Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2770. Zakon o dopolnitvi Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (ZVPEP-D), stran 7821.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (ZVPEP-D) 
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (ZVPEP-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. oktobra 2017.
Št. 003-02-9/2017-4
Ljubljana, dne 25. oktobra 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O DOPOLNITVI ZAKONA O VOLITVAH POSLANCEV IZ REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT (ZVPEP-D) 
1. člen
V Zakonu o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (Uradni list RS, št. 96/02, 22/04, 41/07 – ZVRK, 109/09 in 9/14) se za sedmim odstavkom 18. člena dodata nova osmi in deveti odstavek, ki se glasita:
»Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), je točka za stike za izmenjavo informacij in preverjanje podatkov o volilni pravici državljana Republike Slovenije, ki v drugi državi članici Evropske unije, kjer prebiva, kandidira na volitvah v Evropski parlament.
Ministrstvo podatke iz prejšnjega odstavka preveri v evidenci volilne pravice, ki se vodi na podlagi zakona, ki ureja evidenco volilne pravice, in jih posreduje drugi državi članici Evropske unije v čim krajšem možnem času, najpozneje pa v petih delovnih dneh po prejemu zahteve.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-03/17-4/9
Ljubljana, dne 17. oktobra 2017
EPA 2093-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik