Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2867. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Štore, stran 8019.

  
Na podlagi določil 43. in 99. člena ter tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1 in 54/17), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12 in 38/14) je Občinski svet Občine Štore na 17. redni seji dne 16. 10. 2017 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Štore 
I. 
Občina Štore daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve Dom ob Savinji Celje – Center za pomoč na domu, v višini 20,09 EUR na efektivno uro, za nedeljske dni 24,10 EUR na efektivno uro, za praznične dni pa 24,90 EUR na efektivno uro.
II. 
Ob upoštevanju subvencije Občine Štore znaša končna cena za uporabnika 4,40 EUR na efektivno uro. Enak prispevek uporabnika velja tudi za nedeljske oziroma praznične dni.
III. 
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Štore, št. 122-0062/2016-4 z dne 14. 12. 2016 (Uradni list RS, št. 85/16).
IV. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 11. 2017 dalje.
Št. 122-0049/2017-2
Štore, dne 16. oktobra 2017
Župan 
Občine Štore 
Miran Jurkošek l.r.