Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2856. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2017, stran 8002.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, (14/13 popr.), 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 16. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15) ter 7. člena Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2017 (Uradni list RS, št. 87/16, 32/17) je Občinski svet Občine Škocjan na 16. redni seji dne 17. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Škocjan za leto 2017 (Uradni list RS, št. 87/16, 32/17) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Konto
Naziv konta
Rebalans 2 za leto 2017
1
2
3
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)
5.613.854
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.779.755
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
2.425.295
700
Davki na dohodek in dobiček
2.174.435
703
Davki na premoženje
164.860
704
Domači davki na blago in storitve
74.800
706
Drugi davki
11.200
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
354.460
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
192.160
711
Takse in pristojbine
3.000
712
Globe in druge denarne kazni
15.200
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
50.000
714
Drugi nedavčni prihodki
94.100
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
856.487
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
30.576
722
Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
825.911
73
PREJETE DONACIJE
1.000
730
Prejete donacije iz domačih virov
1.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.976.612
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
411.249
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
1.565.363
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.463.683
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.102.111
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
313.960
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
48.840
402
Izdatki za blago in storitve
704.311
409
Rezerve
35.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.127.719
410
Subvencije
55.500
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
731.900
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
76.400
413
Drugi domači transferi
263.919
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.213.353
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.213.353
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+432)
20.500
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
20.500
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–849.829
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
94.940
500
Domače zadolževanje
94.940
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–754.889
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
94.940
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
849.829
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
754.889
« 
2. člen
Ostali členi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2017 ostanejo nespremenjeni.
3. člen 
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov za leto 2017 sta sestavni del tega odloka.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0013/2016
Škocjan, dne 17. oktobra 2017
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler l.r.