Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2886. Uredba o načinu in obveznostih izvajanja javne službe kmetijskega svetovanja, stran 8119.

  
Na podlagi četrtega odstavka 113. člena, tretjega odstavka 114. člena, 118. člena ter za izvajanje 123. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o načinu in obveznostih izvajanja javne službe kmetijskega svetovanja 
1. člen 
(namen uredbe) 
Ta uredba podrobneje določa naloge javne službe kmetijskega svetovanja (v nadaljnjem besedilu: JSKS) in način izvajanja JSKS, obseg storitev, usposabljanje, financiranje, dolžnosti izvajalca, vsebino pogodbe, programe dela JSKS in način poročanja.
2. člen 
(območje izvajanja JSKS) 
JSKS se izvaja na celotnem območju Republike Slovenije.
3. člen 
(obdobje imenovanja izvajalca JSKS) 
Izvajalec JSKS se imenuje za sedem let.
4. člen 
(naloge JSKS) 
(1) JSKS se izvaja za vse kmetijske panoge na področju razvoja podeželja in se nanaša na svetovanje uporabnikom glede upravljanja zemljišč in kmetijskih gospodarstev. Naloge JSKS so:
– svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejavnosti,
– svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za kmetijska gospodarstva,
– svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike,
– svetovanje in pomoč pri organizaciji in delovanju rejskih organizacij, organizacij pridelovalcev in drugih oblik proizvodnega združevanja kmetijskih pridelovalcev,
– svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom povezanih predpisov.
(2) Poleg nalog iz prejšnjega odstavka JSKS vključuje tudi:
– vodenje in koordinacijo dela JSKS,
– strokovno tehnično koordinacijo dela,
– administrativno-tehnične naloge,
– usposabljanje zaposlenih, ki izvajajo JSKS, v Republiki Sloveniji in tujini, ki vključuje tudi prenos znanja z znanstvenih področij v prakso,
– druge tehnične in organizacijske naloge, ki so potrebne za izvedbo JSKS, vključno z razvojem in uvajanjem novih metod dela ter informacijskih orodij za delo JSKS, pripravo navodil in vzpostavitvijo sistema kontrole kakovosti izvajanja JSKS,
– notranjo administrativno in vsebinsko kontrolo izvajanja JSKS,
– spremljanje in analizo delovanja JSKS ter pripravo poročil o delu s spremljanjem kazalnikov,
– pripravo letnega programa dela JSKS na podlagi izhodišč ministrstva, pristojnega za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo),
– pripravo in objavljanje gradiv,
– sodelovanje v strokovnih delovnih skupinah in v strokovnih odborih za posamezna področja v kmetijstvu,
– zbiranje potreb glede dodatnih ali novih fitofarmacevtskih sredstev in pripravo vlog oziroma pomoč pri pripravi vlog za registracijo teh sredstev,
– svetovanje o varstvu pri delu na kmetijskem gospodarstvu,
– organizacijo strokovno pospeševalnih in promocijskih dogodkov ter prireditev,
– svetovanje v zvezi s pridobitvijo usposobljenosti na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanih področij,
– izdelavo in posodobitve katalogov stroškov in kalkulacij.
(3) Naloga JSKS je tudi sodelovanje z drugimi ministrstvi in izvajalci drugih javnih služb, razvojno-strokovnih nalog ali raziskovalnega dela ter z organizacijami, katerih delo se nanaša na delovanje JSKS v Republiki Sloveniji in tujini.
(4) Izvajalec JSKS sodeluje z izvajalci iz prejšnjega odstavka pri skupni izvedbi nalog, če je tako naloženo z obveznim navodilom ministra.
(5) Naloge JSKS se opravljajo v skladu s programom JSKS, v obsegu, kot je opredeljen v programu JSKS iz priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, in v letnem programu dela iz 11. člena te uredbe.
5. člen 
(uporabniki storitev JSKS) 
(1) Storitve JSKS so namenjene nosilcem kmetijskih gospodarstev in članom kmetij, storitve iz tretje, četrte in pete alineje prvega odstavka ter drugega in tretjega odstavka prejšnjega člena pa tudi širši javnosti in ministrstvom (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).
(2) Storitve JSKS so za uporabnike javno dostopne in so za njih delno ali v celoti plačljive v skladu s predpisom, ki ureja cene storitev JSKS, ali pa so za njih brezplačne.
(3) Plačljive storitve za uporabnike JSKS so:
– izdelava načrtov kolobarjenja, gnojilnih načrtov, bilanc gnojil, jemanje vzorcev na terenu in izvajanje talnih in rastlinskih testov,
– elektronsko izpolnjevanje in elektronska vložitev zbirne vloge,
– priprava analiz in mnenj za uporabnike na podlagi predpisov,
– kotizacije in vstopnine za strokovno pospeševalne in promocijske dogodke ter prireditve, ki jih organizira izvajalec JSKS,
– ocenjevanja kmetijskih proizvodov v okviru strokovno pospeševalnih in promocijskih dogodkov ter prireditve, ki jih organizira izvajalec JSKS.
6. člen 
(način izvajanja JSKS) 
(1) JSKS se izvaja v obliki osebnega ali skupinskega svetovanja, v krožkih in drugih oblikah, vključno s svetovanjem po telefonu ali z uporabo elektronskih medijev, ki pripomorejo k učinkovitemu prenosu znanja do uporabnikov.
(2) JSKS vključuje usposabljanja, predavanja, predstavitve, prikaze, organizacijo in izvedbo strokovnih prireditev, razstav in prikazov tehnologij, veščin, vzorčnih objektov, poljskih in drugih poskusov ter seminarjev in delavnic. Izvaja se tudi s strokovnimi gradivi, prispevki v medijih, na svetovnem spletu, s tehnološkimi navodili, brošurami in drugimi gradivi, ki so v tiskani ali elektronski obliki na voljo uporabnikom JSKS.
(3) JSKS se izvaja tako, da je z enotami na terenu pokrito celotno območje Republike Slovenije. Geografsko območje, ki ga pokriva posamezna enota na terenu, je razvidno iz priloge 2, ki je sestavni del te uredbe. Posamezna enota na terenu obsega območje cele ali dela občine. Ob spremembi občinske pristojnosti se novi krajevni pristojnosti prilagodijo tudi enote na terenu.
(4) Izvajalec JSKS mora imeti posebno notranjo organizacijsko enoto, ki strokovno vodi in koordinira delo JSKS tako, da skrbi za koordinacijo, spremljanje, analiziranje, strokovno tehnično koordinacijo, usmerjanje in strokovno podporo po posameznih strokovnih področjih, vključno z vodenjem strokovnih skupin, skrbi za usposabljanje kmetijskih svetovalcev, prenos znanja od raziskovalnih organizacij do svetovalcev ter za razvoj metod kakovosti dela, svetovalnih in informacijskih orodij, notranjo kontrolo izvajanja JSKS, izmenjavo informacij, vključno s pripravo in usklajevanjem letnega programa dela, poročil o delu celotne JSKS, izdajanjem notranjih navodil za delo JSKS, koordinacijo, pripravo in posredovanjem zahtevkov za celotno JSKS, pripravo strokovnih stališč, sodelovanjem pri strokovnih podlagah ob pripravi predpisov na področju kmetijstva in z njim povezanimi področji. Njen vodja je tudi koordinator izvajanja celotne JSKS.
7. člen 
(storitve JSKS) 
(1) Glede na vrsto storitve se JSKS izvaja kot osnovno in specialistično svetovanje.
(2) Storitev osnovnega svetovanja za razna področja kmetijske pridelave nudijo terenski kmetijski svetovalci, koordinatorji in terenski kmetijski svetovalci za področje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ter kmečke družine. Storitev je na voljo na enotah na terenu in na sedežih pravnih oseb izvajalca JSKS, po potrebi pa tudi na kmetijskem gospodarstvu.
(3) Storitev specialističnega svetovanja nudijo svetovalci specialisti posameznega področja, ki praviloma pokrivajo geografsko območje več enot na terenu ali pa delujejo na območju celotne Republike Slovenije. To storitev lahko za specifična področja izvajajo tudi koordinatorji JSKS, ki delujejo na celotnem območju Republike Slovenije. Izvajalec JSKS zagotovi svetovalce specialiste za prevladujoče kmetijske panoge na določenem geografskem območju, zlasti za področja razvoja podeželja, dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ter varovanja narave in okolja. Če na posameznem geografskem območju zaradi ožje specializacije in potrebe po svetovanju za specifične vsebine v kmetijstvu storitve svetovalca specialista ni mogoče zagotoviti, izvajalec JSKS to zagotovi s svetovalci specialisti ali s koordinatorji, ki delujejo na drugih geografskih območjih.
8. člen 
(usposabljanje) 
Izvajalec JSKS mora zaposlenim, ki izvajajo naloge JSKS, zagotoviti usposabljanja s področij njihovega strokovnega dela. Omogočiti jim mora tudi, da se udeležujejo usposabljanj, ki jih za izvajanje ukrepov kmetijske politike in seznanjanje z novostmi na področjih, ki so del kmetijske politike ali pa se nanjo navezujejo, organizirajo ministrstva in izvajalci drugih javnih služb ali strokovnih nalog ter raziskovalne, izobraževalne in druge institucije v Republiki Sloveniji in državah članicah Evropske unije.
9. člen 
(dolžnosti izvajalca JSKS) 
(1) Izvajalec mora za čas veljavnosti odločbe ministra o imenovanju za izvajalca JSKS zagotoviti nepretrgano opravljanje JSKS v skladu s programom dela.
(2) Vsa strokovna gradiva, predstavitve, prikazi, opisi poskusov, gradiva za seminarje, gradiva za delavnice, prispevki, tehnološka navodila, brošure in druga gradiva, ki so pripravljena in financirana delno ali v celoti iz javnih sredstev v okviru JSKS, v tiskani, elektronski obliki ali drugi obliki, morajo biti javno objavljena in brezplačno dostopna uporabnikom JSKS.
(3) Za opravljeno storitev osebnega svetovanja mora svetovalec pripraviti zapisnik o svetovanju, ki vsebuje identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva in ime uporabnika, izvod tega prejme uporabnik JSKS, izvirnik pa se hrani v notranji organizacijski enoti, v kateri je bilo svetovanje izvedeno. V primeru kratkega svetovanja pripravi svetovalec v elektronski obliki zaznamek o vrsti svetovanja uporabniku. V primeru skupinskega svetovanja se evidentirajo udeleženci takšnega svetovanja in se pripravi zapisek o vsebinah skupinskega svetovanja, ki vsebuje identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva in ime udeleženca skupinskega svetovanja. Zapisnike zaznamke in zapiske hrani izvajalec v papirni ali elektronski obliki najmanj deset let.
(4) Storitev JSKS je ločena od kontrol pri upravičencih za ukrepe kmetijske politike. Izvajalec JSKS osebnih ali posameznikovih informacij ali podatkov, ki jih pridobi med dejavnostjo JSKS, ne sme razkriti drugim osebam, razen uporabniku storitve JSKS, na katerega se podatki nanašajo.
(5) Izvajalec JSKS mora izvajati naloge JSKS do izbire novega izvajalca.
10. člen 
(pogodba o izvajanju JSKS) 
(1) Medsebojna razmerja med izvajalcem JSKS in ministrstvom se podrobneje uredijo s pogodbo o izvajanju JSKS, ki jo podpišeta minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ter izvajalec JSKS.
(2) Pogodba se sklene za obdobje sprejetega proračuna Republike Slovenije, v obsegu razpoložljivih proračunskih sredstev, namenjenih za izvajanje JSKS.
(3) Pogodba mora vsebovati:
– natančno opredelitev nalog JSKS,
– ime, sedež in pravnoorganizacijsko obliko izvajalca z navedbo sedežev pravnih oseb, ki izvajajo JSKS, ter naslovi enot JSKS na terenu,
– začetek veljavnosti in trajanje pogodbe,
– obveznosti izvajalca, med drugim, da zagotovi dostopnost JSKS na celotnem območju Republike Slovenije,
– obliko zahtevkov in poročil,
– nadzor nad izvajanjem JSKS in pogodbe,
– način vodenja evidenc in poročanja izvajalca,
– način spreminjanja in dopolnjevanja pogodbe,
– sankcije v primeru kršitve pogodbe,
– rok za izvajalca za oddajo zahtevkov in
– rok za plačilo zahtevkov.
11. člen 
(letni program dela JSKS) 
(1) Ministrstvo v skladu s predpisom, ki ureja izvrševanje proračuna, pošlje izvajalcu JSKS izhodišča za pripravo letnega programa dela JSKS. Ministrstvo v izhodišča vključi tudi usmeritve glede nalog iz 4. člena te uredbe za vsebine iz pristojnosti drugih ministrstev.
(2) Izvajalec v 30 dneh po prejemu izhodišč iz prejšnjega odstavka pošlje ministrstvu v soglasje letni program dela JSKS, v katerem se opredelijo:
– vrsta in obseg nalog JSKS,
– način in dinamika izvajanja nalog JSKS,
– obseg in način financiranja ali subvencioniranja posameznih nalog JSKS.
(3) V letnem programu dela JSKS morajo biti za vse naloge iz izhodišč iz prvega odstavka tega člena predvideni nameni izvajanja, cilji ter kazalniki po posamezni nalogi.
(4) V uvodu letnega programa dela JSKS se predstavi pregled stanja in izvajanja nalog JSKS v predhodnem obdobju, predstavijo se tudi doseženi kazalniki v tem obdobju.
12. člen 
(obseg storitev in financiranje) 
(1) Storitve JSKS, ki izhajajo iz te uredbe in so natančneje opredeljene v letnem programu dela JSKS, so podlaga za izplačilo. Po opravljenem notranjem preverjanju posreduje izvajalec JSKS ministrstvu skupni mesečni zahtevek, ministrstvo pa znesek v skladu s pogodbo o izvajanju JSKS mesečno nakaže na transakcijski račun posamezne pravne osebe izvajalca.
(2) Znesek, ki se krije iz proračuna Republike Slovenije in se nanaša na strošek dela zaposlenega pri izvajalcu JSKS, ne sme presegati stroškov dela, ki izhajajo iz veljavne plačne lestvice za zaposlene v javnem sektorju in mora biti skladen s kolektivno pogodbo, ki velja za te zaposlene.
(3) Izvajalec mora zagotoviti ločeno evidentiranje dejavnosti JSKS in ostalih dejavnosti, ki jih izvaja ista pravna oseba.
(4) Stroški, ki se nanašajo na administrativno in tehnično delo ter delo uprave javnih zavodov, vključno z materialnimi stroški, ki so potrebni za delovanje javnih zavodov in za izvajanje JSKS, morajo biti prikazani na stroškovno mesto JSKS in druga stroškovna mesta na podlagi ključa delitve stroškov v vsakoletnem programu dela JSKS.
(5) Če izvajalec opravi manj, kot je določeno po veljavnem letnem programu dela JSKS, se sredstva iz proračuna sorazmerno zmanjšajo, izplačajo se le sredstva za kritje izvedenih nalog. Dovoljeno odstopanje od izvedbe nalog iz 4. člena te uredbe je največ 15 % skupne vrednosti nalog v letnem programu dela JSKS, pri čemer posamezna naloga iz prvega odstavka 4. člena te uredbe ne sme ostati v celoti neizvedena. Če se med letom pojavijo večja odstopanja v izvajanju letnega programa, je treba pripraviti spremembo letnega programa dela JSKS.
(6) Če izvajalec opravi več, kot je določeno po veljavnem letnem programu dela JSKS, se kritje stroškov za povečani obseg dela ne prizna v breme proračuna Republike Slovenije.
(7) Naloge, ki jih ministrstvo podeljuje na podlagi javnih naročil in se financirajo iz drugih javnih sredstev, na primer v okviru Programa razvoja podeželja, ne smejo biti financirane iz proračunskih sredstev za izvajanje JSKS, kar mora biti razvidno iz letnega programa dela JSKS.
(8) Naloge JSKS lahko krijejo uporabnik, proračun Republike Slovenije oziroma skladi Evropske unije.
(9) Naloga JSKS, ki je financirana s sredstvi skladov Evropske unije ali pa jo krije uporabnik, ne sme biti financirana iz proračunskih sredstev za izvajanje JSKS.
13. člen 
(znesek povračila za opravljeno nalogo in čezmerno povračilo) 
(1) Izvajalec JSKS prejme povračilo za plačilo plač, materialnih sredstev in investicijskih sredstev za opravljene naloge JSKS le na podlagi listinskih dokazov, iz katerih je jasno razvidno, da se nanašajo na že opravljene naloge JSKS.
(2) Znesek povračila, ki ga za izvajanje nalog JSKS prejme izvajalec JSKS, ne sme presegati zneska, potrebnega za pokrivanje stroškov, ki so nastali pri izpolnjevanju obveznosti iz letnega programa dela JSKS.
(3) Izvajalec JSKS mora ob ugotovitvi nenamenske porabe proračunskih sredstev sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
14. člen 
(poročila o izvajanju nalog) 
(1) Izvajalec JSKS za namene spremljanja izvajanja letnega programa dela JSKS o opravljenih nalogah iz programa dela JSKS vodi evidenco.
(2) Izvajalec JSKS ministrstvu do konca marca tekočega leta pošlje letno poročilo o opravljenem delu in letno finančno poročilo o izvedbi nalog JSKS za preteklo koledarsko leto.
(3) Letno poročilo o opravljenem delu iz prejšnjega odstavka zajema vsebinsko poročilo in dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti glede:
– ciljev nalog iz letnega programa dela JSKS in doseženih kazalnikov,
– uresničitve letnega programa dela JSKS,
– posebnosti pri izvedbi letnega programa dela JSKS,
– predlogov za nadaljnje delo.
(4) Letno finančno poročilo o izvedbi nalog JSKS mora vsebovati:
– obrazložitev porabe sredstev,
– obseg izvedenih nalog in razloge za morebitno odstopanje od letnega programa dela,
– vrednost izvedenih nalog,
– pregled priliva sredstev iz proračuna Republike Slovenije in drugih virov, ki se nanašajo na izvajanje JSKS,
– pregled celotne finančne konstrukcije izvedbe nalog, ki jih izvaja JSKS.
(5) Izvajalec JSKS mora pripraviti in ministrstvu poslati tudi druga poročila in analize, ki se nanašajo na delovanje JSKS, če je tako zapisano v letnem programu dela JSKS.
15. člen 
(prehodna določba) 
(1) Ministrstvo pozove dosedanjega izvajalca Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije s kmetijsko-gozdarskimi zavodi s sedeži v Celju, Kranju, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu in na Ptuju k predložitvi vloge za imenovanje izvajalca javne službe.
(2) Izvajalec JSKS mora najpozneje do konca leta 2020 zagotoviti pokritost vseh področij specialističnega svetovanja iz tretjega odstavka 7. člena te uredbe.
16. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-33/2017
Ljubljana, dne 26. oktobra 2017
EVA 2015-2330-0060
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik