Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

I 257/2017 Os-3160/17, Stran 2635
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi, ki se vodi pod opr. št. I 257/2017 na predlog upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, zoper dolžnico Tjašo Iris, neznanega bivališča (prej Branik 176, Branik), zaradi izterjave 56.642,77 EUR s pripadki, sklenilo:
Na podlagi drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP se dolžnici Tjaši Iris, neznanega prebivališča – prej Branik 176, Branik, postavi začasnega zastopnika odvetnika Ivana Makuca, Rutarjeva ulica 4, Tolmin, ki bo dolžnico zastopal v izvršilni zadevi Okrajnega sodišča v Novi Gorici z opr. št. I 257/2017 vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 9. 2017