Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

VL 65609/2017 Os-3159/17, Stran 2635
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Notar Gorazd Šifrer, Partizanska cesta 36, Maribor – dostava, ki ga zastopa zak. zast. Gorazd Šifrer, proti dolžniku Martinu Milosic, Am Zilliggarten 13, Rödermark, ki ga zastopa zak. zast. odv. Maja Majnik Berghaus, Aškerčeva ulica 16, Ptuj, zaradi izterjave 1.317,60 EUR, sklenilo:
Dolžniku Martinu Milosic, Am Zilliggarten 13, Rödermark, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Maja Majnik Berghaus, Aškerčeva ulica 16, Ptuj.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 9. 2017