Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2847. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 7985.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in 23. člena Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 7/07) je Občinski svet Občine Sveti Tomaž na 24. redni seji dne 17. 10. 2017 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. 
Ukine se javno dobro na zemljiščih s:
– parc. št. 1205/1 v izmeri 205 m2, k.o. Rucmanci
– parc. št. 1543/8 v izmeri 670 m2, k.o. Savci.
2. 
Zemljišča iz 1. točke tega sklepa postanejo last Občine Sveti Tomaž.
3. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-10/2017 01/ZH
Sveti Tomaž, dne 17. oktobra 2017
Župan 
Občine Sveti Tomaž 
Mirko Cvetko l.r.