Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2881. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1A), stran 8057.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1A) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. oktobra 2017.
Št. 003-02-9/2017-10
Ljubljana, dne 26. oktobra 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU (ZTNP-1A) 
1. člen
V Zakonu o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10 in 46/14 – ZON-C) se za tretjim odstavkom 18. člena doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na prepovedi iz prejšnjega člena se na cestah iz prvega odstavka tega člena lahko načrtujejo in gradijo deli cest, katerih uporaba in obnova nista mogoči zaradi poškodb, ki so nastale zaradi naravnih nesreč, na način in v obsegu, ki ob doseganju enakih učinkov najmanj poškodujeta naravo.«.
2. člen 
Za petim odstavkom 22. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko ministrstvo, pristojno za prostor, in parkovna lokalna skupnost dogovorita, da parkovna lokalna skupnost lahko načrtuje manjše prostorske ureditve državnega pomena, če je glede na povezanost prostorske ureditve državnega pomena s prostorsko ureditvijo lokalnega pomena to primerneje. Ministrstvo, v katerega delovno področje spada prostorska ureditev, ministrstvo, pristojno za prostor, in ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave, ter parkovna lokalna skupnost pred začetkom priprave prostorskega akta, s katerim se načrtuje prostorske ureditve državnega pomena, sklenejo dogovor, v katerem se določijo obveznosti glede priprave in sprejemanja prostorskega akta in druge medsebojne obveznosti, pomembne za pripravo občinskega prostorskega akta.«.
3. člen 
V četrtem odstavku 74. člena se besedilo »29., 30. in 31. točke 13. člena« nadomesti z besedilom »28., 29. in 30. točke prvega odstavka 13. člena«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na prepoved iz 28. točke prvega odstavka 13. člena tega zakona lahko investitor v narodnem parku v tretjem varstvenem območju za obstoječi vodni zbiralnik pridobi gradbeno dovoljenje pod pogoji, določenimi v presoji sprejemljivosti in občinskem prostorskem načrtu za potrebe zasneževanja tekaških prog v rekreacijskem središču Rudno polje, in gradi vodne zbiralnike za potrebe zasneževanja smučišč, določenih s sklepom iz drugega odstavka prejšnjega člena, na območju rekreacijskih središč iz prvega odstavka tega člena, in sicer v velikosti, ki je prilagojena izvajanju zimskih dejavnosti in doseganju varstvenih ciljev.«.
4. člen 
V prvem odstavku 75. člena se številka »75« nadomesti s številko »74«.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 801-07/17-12/14
Ljubljana, dne 18. oktobra 2017
EPA 2124-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik