Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

Ob-3312/17, Stran 2619
Na podlagi sklepa Sveta šole Srednje ekonomske šole Maribor, ki je bil sprejet na 4. seji Sveta šole, dne 17. 10. 2017, Svet šole Srednje ekonomske šole Maribor, Trg Borisa Kidriča 3, 2000 Maribor, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-l-269/12-24 in 47/15 in spremembe, v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim/-o sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja/-ice.
Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.
Predvideni začetek dela bo 1. 3. 2018.
Pisno prijavo, ki ji morate priložiti:
– dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo iz kazenske evidence, potrdilo sodišča, kjer ima kandidat prebivališče, da ni v kazenskem postopku – s priloženo izjavo, da pri katerem koli drugem sodišču, torej izven kraja prebivališča, zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost),
– program vodenja šole za mandatno obdobje,
– življenjepis (CV Europass)
pošljite v 8 delovnih dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Svet Srednje ekonomske šole Maribor, Trg Borisa Kidriča 3, 2000 Maribor, z oznako »Prijava za razpis za ravnatelja – ne odpiraj«.
Kandidati/-ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet šole Srednje ekonomske šole Maribor