Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2811. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2017, stran 7918.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 17. redni seji dne 18. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Grosuplje za leto 2017 (Uradni list RS, št. 28/16, 71/16 in 20/17 – v nadaljevanju odlok), se spremenita prvi in drugi odstavek 2. člena, tako da se glasita:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2017 določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans 2 Proračuna 2017
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
18.533.562
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
16.812.002
70
DAVČNI PRIHODKI
12.316.268
700
Davki na dohodek in dobiček
10.369.908
703
Davki na premoženje
1.666.300
704
Domači davki na blago in storitve
280.060
71
NEDAVČNI PRIHODKI
4.495.734
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.806.758
711
Takse in pristojbine
14.000
712
Denarne kazni
103.200
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
248.150
714
Drugi nedavčni prihodki
1.323.626
72
KAPITALSKI PRIHODKI
985.000
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
250.000
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
735.000
73
PREJETE DONACIJE
0
730
Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
736.560
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
672.905
741
Prejeta sred. iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
63.655
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
21.012.395
40
TEKOČI ODHODKI
4.675.632
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.139.100
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
177.882
402
Izdatki za blago in storitve
3.139.250
403
Plačila domačih obresti
66.000
409
Rezerve
153.400
41
TEKOČI TRANSFERI
6.601.274
410
Subvencije
226.915
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4.390.400
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
679.764
413
Drugi tekoči domači transferi
1.304.195
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
9.261.921
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
9.261.921
43
INVESICIJSKI TRANSFERI
473.568
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
191.468
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
282.100
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–2.478.833
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSO. IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE 
1.663.491
50
ZADOLŽEVANJE
1.663.491
500
Domače zadolževanje
1.663.491
VIII. ODPLAČILA DOLGA
765.200
55
ODPLAČILA DOLGA
765.200
550
Odplačila domačega dolga
765.200
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.580.542
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
898.291
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
2.478.833
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2016 (9009 Splošni sklad za drugo)
1.580.542
« 
2. člen 
Ukine se 15. člen, dosedanji 16. člen pa postane 15.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0001/2016
Grosuplje, dne 18. oktobra 2017
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič l.r.