Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2017 z dne 27. 10. 2017, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2879. Zakon o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi (ZDMHS)
2880. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-B)
2881. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1A)

Drugi akti

2882. Priporočilo Državnega zbora v zvezi z 22. Rednim poročilom Varuha človekovih pravic za leto 2016
2883. Priporočilo Državnega zbora v zvezi s Posebnim poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o kršitvah človekovih pravic oseb z duševno motnjo pri njihovem neprostovoljnem nastanjevanju in obravnavi v varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2884. Uredba o javnih službah strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin
2885. Uredba o javni službi nalog rastlinske genske banke
2886. Uredba o načinu in obveznostih izvajanja javne službe kmetijskega svetovanja
2887. Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov
2888. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o zahtevah glede kakovosti letalskih podatkov in letalskih informacij za enotno evropsko nebo
2889. Uredba o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta celovite energetske prenove določenih objektov Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za infrastrukturo

Drugi akti

2890. Spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada

MINISTRSTVA

2891. Pravilnik o pogojih glede prostorov, opremljenosti in kadrov za opravljanje javne službe strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin

OBČINE

Beltinci

2909. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Beltinci

Brežice

2892. Odlok o imenovanju nove ulice v naselju Brežice
2893. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Dednja vas, Ap 1366
2894. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Artiče
2895. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brežice
2896. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bizeljsko
2897. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cerklje ob Krki
2898. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Jožeta Toporišiča Dobova
2899. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Globoko
2900. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece
2901. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Velika Dolina

Koper

2902. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Trgovsko poslovna cona pri Badaševici ob Šmarski cesti«

Krško

2903. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 4/2017
2904. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 3/2017

Mežica

2905. Statut Občine Mežica
2906. Poslovnik Občinskega sveta Občine Mežica

Škofljica

2907. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2017
2908. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2018

Tržič

2910. Odlok o podelitvi naziva častne občanke Občine Tržič
2911. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Tržič (sprememba št. 3)

POPRAVKI

2912. Popravek Sklepa o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec
AAA Zlata odličnost