Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

Št. 430-2110/2017-7 Ob-3304/17, Stran 2593
Na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10), Pravilnika o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 47/11), 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis 
za sofinanciranje projektov za leto 2018 in programov za obdobje od 2018 do 2020 s področja mladinskega sektorja v Mestni občini Ljubljana
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov in projektov s področja mladinskega sektorja, ki jih na območju MOL izvajajo mladinske nepridobitne organizacije. S podporo programom in projektom mladinskih aktivnosti, mreženju nepridobitnih organizacij in sekundarnim preventivnim programom, se uresničuje tretje poglavje Strategije Mestne občine Ljubljana za mlade 2016-2025, »3. Mladinsko delo, programi in projekti za mlade«.
Cilj razpisa je mladim na območju MOL izboljšati pogoje za njihov profesionalni in osebni razvoj, dvig kompetenc in socialnih veščin, ter povečati možnosti za kakovostno, raznoliko, ustvarjalno in varno preživljanje prostega časa. Razpis se nanaša na vse ciljne skupine mladih, posebno pozornost pa namenja mladim z manj priložnostmi v družbi. Drugi cilj razpisa je tudi povezovanje mladinskih nepridobitnih organizacij z namenom spodbujanja njihovega strokovnega sodelovanja in dviga informiranosti mladih.
Kvantitativni cilji razpisa: z okvirno 100 podprtimi programi in projekti bomo v letu 2018 dosegli najmanj 30.000 otrok in mladih ter njihovih družin v MOL. Cilj MOL je povečanje deleža mladih, ki sodelujejo v kateri izmed oblik neformalnega učenja.
Lokalne mladinske aktivnosti, ki so predmet tega razpisa, so tiste prostočasne in preventivne aktivnosti, ki so namenjene mladim na območju MOL. Izvajajo se po metodah organiziranega neformalnega učenja in se nanašajo na naslednja področja:
– usposabljanje ter večanje kompetenc mladih ter krepitev njihovih socialnih veščin,
– skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
– dostop mladih do trga delovne sile in povečevanje zaposljivosti mladih,
– zdrav in aktiven način življenja mladih,
– dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje njihove ustvarjalnosti,
– mobilnost mladih in mednarodno povezovanje.
Program je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota aktivnosti na področju mladinskega sektorja, ki potekajo skozi večji del leta in zahtevajo glede trajnega in kontinuiranega zagotavljanja določenih potreb mladih večletno sofinanciranje. Njegovo vsebino in celotni obseg je mogoče razbrati iz prijaviteljevega v celoti izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih prilog. Je dostopen javnosti in bo izveden v obdobju 2018–2020.
Projekt je posamična aktivnost, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota, njeno vsebino in celotni obseg pa je mogoče razbrati iz prijaviteljevega v celoti izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih prilog. Je dostopen javnosti in bo izveden v letu 2018.
Mladinske nepridobitne organizacije so tiste, ki delujejo v mladinskem sektorju in ki so ustanovljene po enem od naslednjih zakonov: Zakonu o društvih, Zakonu o zavodih, Zakonu o ustanovah in Zakonu o skupnosti študentov in drugo.
Mladi v Ljubljani so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stare od 15. do dopolnjenega 29. leta starosti, ki se izobražujejo, delajo, bivajo ali se zadržujejo na območju MOL.
Mladinsko delo je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere se mladi na podlagi lastnih prizadevanj lažje vključujejo v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti. Načela mladinskega dela temeljijo na vključevanju mladih v praktično vse faze projekta, od načrtovanja do izvedbe in evalvacije. Mladinsko delo se vedno osredotoča na osebni in socialni razvoj mladih.
Prostovoljno delo, ki je predmet vrednotenja v okviru tega javnega razpisa, je tisto, ki je koristno za širšo družbeno skupnost. Organizirano in vrednoteno je na način, kot je opredeljen v Zakonu o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15).
Prijavitelji se lahko v okviru tega javnega razpisa prijavijo z isto vlogo le na enega izmed naslednjih 3 sklopov:
1.1. Sklop A: lokalne mladinske aktivnosti (enoletni projekti ali triletni programi):
Lokalne mladinske aktivnosti so tiste mladinske aktivnosti, ki se izvajajo v obliki enoletnih projektov ali triletnih programov in so namenjene mladim, ki se izobražujejo, delajo, bivajo ali se zadržujejo na območju MOL. Temeljijo na mladinskem delu. Če to prinaša dodano vrednost projektu ali programu, lokalne mladinske aktivnosti lahko vključujejo tudi mednarodno sodelovanje v obliki izmenjav mladih in/ali mladinskih delavcev.
1.2. Sklop B: mreženje mladinskih nepridobitnih organizacij v MOL (triletni programi):
Mreženje mladinskih nepridobitnih organizacij v MOL je njihovo povezovanje na enem od treh vsebinskih razpisanih področij:
a) informiranje mladih in mladinskih organizacij,
b) preprečevanje nasilja nad in med mladimi,
c) preventivno ulično delo z mladimi.
1.3. Sklop C: sekundarni preventivni programi za mlade v MOL (triletni programi):
Sekundarni preventivni programi za mlade v MOL so tisti programi, ki so namenjeni socialno ogroženim otrokom in mladim med 6. in 18. letom starosti v njihovem domačem okolju. Izvajajo jih Centri za socialno delo v Ljubljani.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Prijavitelji lahko kandidirajo z istim programom ali projektom le na enega od razpisanih področij.
Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Prijavitelji so lahko pravne osebe, ki:
– so ustanovljene na podlagi enega izmed zakonov, ki opredeljujejo nepridobitnost organizacije, skladno z opredelitvijo v I. točki razpisa,
– so registrirani na območju MOL,
– zagotavljajo, da bo najmanj 90 % udeležencev pri programih in projektih med 15. in dopolnjenim 29. letom, z izjemo sklopa C, kjer mora biti najmanj 90 % udeležencev med 10. in 29. letom starosti (obvezna izjava),
– so, kolikor so bili pogodbeni partner MOL, v letu 2017 izpolnili vse pogodbene obveznosti (obvezna izjava),
– zagotavljajo, da nihče od sodelujočih pri izvedbi programa ali projekta ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (obvezna izjava),
– zagotavljajo, da bodo projekti v celoti izvedeni v letu 2018, programi pa v obdobju od 2018 do 2020 (obvezna izjava),
– projekt/program je lahko sofinanciran le preko enega javnega razpisa MOL istočasno.
III. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za kandidiranje na javnem razpisu za Sklop A:
– zaprošena vrednost sofinanciranja s strani Urada za mladino MOL za leto 2018 ne sme presegati 6.000 EUR v okviru posamezne vloge in hkrati ne več kot 50 % celotne vrednosti projekta ali programa,
– posamezni prijavitelj se lahko prijavi z največ tremi vsebinsko različnimi projekti ali programi, v nasprotnem primeru bodo upoštevane prve tri prejete vloge,
– prijavitelji morajo vlogi obvezno priložiti Sporazum o sodelovanju z drugimi organizacijami (obrazec je sestavni del razpisne dokumentacije),
– zaradi zagotavljanja pluralnosti izvajalcev bodo znotraj sklopa A v letu 2018 s strani Urada za mladino MOL podprti največ trije projekti in/ali programi istega izvajalca – vključno z večletnimi programi iz preteklih let, ki potekajo tudi v letu 2018.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za kandidiranje na javnem razpisu za Sklop B:
– prijavitelji so lahko pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi Zakona o društvih ali Zakona o zavodih, ki pa ne izvajajo javne službe,
– prijavitelji se lahko prijavijo z največ eno vlogo na eno izmed naslednjih vsebinskih področij mreženja:
a) informiranje mladih in mladinskih organizacij,
b) preprečevanje nasilja nad in med mladimi,
c) preventivno ulično delo z mladimi,
(v nasprotnem primeru bo upoštevana prva prejeta vloga),
– vse organizacije, članice mreže, izvajajo mladinske aktivnosti na prijavljenem vsebinskem področju,
– v mreži mora biti najmanj pet članic, od tega več kot polovica iz nevladnega in nepridobitnega sektorja,
– članice mreže so lahko društva, zavodi, javni zavodi, fundacije, ustanove,
– prijavitelji lahko zaprosijo za največ 70 % celotne vrednosti projekta ali programa,
– vse organizacije, članice mreže, morajo biti registrirane na območju MOL,
– prijavitelji morajo vlogi obvezno priložiti Sporazum o sodelovanju z drugimi organizacijami (obrazec je sestavni del razpisne dokumentacije).
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za kandidiranje na javnem razpisu za Sklop C:
– prijavitelji so lahko Centri za socialno delo, ki delujejo v MOL in so ustanovljeni po Zakonu o zavodih,
– prijavitelji lahko zaprosijo za največ 50 % celotne vrednosti projekta,
– posamezni prijavitelj se lahko na ta sklop sofinanciranja prijavi z največ eno vlogo, v nasprotnem primeru bo pri odpiranju upoštevana prva prejeta vloga,
– prijavitelji zagotavljajo supervizijo za izvajalce projekta (obvezna izjava),
– prijavitelji morajo vlogi obvezno priložiti Sporazum o sodelovanju z drugimi organizacijami (obrazec je sestavni del razpisne dokumentacije).
V primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja katerega koli od osnovnih ali posebnih razpisnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu, MOL odstopi od sofinanciranja in zahteva vračilo že izplačanih proračunskih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila.
IV. Merila za izbor projektov in/ali programov
Vloge, ki bodo izpolnjevale vse osnovne in posebne pogoje iz II. in III. točke besedila javnega razpisa, bodo ocenjene skladno s spodaj navedenimi merili. Prijavitelji lahko pri ocenjevanju izpolnjevanja meril pridobijo skupaj največ 80 točk pri prijavi projekta, pri prijavi triletnega programa pa največ 95 točk. Ocena 0 točk pri posameznem merilu pomeni izključevalni kriterij oziroma neizpolnjevanje meril za sofinanciranje projekta oziroma programa.
Merila za izbor vlog so naslednja:
Vsebina projekta/programa:
1. Skladnost projekta/programa s predmetom javnega razpisa
0 točk
Projekt/program ni skladen s predmetom javnega razpisa.
1 točka
Projekt/program je delno skladen s predmetom javnega razpisa in slabo odgovarja na cilje javnega razpisa.
5–7 točk
Projekt/program je skladen s predmetom javnega razpisa in ustrezno odgovarja na cilje javnega razpisa.
10 točk
Projekt/program je v celoti skladen s predmetom javnega razpisa in odlično odgovarja na cilje javnega razpisa.
2. Opredelitev problematike mladih v MOL na katero odgovarja projekt
0 točk
Prijavitelj slabo definira problematiko mladih in/ali predlagani projekt/program ne ponuja ustreznega odgovora in/ali se ne razlikuje bistveno od že delujočih programov/projektov.
1 točka
Prijavitelj utemeljeno definira problematiko mladih, vendar predlagani projekt/program ne ponuja ustreznega odgovora na problematiko ali se ne razlikuje bistveno od že delujočih projektov/programov.
5–8 točk
Prijavitelj utemeljeno definira problematiko mladih, predlagani projekt pa ponuja ustrezen odgovor na problematiko in v primerjavi z obstoječimi programi prinaša dodano vrednost.
10 točk
Prijavitelj odlično definira problematiko mladih, predlagani projekt/program pa ponuja odličen odgovor na problematiko in je v primerjavi z obstoječimi programi inovativen in prinaša visoko dodano vrednost.
3. Ustreznost strokovne usposobljenosti izvajalcev aktivnosti (izobrazba, reference, izkušnje pri neposrednem delu z mladimi)
0 točk
Noben od izvajalcev ni strokovno usposobljen za predvideno vlogo.
1 točka
Nekaj izvajalcev je usposobljenih za predvideno vlogo.
3 točke
Večina izvajalcev je usposobljenih za predvideno vlogo.
5 točk
Vsi izvajalci so popolnoma usposobljeni za predvideno vlogo.
4. Zagotavljanje dostopnosti programa/projekta mladim in aktivne udeležbe mladih
0 točk
Metode za vključevanje v projekt/program niso ustrezne, aktivna udeležba mladih v projektu/programu ni predvidena in dostopnost v najširšem smislu je slabo opredeljena.
1 točka
Metode za vključevanje v projekt/program so delno ustrezne, aktivna udeležba mladih je predvidena le v nekaterih fazah projekta/programa, dostopnost je delno opredeljena in zagotovljena.
5–8 točk
Metode za vključevanje v projekt/program so pretežno ustrezne, aktivna udeležba mladih je predvidena v večini faz projekta/programa, dostopnost projekta/programa mladim je ustrezno opredeljena in zagotovljena.
10 točk
Metode za vključevanje v projekt/program so v celoti ustrezne, aktivna udeležba mladih je predvidena v vseh fazah projekta/programa, dostopnost projekta/programa je odlično opredeljena in zagotovljena.
5. Ustreznost metod dela in predvidenih aktivnosti projekta/programa glede na zastavljene cilje
0 točk
Metode dela ali predvidene aktivnosti ne zagotavljajo doseganja zastavljenih ciljev.
1 točka
Nekaj metod dela in predvidenih aktivnosti zagotavlja doseganje zastavljenih ciljev.
3 točke
Večina metod dela in predvidenih aktivnosti zagotavlja doseganje zastavljenih ciljev.
5 točk
Vse metode dela in predvidene aktivnosti zagotavljajo doseganje zastavljenih ciljev.
6. Ustreznost načina evalvacije projekta/programa ter ustreznost kazalcev uspešnosti projekta
0 točk
Neustrezen način evalvacije ali neustreznost kazalcev.
1 točka
Deloma ustrezna metoda evalvacije ali deloma ustrezi kazalci.
3 točke
Izbrana metoda evalvacije je ustrezna oziroma postavljeni kazalci so ustrezni.
5 točk
Izbrana metoda evalvacije in kazalci so zelo ustrezni.
7. Intenzivnost in smiselnost vključevanja prostovoljcev
0 točk
Sodelovanje prostovoljcev v aktivnostih ni predvideno.
1 točka
Sodelovanje prostovoljcev je predvideno, način sodelovanja prostovoljcev je skladen z načeli prostovoljstva.
3 točke
Sodelovanje prostovoljcev je predvideno, način sodelovanja prostovoljcev je z vidika načel prostovoljstva pomemben del projekta.
5 točk
Sodelovanje prostovoljcev je predvideno, način sodelovanja prostovoljcev je z vidika načel prostovoljstva ključen del projekta.
8. Vpliv projekta/programa na lokalno okolje in povezovanje s sorodnimi organizacijami
0 točk
Projekt/program nima vpliva na lokalno skupnost in se ne povezuje z nobeno sorodno organizacijo.
1 točka
Projekt/program je pretežno namenjen članom organizacije in se slabo povezuje z lokalno skupnostjo ter s sorodnimi organizacijami.
5–7 točk
Projekt/program predvideva aktivnosti, ki omogočajo ustrezno vključevanje v lokalno okolje in povezovanje s sorodnimi organizacijami.
10 točk
Projekt/program predvideva aktivnosti, ki omogočajo odlično vključevanje v lokalno okolje in odlično povezovanje s sorodnimi organizacijami.
Finančna konstrukcija:
9. Preglednost in realnost finančnega načrta (predvideni prihodki oziroma viri financiranja in predvideni odhodki programa so jasni in konkretni)
0 točk
Program nima jasno razdelanega in realno uresničljivega finančnega načrta. 
1 točka
Program ima le delno jasno razdelan in realno uresničljiv finančni načrt.
5 točk
Program ima po večini jasno razdelan in realno uresničljiv finančni načrt. 
10 točk
Program ima v celoti jasno razdelan in realno uresničljiv finančni načrt.
10. Usklajenost vsebinskega in finančnega dela projekta/programa
0 točk
Načrtovana poraba ni vsebinsko smiselno povezana in usklajena s predstavljenim projektom/programom, le manjši delež posameznih postavk odhodkov odraža dejanske stroške predvidenih aktivnosti.
3 točke
Načrtovana poraba je vsebinsko smiselno povezana in usklajena s predstavljenim projektom/programom, večji delež posameznih postavk odhodkov odraža dejanske stroške predvidenih aktivnosti.
5 točk
Načrtovana poraba je vsebinsko smiselno povezana in usklajena s predstavljenim projektom/programom, vse posamezne postavke odhodkov odražajo dejanske stroške predvidenih aktivnosti.
11. Finančna dostopnost aktivnosti za udeležence projekta/programa
0 točk
Aktivnosti niso brezplačne, prispevek udeležencev pa presega 8 EUR/aktivnost.
1 točka
Aktivnosti niso brezplačne, prispevek udeležencev znaša od 2 do 8 EUR/aktivnost in je utemeljen.
3 točke
Aktivnosti niso brezplačne, prispevek udeležencev pa je simboličen (ne presega 
2 EUR/aktivnost) in utemeljen.
5 točk
Vse aktivnosti so brezplačne za vse udeležence. 
Dodatni merili za sofinanciranje triletnih programov (lokalne mladinske aktivnosti, mreženje mladinskih nepridobitnih organizacij v MOL in sekundarni preventivni programi za mlade v MOL)
12. Dostopnost programa
0 točk
SKLOP A in SKLOP C:
Iz predloga programa ne izhaja jasna opredelitev redne dostopnosti vsebin mladim, ni jasno opredeljeno, katero ciljno skupino mladih predlog programa nagovarja.
SKLOP B: 
Iz predloga programa ni jasno razvidna vloga posamezne organizacije, članice mreže in dodana vrednost na vsebinskem področju mreženja.
5–8 točk
SKLOP A in SKLOP C:
Programske aktivnosti so na voljo mladim redno, vsaj 8x na mesec, in ustrezno nagovarjajo ciljno skupino mladih.
SKLOP B: 
Sodelovanje med organizacijami poteka na redni ravni in predvideva izmenjavo informacij, praks in izkušenj.
10 točk
SKLOP A in SKLOP C:
Programske aktivnosti so na voljo mladim vsakodnevno, vsaj 5x na teden, in odlično nagovarjajo ciljno skupino mladih.
SKLOP B: 
Sodelovanje med organizacijami poteka na redni ravni, predvideva izmenjavo praks, vzajemno učenje in prinaša dodano vrednost na izbranem vsebinskem področju.
13. Vizija triletnega programa
0 točk
Program ne predvideva nadgradnje v letih 2019 in 2020.
3 točke
Program utemeljeno predvideva nadgradnjo na kvalitativni ali kvantitativni ravni.
5 točk
Program utemeljeno predvideva nadgradnjo tako na kvalitativni kot na kvantitativni ravni.
Uporaba meril:
1. Sklop A: Lokalne mladinske aktivnosti (enoletni projekti)
Sofinancirani so lahko le projekti, ki bodo pridobili najmanj 55 točk v okviru meril in tisti, ki bodo glede na razpoložljiva proračunska sredstva, namenjena javnemu razpisu, uvrščeni dovolj visoko.
Višina sofinanciranja bo odvisna od prejetih točk in se bo določala predvidoma po naslednjem ključu:
Št. zbranih točk
Predviden odstotek sofinanciranja 
od višine sredstev, ki jih prijavitelj pričakuje s strani Urada za mladino
55–67
50
68–74
80
75–80
100
2. Sklop A: Lokalne mladinske aktivnosti (triletni programi)
Sklop B: Mreženje mladinskih nepridobitnih organizacij v MOL
Sklop C: Sekundarni preventivni programi za mlade v MOL
Pogoji za sofinanciranje triletnega programa v letih od 2018 do 2020 so:
1. pridobitev najmanj 62 točk v okviru skupnih meril,
2. pridobitev najmanj 10 točk v okviru dodatnih meril, ki zadevata triletne programe.
Če bo področna strokovna komisija za izbor projektov in/ali programov ugotovila, da vloga, prijavljena za večletno obdobje v sklopu A (lokalne mladinske aktivnosti), ne ustreza pogojem za sofinanciranje v obdobju od leta 2018 do 2020, jo bo v nadaljevanju obravnavala kot projekt, ki kandidira za sofinanciranje v letu 2018.
Višina sofinanciranja bo odvisna od prejetih točk in se bo določala predvidoma po naslednjem ključu:
Št. zbranih točk
Predviden odstotek sofinanciranja 
od višine sredstev, ki jih prijavitelj pričakuje s strani Urada za mladino
72–77
50
78–85
80
86–95
100
V okviru sklopa B bo na vsakem vsebinskem področju mreženja izbran največ 1 projekt.
V. Okvirna višina sredstev
Skupna okvirna višina sredstev, ki je namenjena realizaciji projektov in/ali programov za leto 2018, znaša 450.000,00 EUR. Višina sredstev za sofinanciranje triletnih programov za leti 2019 in 2020 bo odvisna od dogovorjenega obsega programa za posamezno leto, od višine razpoložljivih sredstev v proračunu MOL za financiranje posameznih razpisnih področij v letih 2019 in 2020, od ocene izvajanja dogovorjenega obsega programa v preteklem letu in od ocene pristojne strokovne komisije glede programskega načrta za posamezno proračunsko leto.
MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proračuna MOL za leto 2018.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2018 morajo biti porabljena v letu 2018 tudi v primeru, ko bo MOL z izbranim prijaviteljem sklenila večletno pogodbo za obdobje od 2018 do 2020. Z izbranimi izvajalci triletnih programov bo MOL po letu 2018 za vsako nadaljnje leto sklenila dodatek k pogodbi.
VII. Upravičeni stroški
Stroški sofinanciranih projektov/programov so upravičeni, če:
– so s projektom/programom neposredno povezani, so nujno potrebni za njegovo uspešno izvajanje in so v skladu s cilji projekta/programa,
– so opredeljeni v prijavi prijavitelja,
– dejansko nastanejo in izvajalec hrani dokazila o plačilu,
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja, z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti,
– nastanejo in so plačani v obdobju porabe sredstev,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah,
– so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi,
– morajo biti prepoznavni in preverljivi,
– niso in ne bodo financirani s strani drugih sofinancerjev projekta ali programa.
V zvezi z izvajanjem projektov/programov so upravičeni naslednji stroški:
– stroški dela oseb, ki izvajajo projekt/program;
– drugi stroški, ki so nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta/programa.
Neupravičeni so naslednji stroški:
– investicijski stroški (npr. nakup računalnikov, pisarniške opreme itd.),
– investicijsko vzdrževanje (npr. obnova prostorov, popravila itd.),
– amortizacija nepremičnin in opreme,
– tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja osnovne dejavnosti prijavitelja,
– drugi stroški, ki niso predvideni v prijavi na javni razpis.
VIII. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Prijavitelj mora vlogo za vsak projekt in/ali program posebej (če prijavlja več projektov oziroma programov), za kandidiranje na javnem razpisu vnesti v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu http://erazpisisubvencije.Ljubljana.si, povezava do nje pa tudi na spletni strani MOL (www.Ljubljana.si).
Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge projekta in/ali programa, mora prijavitelj prijavni obrazec za vsako vlogo posebej iz aplikacije natisniti in ga lastnoročno podpisati ter žigosati. Natisnjenemu obrazcu mora priložiti vse zahtevane priloge.
Prijavitelj mora izpolnjen prijavni obrazec, ki ga natisne iz spletne aplikacije, z vsemi zahtevanimi prilogami, poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 1. 12. 2017. Za pravočasne bodo štele vloge, ki bodo do vključno tega dne oddane s priporočeno pošto do 24. ure.
Podrobnejša navodila za uporabo spletne aplikacije in izpolnjevanje vlog se nahajajo na spletnem naslovu http://erazpisisubvencije.Ljubljana.si/si/pomoc/.
Samo v primeru, ko zaradi tehničnih težav na strani MOL, ki bi pomenile daljše nedelovanje spletne aplikacije, prijave ni mogoče oddati na predpisan način, lahko prijavitelj svoje vloge v celoti izpolni v dokumentu, ki bo objavljen na spletnih straneh MOL, in jih MOL pošlje s priporočeno pošiljko tako, kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji. Samo v tem primeru bodo na tak način oddane vloge pravilne in pravočasne in jih bo MOL upoštevala. O morebitnih tehničnih težavah bodo prijavitelji obveščeni na spletni strani MOL.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga, da je formalno popolna, izpolnjevati naslednje pogoje:
– izpolnjen prijavni obrazec, ki je predpisan za javni razpis s področja mladinskega sektorja,
– priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje,
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo »Ne odpiraj – vloga« in navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.
V primeru, da prijavitelj pošilja več vlog, mora biti vsaka vloga poslana v posebni kuverti z ustreznimi oznakami:
Sklop A: »Ne odpiraj – vloga: lokalna mladinska aktivnost«
Sklop B: »Ne odpiraj – vloga: mreženje mladinskih organizacij«
Sklop C: »Ne odpiraj – vloga: sekundarni preventivni program za mlade«
Vloge, ki ne bodo pravilno opremljene, ne bodo elektronsko oddane, natisnjene in poslane po pošti s priporočeno pošiljko v predpisanem roku in na predpisan način, bodo zavržene.
IX. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki jih vodijo področne komisije in ne bo javno, se bo pričelo 7. 12. 2017. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju ugotavlja področna komisija formalno popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bodo področne komisije v roku 8 dni od odpiranja vlog prijavitelje pozvale, da vlogo v roku 5 dni dopolnijo.
X. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predlogov področnih komisij bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih na prvi stopnji s sklepi odločila mestna uprava, o pritožbi zoper te sklepe pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VIII. točki tega besedila razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil, ki jih zahteva besedilo razpisa za posamezno razpisno področje ter ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa za posamezno razpisno področje,
– ki ne bodo dosegle minimalnega števila točk, potrebnih za sofinanciranje,
– ki jih bo komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne,
– ki v točki prijavnega obrazca, na podlagi katere se ocenjuje izpolnjevanje posameznega merila, ne bodo izpolnjene,
– ki bodo v procesu ocenjevanja pri kateremkoli od izključujočih meril prejele 0 točk.
MOL bo vse prijavitelje vlog obvestila o izidu javnega razpisa najkasneje v roku do 90 dni od dne izteka roka za predložitev vlog.
XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.Ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan od 9. do 12. ure ali e-pošti:
– tel. 01/306-48-91, 01/306-48-92,
– e-pošta: mladina@Ljubljana.si.
Informativni dan za vse zainteresirane glede kandidiranja na razpisu bo potekal 23. 11. 2017, ob 9. uri, v Klubu 15 v Mestni hiši, Mestni trg 1, Ljubljana.
Mestna občina Ljubljana