Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2803. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Cerkno, stran 7910.

  
Na podlagi Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 21. redni seji dne 12. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Cerkno 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(uvodna določba) 
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje javnega glasila Občine Cerkno (v nadaljevanju: glasilo) kot informativnega časopisa občine.
2. člen 
(ime) 
Ime glasila je: CERKLJANSKE NOVICE.
3. člen 
(izdajatelj) 
Ustanovitelj in izdajatelj glasila je Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno.
Odgovorna oseba izdajatelja je župan občine.
4. člen 
(zvrst, izhajanje, jezik) 
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku in se uvršča v informativni tisk.
Glasilo izhaja praviloma štirikrat letno, vendar se v posameznem proračunskem letu število izidov lahko poveča ali zmanjša. Glasilo lahko izide tudi kot dvojna številka ali izredna številka. Glasilo izhaja hkrati v tiskani in elektronski obliki.
Glasilo je brezplačno in ga prejmejo vsa gospodinjstva na območju Občine Cerkno, glasilo v elektronski obliki pa se objavlja na spletnih straneh Občine Cerkno.
5. člen 
(kolofon) 
Na vsakem izvodu glasila morajo biti poleg imena glasila, navedeni še naslednji podatki:
– ime in sedež izdajatelja,
– kraj in datum izdaje ter številka glasila,
– ime in sedež tiskarne ter naklada,
– ime in priimek odgovornega urednika,
– podatki o vpisu v razvid medijev.
II. GLAVNI NAMEN IN CILJ GLASILA 
6. člen 
(glavni namen glasila) 
Glasilo je namenjeno obveščanju občank in občanov o aktualnih dogodkih iz življenja in dela v lokalni skupnosti, krajevnih skupnostih, javnih zavodih, podjetjih, društvih in drugih organizacijah, ki opravljajo naloge v javnem interesu v Občini Cerkno. Lahko pa obravnava tudi širšo problematiko. Obenem je glasilo tudi informator in prostor objav in razpisov Občine Cerkno.
III. PROGRAMSKA ZASNOVA IN ODGOVORNI UREDNIK 
7. člen 
(programska zasnova) 
Programska zasnova glasila vsebuje naslednje vsebine:
– napovednik pomembnih dogodkov,
– beseda župana, sklepi občinskega sveta, delovanje občinske uprave in drugih organov občine,
– delovanje krajevnih skupnosti, političnih strank, Upravne enote Idrija,
– gospodarstvo, obrt, podjetništvo, kmetijstvo in turizem,
– kultura in socialno področje,
– dejavnosti šole in vrtca in otroški kotiček,
– šport,
– delovanje društev.
8. člen 
(odgovorni urednik) 
Odgovornega urednika imenuje in razrešuje občinski svet. Mandatna doba odgovornega urednika je pet let.
Občinski svet lahko razreši odgovornega urednika, če le-ta ne deluje v skladu s programsko zasnovo in uredniško politiko glasila.
Funkcijo uredništva opravlja odgovorni urednik sam. Sedež odgovornega urednika je na sedežu izdajatelja glasila.
Naloge odgovornega urednika so:
– oblikuje programsko zasnovo in uredniško politiko glasila, ki ju potrjuje občinski svet,
– skrb in odgovornost za uresničevanje programske zasnove glasila,
– obravnavanje pobud, mnenj in predlogov, ki se nanašajo na urejanje glasila,
– obravnavanje periodike izdajanja glasila,
– opravljanje drugih nalog v skladu za zakonom, ki ureja medije in s tem odlokom.
Odgovorni urednik lahko posamezen prispevek tudi zavrne (ni v skladu s programsko zasnovo, prepozen, neprimerna vsebina, predolg in drugo).
Opravljanje posameznih tehničnih, strokovnih in organizacijskih opravil, povezanih z glasilom, se lahko naroči zunanjim izvajalcem in za posamezna dela sklene pogodbo.
9. člen 
(pravna razmerja med izdajateljem in odgovornim urednikom) 
Odgovorni urednik, novinarji in avtorji drugih prispevkov so v okviru programske zasnove pri svojem delu neodvisni in samostojni.
Osebe iz prvega odstavka tega člena so zavezane spoštovati kodeks novinarske etike ter dolžnosti in pravice novinarjev, kot jih v okviru poklicne etike opredeljujejo mednarodni in nadnacionalni dokumenti.
Pri svojem delu osebe iz prvega odstavka tega člena niso dolžne pisati v nasprotju s svojim prepričanjem in vestjo. Utemeljena zavrnitev zahteve za izvedbo poklicnega dejanja v nasprotju z novinarjevim prepričanjem in vestjo za novinarja ne sme imeti posledic.
Odgovorni urednik je dolžan izvajati poslovni načrt za tekoče poslovno leto ter sodelovati pri načrtovanju in odobravanju izdatkov.
IV. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA 
10. člen 
(viri financiranja) 
Viri financiranja glasila so naslednji:
– proračunska sredstva Občine Cerkno,
– prihodki od oglasnih sporočil,
– drugi prihodki.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih proračunskih sredstev.
11. člen 
(poraba sredstev) 
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti za:
– stroške grafičnega oblikovanja, priprave in tiska glasila,
– stroške dostave glasila,
– avtorski honorar lektorja,
– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
12. člen 
(avtorstvo prispevkov) 
Avtorji za poslane prispevke in fotografije ne prejemajo honorarja. S tem, ko avtor pošlje prispevek in fotografijo, se strinja z objavo v občinskem glasilu in lektorskimi popravki prispevkov.
Avtorji prispevkov odgovarjajo za verodostojnost vsebine prispevkov in verodostojnost avtorstva prilog (npr. fotografij …).
Izjemoma se odgovorni urednik lahko dogovori z avtorjem za plačilo honorarja za prispevek, ki ga odgovorni urednik naroči in objavi. Višino avtorskih honorarjev določi župan s sklepom.
13. člen 
(oglaševanje) 
V glasilu se lahko nameni prostor za oglaševanje in promocijo. Prostor za oglaševanje v posamezni številki glasila lahko znaša največ do 25 % celotnega obsega glasila. Pogoje in cenik oglasnih sporočil sprejme župan na predlog odgovornega urednika.
V. KONČNA DOLOČBA 
14. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0007-0003/2017-1
Cerkno, dne 12. oktobra 2017
 
Župan 
Občine Cerkno 
Jurij Kavčič l.r.