Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2890. Spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada, stran 8142.

  
Na podlagi 4. in 5. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E  A K T A 
o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada 
1. člen 
V Aktu o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada (Uradni list RS, št. 6/11) se 8. člen spremeni tako, da se glasi:
»8. člen 
Sklad v interesu države deluje na področju celotne države ter v skladu s svojo poslovno politiko financira in izvaja nacionalni stanovanjski program, spodbuja stanovanjsko gradnjo, prenovo in vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih stavb ter v ta namen pridobiva in upravlja dolgoročne kapitalske naložbe.«.
2. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen 
(1) Sklad izkazuje namensko premoženje v skladu namenskega premoženja.
(2) Namensko premoženje se vpiše v sodni register.
(3) Vrednost namenskega premoženja sklada na dan 1. septembra 2017 znaša 399.090.842,00 eura in je vpisana v sodni register.
(4) Sklad namenskega premoženja sestavljajo:
– sklad namenskega premoženja za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva,
– sklad namenskega premoženja za dolgoročne finančne naložbe in dolgoročne kredite ter dolgoročne terjatve,
– sklad namenskega premoženja za dolgoročne zaloge in druge namene.«.
3. člen 
Za 13. členom se dodata novo poglavje in nov 13.a člen, ki se glasita:
»2. Rezervni sklad
13.a člen 
Sklad ima glede na vrste premoženja oblikovan rezervni sklad, ki ga sestavljajo:
– rezervni sklad za kreditna tveganja,
– rezervni sklad za stanovanja,
– rezervni sklad za stanovanja v brezplačni uporabi,
– rezervni sklad za nemoteno poslovanje in prihodnji razvoj sklada.«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01401-3/2017
Ljubljana, dne 26. oktobra 2017
EVA 2017-2550-0051
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik