Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2839. Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sežana, stran 7974.

  
Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS UPB-2, (Uradni list RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo, 27/08 – Odločba US, 76/08, 100/08 – Odločba US, 79/09, 14/10 – Odločba US, 51/10 in 84/10 – Odločba US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFO in 76/16 – Odločba US), Uredbe o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16, 8/17, 40/17 in 41/17)ter drugega odstavka 55. in 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 19. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sežana 
1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sežana (Uradni list RS, št. 21/07 in 34/11) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»Občinska uprava je dolžna zagotavljati javnost svojega dela v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, in drugimi predpisi, ki se nanašajo na javnost dela občinske uprave.«
2. člen 
V 11. členu se v prvem odstavku črta beseda »lahko«.
3. člen 
V 18. členu se osma alinea spremeni tako, da se glasi:
»– izdelavo predlogov za uvedbo občinskih taks,«.
4. člen 
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Javnost dela občinske uprave se uresničuje z dajanjem informacij preko medijev, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in z drugimi oblikami sodelovanja s predstavniki medijev, s posredovanjem informacij javnega značaja v svetovni splet oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
(2) Informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka daje medijem župan ali po pooblastilu direktor občinske uprave, po njunem pooblastilu pa lahko tudi vodje notranjih organizacijskih enot ali drug uslužbenec občinske uprave.«
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-9/2017-6
Sežana, dne 19. oktobra 2017
Župan 
Občine Sežana 
Davorin Terčon l.r.