Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2900. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece, stran 8157.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 21. redni seji dne 19. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece
1. člen 
(1) V Odloku o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece (Uradni list RS, št. 87/12 – uradno prečiščeno besedilo) se peti odstavek 18. člena spremeni tako, da se glasi:
»(5) Predstavnike delavcev se izvoli tako, da trije izvoljeni člani predstavljajo in zastopajo strokovne delavce šole, eden strokovne delavce vrtca in eden upravno-administrativne in tehnične delavce zavoda.«.
(2) Črta se besedilo šestega odstavka.
(3) Spremeni se sedmi odstavek, tako da se glasi:
»(7) Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev. Volitve so lahko javne ali tajne. V svet zavoda se izvolita dva predstavnika staršev, ki imata otroka vključenega v šolo in en predstavnik staršev, ki ima otroka vključenega v enoto vrtca.«.
2. člen 
Doda se nov 19.a člen, ki se glasi:
»(1) Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se določi dan volitev in imenuje volilna komisija. Sklep o razpisu se javno objavi v zavodu.
(2) Volilna komisija vodi postopek volitev članov sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev. Volilno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki morajo imeti aktivno volilno pravico in ne morejo biti kandidati za člane sveta zavoda. Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let.
(3) Kandidati za člane sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev, se predlagajo in volijo ločeno za predstavnike strokovnih delavcev šole, predstavnika strokovnih delavcev enote vrtca in predstavnika upravno-administrativnih in tehničnih delavcev, skladno s petim odstavkom 18. člena tega odloka. Kandidati morajo imeti pasivno volilno pravico. Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev, ima vsak delavec z aktivno volilno pravico ali reprezentativni sindikat. Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki so predstavniki delavcev, morajo biti pisni, vsebovati morajo podpis predlagatelja, priloženo jim mora biti pisno soglasje kandidata h kandidaturi. Predlogi se predložijo volilni komisiji v 21 dneh od objave sklepa o razpisu volitev.
(4) Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da delavci, ki bodo odsotni na dan volitev, volijo pred tem dnem in določi dan predčasnih volitev. Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec, ki ima pravico glasovati, ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Za člane sveta zavoda so, upoštevajoč peti odstavek 18. člena tega odloka, izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo je izvoljen za člana sveta zavoda, se kandidata izvoli s pomočjo žreba.
(5) Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev šole ali enote vrtca, ki imajo aktivno volilno pravico.«.
3. člen 
Doda se nov 19.b člen, ki se glasi:
»(1) Volitve predstavnikov staršev v svet zavoda so javne, razen, če se svet staršev pred izvedbo ne odloči za tajne volitve.
(2) Kandidati za člane sveta zavoda, ki so predstavniki staršev, se predlagajo in volijo na Svetu staršev za predstavnike staršev otrok šole in vrtca, skladno s sedmim odstavkom 18. člena tega odloka. Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda, ki so predstavniki staršev, ima vsak starš, ki je član sveta staršev. Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda, ki so predstavniki staršev, so lahko pisni ali pa ustno podani na seji Sveta staršev, priloženo jim mora biti pisno soglasje kandidata h kandidaturi, lahko pa kandidat poda soglasje tudi ustno na seji sveta staršev.
(3) Na seji sveta staršev, na kateri se opravijo volitve, mora biti prisotna najmanj polovica članov sveta staršev. Javne volitve se opravijo z dvigovanjem rok, tajne pa z glasovnicami. Pred glasovanjem oziroma na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta po abecednem redu priimkov in število kandidatov, ki se jih voli. Za člana sveta zavoda so, upoštevajoč sedmi odstavek 18. člena tega odloka, izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo je izvoljen za člana sveta zavoda, se kandidata izvoli s pomočjo žreba.«.
4. člen 
Druga alineja prvega odstavka 23. člena se črta.
5. člen 
24.a člen se črta.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Zavod mora uskladiti sestavo sveta zavoda v skladu z določili tega odloka po preteku mandata trenutno izvoljenemu svetu.
7. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0010/2017
Brežice, dne 19. oktobra 2017
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.