Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

VL 69462/2017 Os-3177/17, Stran 2635
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika T - 2 d.o.o., Verovškova 64A, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Jure Valjavec, proti dolžnici Maji Borin, Schwabacherstrasse 42, Nürnberg, Nemčija, ki jo zastopa zak. zast. zač. zastop. odv. mag. Barbara Mejač, Adamičeva cesta 14, Grosuplje, zaradi izterjave 999,41 EUR, sklenilo:
Dolžnici Maji Borin, Schwabacherstrasse 42, Nürnberg, Nemčija, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. mag. Barbara Mejač, Adamičeva 14, Grosuplje.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 10. 2017