Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2835. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Boštanj – TC Mercator, stran 7966.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 15/15 – ZUUJFO) ter 8. in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17) je Občinski svet Občine Sevnica na 26. redni seji dne 18. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Boštanj – TC Mercator 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(splošne določbe) 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Boštanj – TC Mercator (v nadaljevanju SDOLN), ki ga je izdelal PROPLAN, Ivanka Kraljič, s. p., Krško pod številko SDOLN-03/17.
2. člen 
(vsebina SDOLN) 
SDOLN vsebuje besedilo, kartografski del in priloge z naslednjo vsebino:
(A) Odlok o SDOLN
(B) Kartografski del
– Izsek iz prostorskih sestavin planskih aktov Občine Sevnica
1:5000
– Geodetski načrt s certifikatom
1:500
– Geodetski načrt z mejo območja urejanja
1:500
– Katastrski načrt z mejo območja urejanja
1.500
– Situacija obstoječega stanja
1:500
– Zazidalna situacija, Prerez A-A
1:500
– Prikaz regulacijskih elementov
1 500
– Načrt parcel z zakoličbo 
1:500
– Situacija prometne ureditve
1:500
– Zbirna situacija infrastrukture
1:500
– Prikaz vplivov na sosednja območja
1:500
– Obramba ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
1:500
(C) Priloge
– Prikaz stanja prostora
– Sklep o začetku postopka priprave SDOLN
– Odločba Ministrstva za okolje in prostor
– Izvleček iz planskega akta
– Povzetek za javnost – zloženka
– Obrazložitev in utemeljitev SDOLN
– Strokovne podlage
– Smernice nosilcev urejanja prostora
– Stališča do pripomb z javne razgrnitve
– Mnenja nosilcev urejanja prostora
– Okoljsko poročilo
– Seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi SDOLN.
II. UREDITVENO OBMOČJE IN PROSTORSKE UREDITVE 
3. člen 
(obseg ureditvenega območja) 
(1) Območje urejanja obsega zemljišče znotraj poslovne cone Boštanj, ob glavni državni cesti G1-0332 Radeče – Boštanj.
(2) Območje SDOLN se nanaša na parc. št. 296/108, k. o. Boštanj.
(3) Skupna površina območja SDOLN je cca 1,1 ha.
4. člen 
(ureditve izven območja SDOLN) 
Izven območja SDOLN se izvede:
– priključek na obstoječe vodovodno omrežje na parc. št. 296/109. k.o. Boštanj.
5. člen 
(skupno vplivno območje) 
Skupno vplivno območje obsega zemljišča ali dele zemljišč s parc. št. 296/108 in 296/109, vse k.o. Boštanj.
6. člen 
(pojmi) 
(1) Gradbena meja je črta, ki je novozgrajeni oziroma načrtovani objekti s svojo fasado ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost parcele.
(2) Površina za razvoj objektov predstavlja zemljišče, ki je omejeno z gradbenimi mejami, na katerem je možna gradnja enega ali več objektov pod pogoji, kot jih določa ta odlok. Na površini za razvoj objekta(ov) je dovoljena postavitev vseh vrst objektov ter vseh zunanjih ureditev.
7. člen 
V 6. členu (dejavnosti), pod podnaslovom Poslovni objekti, se za prvo doda nova druga alineja in besedilo »– avto-pralnica«.
8. člen 
V prvem stavku 8. člena (novogradnje) se za besedo »določa« doda nova besedna zveza, ki se glasi: »gradbene meje oziroma površino za razvoj objektov ter«.
9. člen 
V prvem stavku 9. člena (postavitev objektov) se briše besedilo »OLN št. 7«.
V zadnjem stavku, tretjega odstavka 9. člena (postavitev objektov) se briše besedilo »po kartografski prilogi (OLN št. 10)«.
V zadnjem stavku, četrtega odstavka 9. člena (postavitev objektov) se briše besedilo »razvidno iz kartografskih prilog (OLN št. 10)«, vejica na koncu stavka se nadomesti s piko.
Na koncu zadnjega odstavka 9. člena (postavitev objektov) se briše besedilo »razvidno iz kartografskih prilog (OLN št. 11)«, vejica na koncu stavka se nadomesti s piko.
10. člen 
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen 
(avto-pralnica)
– tipologija zazidave: samostojna nadstrešnica,
– horizontalni gabariti: znotraj gradbenih meja, ki so prikazane v grafični prilogi upoštevajoč prometne površine za dostop v pralne komore in izstop iz njih,
– vertikalni gabariti: višine do 5,0 m,
– konstrukcija: po izbiri projektanta,
– kota pritličja: razvidna je iz grafične priloge, dovoljeno je odstopanje do ±0,50 m,
– streha: ravna«.
11. člen 
V prvem stavku 18. člena (drugi objekti) se za besedo »postavljati« doda nova besedna zveza, ki se glasi: »zunaj in znotraj gradbene meje«.
12. člen 
V 21. členu (postavitev objektov na prostih površinah) se besedilo »Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03, 130/04, 100/05)« nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13, 26/13).«
13. člen 
V 22. členu se na koncu besedila pod podnaslovom »Kulturna dediščina« doda novo besedilo, ki se glasi:
»Na območju predvidene avto-pralnice oziroma širitve trgovine Mercator – 2. faza ni objektov ali območij kulturne dediščine.«
14. člen 
V imenu (podnapisu) 27. člena (prometna ureditev Mercator) se doda besedilo, ki se glasi:
»– Avto-pralnica«.
Besedilo tretjega odstavka 27. člena (prometna ureditev Mercator) se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Pri zasnovi je predvideno število parkirišč, ki zadošča tako za trgovski center kot tudi za avto-pralnico, oziroma širitev trgovine, skupno 120 parkirnih mest. Dimenzioniranje parkirnih mest se izvede na podlagi normativov, ki so določeni v Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 – popr., 57/13, 1/16 in 17/16). Na vzhodni strani je omogočena širitev za dodatnih približno 43 parkirnih mest.«
Doda se novi četrti odstavek, ki se glasi:
»Na parkirnih površinah se dovoljuje ureditev izvennivojskih parkirišč.«
15. člen 
Za šestim stavkom 30. člena (vodovod in hidrantno omrežje) se doda nov stavek, ki se glasi:
»Za potrebe po vodi za avto-pralnico se zgradi novi priključek iz obstoječega javnega omrežja, ki poteka ob južni cesti (JP 872152) in postavi ločen vodomerni jašek v zelenici, na vedno dostopnem mestu.«
16. člen 
V 31. členu (kanalizacija) se na koncu besedila pod podnaslovom »Fekalna kanalizacija« doda novo besedilo, ki se glasi:
»Odpadne vode iz avto-pralnice se preko lastnega usedalnika vodijo v obstoječ revizijski jašek obstoječe javne mešane kanalizacije, ki poteka ob glavni državni cesti na severu območja urejanja.«
V 31. členu (kanalizacija) se na koncu besedila pod podnaslovom »Meteorna kanalizacija« doda novo besedilo, ki se glasi:
»Meteorne vode s strehe objekta in prometnih površin avto-pralnice se vodijo v lastni interni kanal fekalne kanalizacije in preko lastnega lovilca olj v obstoječ revizijski jašek obstoječe javne mešane kanalizacije, ki poteka ob glavni državni cesti na severu območja urejanja. Vse parkirne in povozne površine avto-pralnice morajo biti utrjene, omejene z dvignjenimi betonskimi robniki in nagnjene proti lovilcu olj.«
17. člen 
V prvem stavku drugega odstavka 33. člena (telekomunikacijsko in informacijsko omrežje) se za besedo »kompleksa« doda nova besedna zveza, ki se glasi: »trgovine Mercator, avto-pralnice ali drugega poslovnega objekta«.
18. člen 
Za 39. členom (požarna varnost) se doda nov 39.a člen, ki se glasi:
»39.a člen 
(potresna varnost) 
Pri načrtovanju novih objektov in vseh zaradi njih potrebnih ureditev je treba upoštevati določila predpisa, ki ureja dimenzioniranje in izvedbo gradbenih objektov v potresnih območjih za območje seizmične intenzitete VII. stopnje lestvice Mercalli - Cancan - Seiberg. Projektni pospešek tal je 0,150 g.«
19. člen 
V 42. členu se v drugi alineji pod podnaslovom »Dovoljena odstopanja od določil odloka« na koncu besedila doda novo besedilo, ki se glasi: »oziroma tolerance so podane znotraj gradbenih meja, na površini za razvoj objektov.«
20. člen 
(vpogled v SDOLN) 
SDOLN je stalno na vpogled na Občini Sevnica in na Upravni enoti Sevnica.
21. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem SDOLN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
22. člen 
(uveljavitev) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0003/2017
Sevnica, dne 19. oktobra 2017
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.