Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2907. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2017, stran 8208.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in naslednji), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4 in spremembe) in 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in naslednji) je Občinski svet Občine Škofljica na 18. redni seji 26. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Škofljica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 82 z dne 20. 12. 2016) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v evrih
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun leta 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
9.149.986
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.219.427
70
DAVČNI PRIHODKI
6.186.936
700 Davki na dohodek in dobiček
5.296.507
703 Davki na premoženje
709.846
704 Domači davki na blago in storitve
180.583
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.032.491
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
485.385
711 Takse in pristojbine
7.500
712 Globe in druge denarne kazni
59.100
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
7.530
714 Drugi nedavčni prihodki
472.976
72
KAPITALSKI PRIHODKI
22.172
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
2.172
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
20.000
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.908.387
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
447.630
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
1.460.757
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
10.100.157
40
TEKOČI ODHODKI
2.561.663
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
565.438
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
76.535
402 Izdatki za blago in storitve
1.798.697
403 Plačila domačih obresti
47.593
409 Rezerve
73.400
41
TEKOČI TRANSFERI
3.445.230
410 Subvencije
305.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
2.403.450
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
141.359
413 Drugi tekoči domači transferi
595.421
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
4.022.548
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.022.548
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
70.716
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
60.596
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
10.120
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–950.171
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
62.819
50
ZADOLŽEVANJE
62.819
500 Domače zadolževanje
62.819
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
358.031
55
ODPLAČILA DOLGA
358.031
550 Odplačila domačega dolga
358.031
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
–1.245.383
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–295.212
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
950.171
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.245.383
9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Škofljica.«
2. člen 
Spremeni se 13. člen tako, da se sedaj glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2017 lahko zadolži do višine 62.819,00 EUR. Občina lahko koristi povratna (kreditna) sredstva po 23. členu Zakona o financiranju občin in jih nameni za odplačilo dolga po kreditu, ki je bil najet v letu 2011 za izgradnjo vrtca na Lavrici.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Škofljica in ima v njih prevladujoč vpliv, v letu 2017 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 EUR.«
3. člen 
Spremeni se 14. člen tako, da se sedaj glasi:
»Javni zavod Vrtec Škofljica se v letu 2017 ne sme zadolžiti.
Javni zavod Osnovna šola Škofljica se v letu 2017 ne sme zadolžiti.
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko zadolži:
1. Kratkoročna zadolžitev družbe LPP pri bankah:
– Do višine 117.000 EUR;
– Za dobo do enega leta;
– Za namen: uravnavanje finančne likvidnosti;
– Sredstva za servisiranje (poplačilo) dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
2. Kratkoročna zadolžitev (interna) pri JHL:
– Do višine 18.000 EUR;
– Za dobo do enega leta;
– Za namen: uravnavanje finančne likvidnosti;
– Sredstva za servisiranje (poplačilo) dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. se lahko zadolži:
1. Kratkoročna zadolžitev (revolving kredit) pri bankah:
– Do višine 180.000,00 EUR;
– Za dobo do enega leta;
– Za namen uravnavanja finančne likvidnosti;
– Sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.
Snaga Javno podjetje d.o.o. se lahko zadolži:
1. Kratkoročna zadolžitev (revolving kredit) pri bankah:
– Do višine 90.000,00 EUR;
– Za dobo do enega leta;
– Za namen upravljanja finančne likvidnosti;
– Sredstva za poplačilo dolga bodo zagotovljena iz neproračunskih virov.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41000-11/2017
Škofljica, dne 26. oktobra 2017
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan l.r.