Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2807. Odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2017 – rebalans II., stran 7914.

  
Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 36/11), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 74. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 18. redni seji dne 18. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2017 – rebalans II. 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
V Odloku o spremembi proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2017 (Uradni list RS, št. 6/17), se spremeni drugi odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
6.954.495
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.045.078
70
DAVČNI PRIHODKI
2.489.463
700 Davki na dohodek in dobiček
2.172.543
703 Davki na premoženje
190.570
704 Domači davki na blago in storitve
126.250
706 Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI
555.615
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
398.565
711 Takse in pristojbine
2.200
712 Globe in druge denarne kazni
27.700
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
17.000
714 Drugi nedavčni prihodki
110.150
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
135.500
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
500
721 Prihodki od prodaje zalog
5.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
130.000
73
PREJETE DONACIJE 
2.500
730 Prejete donacije iz domačih virov 
2.500
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
3.771.417
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
752.289
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
3.019.128
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 
7.272.899
40
TEKOČI ODHODKI 
1.233.155
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
330.810
401 Prisp. delodajalca za soc. varnost
49.915
402 Izdatki za blago in storitve
833.424
409 Rezerve
19.007
41
TEKOČI TRANSFERI 
1.175.605
410 Subvencije
98.213
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
747.950
412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam 
102.836
413 Drugi tekoči domači transferi 
226.605
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
4.785.997
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
4.785.997
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
78.141
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
51.500
432 Investicijski transferji proračunskim uporabnikom
26.641
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.) 
–318.404
B
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
109.931
50
ZADOLŽEVANJE
109.931
500 Domače zadolževanje
109.931
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–318.404
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
109.931
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII.–IX.) 
428.335
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
707.888
« 
2. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-29/2017
Dolenjske Toplice, dne 18. oktobra 2017
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Jože Muhič l.r.