Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2814. Odlok o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe upravljanja z občinskimi stanovanji, poslovnimi prostori in objekti v občinski lasti v Občini Idrija, stran 7922.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS; Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS; Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1; Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1; Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US), določil Stvarnopravnega zakonika (SPZ; Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13), določil Stanovanjskega zakona (SZ-1; Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17), 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 18/15, 10/16 in 26/17) ter 15. in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo in 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 20. redni seji dne 19. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe upravljanja z občinskimi stanovanji, poslovnimi prostori in objekti v občinski lasti v Občini Idrija 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(1) Ta odlok ureja način opravljanja izbirne gospodarske javne službe upravljanja z občinskimi stanovanji, občinskimi poslovnimi prostori in objekti v občinski lasti (v nadaljnjem besedilu: javna služba) v Občini Idrija (v nadaljnjem besedilu: občina).
(2) S tem odlokom se določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo izvajanja javne službe,
– vrsto in obseg storitev javne službe,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
– financiranje javne službe,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– kazenske določbe,
– prehodne in končne določbe.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE 
2. člen 
Občina zagotavlja izvajanje javne službe, ki je predmet tega odloka, preko Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o., Carl Jakoba ulica 4, 5280 Idrija (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe).
3. člen 
Izvajalec javne službe zagotavlja izvajanje javne službe na celotnem območju občine, v obsegu in pod pogoji, določenimi z veljavnimi predpisi, tem odlokom ter s pogodbo, sklenjeno med občino in izvajalcem javne službe.
III. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE 
4. člen 
Javna služba po tem odloku obsega naslednje storitve:
– upravljanje z občinskimi stanovanji,
– upravljanje z občinskimi poslovnimi prostori,
– upravljanje z objekti v občinski lasti.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN 
5. člen 
V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec javne službe dolžan:
– redno, trajno, neprekinjeno in strokovno izvajati vse storitve javne službe,
– v sodelovanju s pristojno osebo občinske uprave Občine Idrija skrbeti za načrtovanje in razvoj javne službe,
– voditi postopke prevzema in oddaje stanovanjskih stavb in stanovanj ter poslovnih prostorov v skladu s predpisi,
– izdelati letne plane dela in jih uskladiti s pristojno osebo občinske uprave Občine Idrija,
– tekoče in investicijsko vzdrževati stanovanjske stavbe in stanovanja ter poslovne in upravne prostore v skladu z letnimi plani dela,
– izvajati intervencijske posege (izlitja vode, napake na kanalizaciji in podobno),
– opravljati finančno računovodska ter knjigovodska dela,
– sestavljati letna finančna in poslovna poročila,
– opravljati premoženjsko pravna opravila,
– izvajati nadzor nad izvajanjem in spoštovanjem pogodbenih obveznosti s strani najemnikov stanovanj, poslovnih prostorov in drugih objektov v občinski lasti.
6. člen 
(1) Izvajalec javne službe ima pri izvajanju javne službe javno pooblastilo za vodenje postopkov javnih razpisov za oddajo neprofitnih stanovanj in poslovnih prostorov do odločitve, ki jo sprejme pristojni organ občine.
(2) Stroške izdaje dokumentov iz prejšnjega odstavka nosi izvajalec javne službe.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE 
7. člen 
Uporabniki storitev javne službe so vsi uporabniki občinskih stanovanj, občinskih poslovnih prostorov ter drugih objektov v občinski lasti (v nadaljnjem besedilu: objekti).
8. člen 
(1) Kakršnokoli poseganje v objekte je, razen izvajalcu javne službe, dovoljeno le s soglasjem občine.
(2) Izvajalcu javne službe, ki je istočasno upravljavec objektov, so posegi dovoljeni v mejah, določenih s tem odlokom in pogodbo, sklenjeno med občino in izvajalcem javne službe.
9. člen 
(1) Kadar pristojni organ občine ugotovi, da se opravljajo posegi na objektih brez dovoljenja oziroma soglasja občine, odredi takojšnjo ustavitev del in določi rok za pridobitev dovoljenja oziroma soglasja. Če povzročitelj ne pridobi ustreznega dovoljenja oziroma soglasja v določenem roku, pristojni organ odredi izvajalcu javne službe, na stroške povzročitelja, vzpostavitev v stanje pred posegom.
(2) V primerih poseganja v objekte zaradi nujnih del na komunalni infrastrukturi, je povzročitelj dolžan najkasneje v roku 24 ur obvestiti občino in izvajalca javne službe o izvajanju del in takoj po končanih delih povrniti objekte v prvotno stanje.
(3) Če povzročitelj iz prejšnjega odstavka ne vzpostavi prvotnega stanja, mu pristojni organ odredi rok za vzpostavitev prvotnega stanja oziroma odredi to izvajalcu javne službe, na stroške povzročitelja, kolikor leta ne izpolni obveznosti do določenega roka.
10. člen 
Objekte je potrebno skrbno urejati, varovati in vzdrževati, spoštovati hišni red, zlasti pa je v teh objektih prepovedano:
– uporabljanje objektov v nasprotju z njihovo naravo in namenom,
– poseganje v skupne dele in skupne inštalacije stavbe ter posamezne dele in opremo,
– plakatiranje, če ni izrecno dovoljeno na za to določenih mestih, in risanje grafitov ali kakršno koli drugo onesnaževanje površin,
– onesnaževanje površin z iztrebki živali,
– odlaganje odpadkov ter skladiščenje različnih materialov in predmetov, razen na za to predvidenih mestih,
– postavljanje pomožnih in začasnih objektov brez soglasja izvajalca javne službe,
– ogrožanje ostalih uporabnikov objektov.
VI. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE 
11. člen 
Viri financiranja javne službe so:
– sredstva najemnin uporabnikov,
– sredstva občinskega proračuna,
– drugi viri.
12. člen 
Obseg stroškov, ki oblikujejo ceno storitev opravljanja javne službe se določi s pogodbo, sklenjeno med občino in izvajalcem javne službe.
VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE 
13. člen 
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinska inšpekcija.
(2) Strokovni in finančni nadzor nad izvajanjem javne službe na območju občine opravlja pristojni organ občine. Izvajalec javne službe je dolžan občini kadarkoli posredovati informacije o poslovanju in omogočiti vpogled v poslovne knjige in evidence, ki se nanašajo na opravljanje javne službe.
(3) Občina lahko za posamezna strokovna in druga opravila nadzora pooblasti pristojno strokovno službo oziroma drugo institucijo.
14. člen 
Če pristojni organ občine ugotovi, da izvajalec javne službe ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz tega odloka in pogodbe, mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz tega odloka in pogodbe.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE 
15. člen 
(1) Z globo v višini 1.000,00 EUR se kaznuje izvajalec javne službe, ki ne ravna v skladu s 5. členom tega odloka.
(2) Z globo v višini 400,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca javne službe.
16. člen 
(1) Z globo v višini 1.000,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z 10. členom tega odloka.
(2) Z globo 400,00 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka.
(3) Z globo 200,00 EUR se za prekršek kaznuje posameznik – fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
17. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Sklep o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe upravljanje z občinskimi stanovanji, poslovnimi prostori in objekti v občinski lasti v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 54/15).
18. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2017
Idrija, dne 19. oktobra 2017
Župan 
Občine Idrija 
Bojan Sever l.r.