Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2911. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Tržič (sprememba št. 3), stran 8213.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A, Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 in ZPNačrt-B, 57/12) in 10. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) je župan Občine Tržič sprejel
S K L E P 
o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Tržič (sprememba št. 3) 
1. člen 
(namen sklepa in pravna podlaga) 
S predmetnim sklepom se prične postopek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Tržič (v nadaljevanju OPN). Pravno podlago za uvedbo postopka predstavlja 46. člen Zakona o prostorskem načrtovanju.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev) 
Občina Tržič ima sprejet OPN (Uradni list RS, št. 35/16, 74/16, 18/17, 30/17). Zaradi izraženih potreb lastnikov zemljišč in drugih razvojnih potreb lokalne skupnosti ter spremenjenih področnih predpisov Občina Tržič pristopa k spremembam in dopolnitvam prostorskega akta. S spremembami in dopolnitvami OPN se želi zagotoviti:
– dodatne razvojne površine naselij,
– spremembe in dopolnitve nekaterih določil Odloka OPN z namenom jasnejših opredelitev ter uskladitve eventualno ugotovljenih neskladnosti med tekstualnim in kartografskim delom akta oziroma znotraj njihovih vsebin, v smislu tehničnih, vsebinskih in redakcijskih popravkov,
– natančneje določiti način urejanja prostora,
– natančnejše določiti merila in pogoje za gradnjo.
3. člen 
(predmet sprememb in dopolnitev) 
Spremembe in dopolnitve OPN obsegajo:
1. Obravnavo občinskih pobud
Občinske pobude obsegajo spremembe in dopolnitve namenske rabe prostora ali podrobnejše namenske rabe prostora za pomembnejše investicijske projekte, spremembe namenske rabe za del državnih in občinskih kategoriziranih cest, manjših vodotokov in vodnih teles ter objektov infrastrukture. V ta sklop so vključene tudi manjše spremembe namenske rabe prostora v smislu korekcij, povzema, zaokrožitev ipd.
2. Obravnavo individualnih pobud
Individualne pobude za spremembo namembnosti kmetijskih in drugih zemljišč v stavbna ali obratno so razpršene po celotnem območju občine. Do oddaje javnega naročila je prispelo 48 vlog s pobudami o spremembi namenske rabe prostora. Zbiranje pobud občanov je bilo zaključeno 30. 5. 2017. Med navedenim številom pobud se večina pobud nanaša na gradnjo za lastne potrebe (gradnja stanovanjskih stavb, poslovno-proizvodnih objektov, pomožnih objektov, kmetijskih objektov). Za potrebe širšega lokalnega, družbenega in gospodarskega pomena so podane 3 pobude, ki se nanašajo na dve lokaciji.
3. Obravnavo tehničnih popravkov grafičnega dela
Izdela se tehnične popravke (uskladitev prostorskega akta z izdanimi upravnimi dovoljenji), in sicer za objekte, ki imajo izdano gradbeno dovoljenje ali pa so zgrajeni pred letom 1967 za obdobje od 2011 do 2016, za kar je občina prejela eno pobudo. Na podlagi pridobljenih odločb Zavoda za gozdove Slovenije o krčitvi gozda v kmetijske namene je potrebno spremeniti namensko rabo iz gozdnega v kmetijski namen na devetih (9) lokacijah. Izvedejo se tudi grafični popravki namenske rabe državnih in občinskih kategoriziranih cest, manjših vodotokov in vodnih teles. Stanje se ažurira.
4. Obravnavo tehničnih popravkov in dopolnitev tekstualnega dela
Izvesti je potrebno popravke tekstualnega dela odloka zaradi nejasnosti splošnih in podrobnejših določil ter dopolniti podrobnejše prostorske izvedbene pogoje.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Za pripravo sprememb in dopolnitev OPN se upošteva:
– obstoječe strokovne podlage k OPN,
– prikaz stanja prostora,
– analiza oziroma opredelitev do prispelih pobud za spremembe in dopolnitve OPN,
– strokovne podlage, ki bi jih v postopku zahtevali upravljavci prostora.
5. člen 
(roki za pripravo) 
Ob sodelovanju nosilcev urejanja prostora, bo priprava sprememb in dopolnitev OPN potekala po priloženem (okvirnem) terminskem planu.
Faza
Rok
Sklep župana o začetku priprave
Priprava osnutka sprememb in dopolnitev
60 dni
Objava gradiva na MOP
Prvo mnenje nosilcev urejanja prostora
30 dni
Priprava dopolnjenega osnutka
30 dni
Javna razgrnitev in javna obravnava
30 dni
Priprava in sprejem stališč
15 dni
Priprava predloga
30 dni
Objava gradiva na MOP
Drugo mnenje nosilcev urejanja prostora
30 dni
Priprava usklajenega predloga
60 dni
Sprejem odloka in objava v Uradnem listu RS
6. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja) 
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenje za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti so:
Državni nosilci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, (za poselitev),
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, (za področje kmetijstva),
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, (za področje gozdarstva, lovstva in ribištva),
4. Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana (za področje gozdarstva, lovstva in ribištva),
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28C, 1000 Ljubljana (za področje rabe in upravljanja z vodami),
6. Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana (za področje ohranjanja narave),
7. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, (za področje varstva kulturne dediščine),
8. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje cestnega prometa s pomorskim, železniškim in zračnim prometom ter za področje avtocest),
9. DARS, Družba za avtoceste v RS, Ulica XIV. Divizije 4, 3000 Celje (za področje cestnega prometa s pomorskim, železniškim in zračnim prometom ter za področje avtocest),
10. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za promet,Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje trajnostne mobilnosti),
11. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, (za področje rudarstva),
12. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo,Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, (za področje energetike),
13. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (za področje zaščite in reševanja),
14. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko,Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (za področje obrambe),
15. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
16. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana (za področje vojnih in prikritih grobišč),
17. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (za področje blagovnih rezerv).
Lokalni nosilci:
18. Elektro Gorenjska, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj,
19. Komunala Tržič, (vodovod, kanalizacija, odpadki), Mlaka 6, 4290 Tržič,
20. Telekom Slovenije, PE Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj,
21. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Oddelek območja Zgornje Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj,
22. Zavod za gozdove, OE Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27B, 4000 Kranj,
23. Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Planina 3, 4000 Kranj,
24. Zavod za varsvo kulturne dediščine, OE Kranj, Tomšičeva ulica 7, 4000 Kranj,
25. Petrol plin, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana,
26. Plinovodi, Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana,
27. Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič.
Drugi udeleženci:
28. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za SPVO, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, ki odloči ali je za načrtovano prostorsko ureditev potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.
Če se v postopku priprave izkaže, da so nosilci urejanja prostora tudi drugi organi oziroma nosilci javnih pooblastil, se tudi te vključi v postopek.
7. člen 
(obveznost financiranja) 
Vse stroške povezane s pripravo sprememb in dopolnitev OPN nosi Občina Tržič.
8. člen 
(objava sprememb) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Tržič.
Št. 350-0001/2017
Tržič, dne 20. oktobra 2017
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic l.r.