Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2888. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o zahtevah glede kakovosti letalskih podatkov in letalskih informacij za enotno evropsko nebo, stran 8130.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o izvajanju Uredbe (EU) o zahtevah glede kakovosti letalskih podatkov in letalskih informacij za enotno evropsko nebo 
1. člen 
(vsebina) 
S to uredbo se za izvajanje 1. točke 6. člena Uredbe Komisije (EU) št. 73/2010 z dne 26. januarja 2010 o zahtevah glede kakovosti letalskih podatkov in letalskih informacij za enotno evropsko nebo (UL L št. 23 z dne 27. 1. 2010, str. 6), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1029/2014 z dne 26. septembra 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 73/2010 o zahtevah glede kakovosti letalskih podatkov in letalskih informacij za enotno evropsko nebo (UL L št. 284 z dne 30. 9. 2014, str. 9), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 73/2010/EU) določajo zahteve za zagotavljanje letalskih podatkov o terenu in ovirah ter zahteve, ki jih morajo izpolnjevati pristojna organa in naslednji udeleženci:
a) izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa;
b) upravljavci tistih letališč, za katere so v Zborniku letalskih informacij objavljeni postopki po pravilih instrumentnega letenja (IFR) ali posebnih pravilih vizualnega letenja (VFR);
c) javni ali zasebni subjekti, ki za namene te uredbe zagotavljajo:
– storitve za ustvarjanje in zagotavljanje geodetskih podatkov,
– storitve za oblikovanje postopkov,
– digitalne podatke o terenu,
– digitalne podatke o ovirah.
2. člen 
(pomen izraza) 
Za potrebe te uredbe izraz »ovira« pomeni vse nepremične (začasne ali stalne) in mobilne objekte ali dele objektov, ki:
a) se nahajajo na območju, ki je namenjeno premikanju zrakoplova po površini, ali
b) so višji od določene ravnine, ki je namenjena zaščiti zrakoplova med letom, ali
c) se nahajajo zunaj navedenih opredeljenih ravnin in so ocenjeni kot nevarni za zračno navigacijo.
3. člen 
(pristojna organa) 
Organa, pristojna za nadzor nad izvajanjem te uredbe, sta Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) v delu, ki se nanaša na izvajalce navigacijskih služb zračnega prometa in upravljavce letališč, ter Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor v delu, ki se nanaša na javne ali zasebne subjekte, ki zagotavljajo storitve za ustvarjanje in zagotavljanje geodetskih podatkov, storitve za oblikovanje postopkov ter digitalne podatke o terenu in ovirah.
4. člen 
(opredelitev območij) 
(1) Območja vodenja digitalnih podatkov o terenu in ovirah so:
a) Območje 1: celotno ozemlje države;
b) Območje 2: območje v bližini letališča, podrobneje razdeljeno na:
– Območje 2a: strip vzletno-pristajalne steze posameznega letališča in čistina steze, če obstaja;
– Območje 2b: območje, ki se razteza od meje Območja 2a v smeri vzleta ter v razdalji 10 km in z bočnim razhajanjem 15 % na obeh straneh;
– Območje 2c: območje, ki se razteza navzven od meja Območja 2a in Območja 2b ter v razdalji do 10 km od meje Območja 2a, in
– Območje 2d: območje, ki se razteza navzven od meja Območja 2a, Območja 2b in Območja 2c ter do razdalje 45 km od referenčne točke letališča oziroma do meje TMA (Terminal Manoeuvring/Control Area), če je ta bližje;
c) Območje 3: območje, ki meji na površine gibanja zrakoplovov (Movement Area) in se razteza vodoravno od roba vzletno-pristajalne steze do 90 m od središčne črte vzletno-pristajalne steze in 50 m od roba vseh drugih območij gibanja zrakoplovov, in
č) Območje 4: območje, ki se razteza 900 m pred pragom vzletno-pristajalne steze in 60 m na vsaki strani razširjene središčne črte vzletno-pristajalne steze v smeri prileta na vzletno-pristajalno stezo za natančni prilet kategorij II ali III in na katerem operatorji potrebujejo podrobne informacije o terenu za oceno vpliva terena na odločitveno višino pri uporabi radijskih višinomerov.
(2) Če je teren oddaljen več kot 900 m (3.000 čevljev) od praga vzletno-pristajalne steze, je gorat ali drugače pomemben, je treba dolžino Območja 4 razširiti do razdalje, ki ne presega 2.000 m (6.500 čevljev) od praga vzletno-pristajalne steze.
5. člen 
(podatkovni sloj ovir) 
(1) Republika Slovenija, investitorji ovir in upravljavci letališč zagotavljajo podatke o ovirah iz naslednjih območij, ki izpolnjujejo naslednja merila:
a) se nahajajo v Območju 1 in v višino segajo 100 m ali več nad terenom;
b) se nahajajo v Območju 2a in prebadajo ravnino za zbiranje podatkov, ki poteka na višini 3 m nad najbližjo točko središčne črte vzletno-pristajalne steze med pragoma in na višini 3 m nad najbližjim pragom vzletno-pristajalne steze za čistino, če ta obstaja;
c) se nahajajo v Območju 2b in prebadajo ravnino za zbiranje podatkov, ki je opredeljena z 1,2 % naklonom in se razteza od konca Območja 2a na nadmorski višini praga vzletno-pristajalne steze v smeri vzleta ter v razdalji 10 km in z bočnim razhajanjem 15 % na obeh straneh. Podatkov o ovirah z višino, nižjo od 3 m nad terenom, ni treba zbirati;
č) se nahajajo v Območju 2c in prebadajo ravnino za zbiranje podatkov, ki je opredeljena z 1,2 % naklonom in se razteza navzven od Območja 2a in Območja 2b ter v razdalji do 10 km od meje Območja 2a. Začetne nadmorske višine točk Območja 2c so enake nadmorskim višinam točk na stiku z Območjem 2a. Podatkov o ovirah z višino, nižjo od 15 m nad terenom, ni treba zbirati;
d) se nahajajo v Območju 2d in v višino segajo 100 m ali več nad terenom;
e) se nahajajo v Območju 3 in v višino segajo 0,5 m ali več nad vodoravno ravnino, ki poteka skozi najbližjo točko območja gibanja na letališču, in
f) se nahajajo v Območju 4 in v višino segajo 1 m nad terenom.
(2) Podatki o ovirah se vodijo v skladu z numeričnimi zahtevami za vodenje podatkov o ovirah v posameznem območju, določenimi v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(3) Izvajalec letalskih informacijskih služb zagotovi, da so podatki o ovirah na razpolago:
a) v Območju 1;
b) za letališča, ki se redno uporabljajo za mednarodni civilni zračni promet:
– v Območju 2 in Območju 3 ter
– v Območju 4 za vse vzletno-pristajalne steze, pri katerih so bile vzpostavljene operacije za natančni prilet kategorije II ali kategorije III.
(4) Ovire se v podatkovne sloje ovir zajamejo s točkovno, linijsko ali ploskovno geometrijo.
(5) Podatkovni sloji ovir vsebujejo digitalno predstavitev navpičnega in vodoravnega obsega ovir.
(6) V podatkovnih slojih ovir se opredeli vrsta ovire.
(7) Podatkovni sloji ovir vsebujejo obvezne atribute. Seznam obveznih atributov za podatke o ovirah je določen v Prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe.
(8) V tistih delih Območja 2, kjer so letalske dejavnosti prepovedane zaradi zelo visokega terena ali drugih lokalnih omejitev ali predpisov, so podatki o ovirah zbrani in zapisani v skladu z numeričnimi zahtevami za Območje 1, iz Priloge 1 te uredbe.
(9) Ovire ne smejo biti vključene v podatkovne sloje terena.
(10) Če se zbirajo dodatni podatki o ovirah za izpolnjevanje drugih letalskih zahtev, jih je treba vključiti v podatkovne sloje ovir.
(11) Minister, pristojen za promet, določi letališča iz tretjega odstavka tega člena, ki se redno uporabljajo za mednarodni civilni zračni promet, na podlagi deleža mednarodnega zračnega prometa v celotnem prometu letališča.
6. člen 
(podatkovni sloj terena) 
(1) Izvajalec letalskih informacijskih služb zagotovi, da so podatki o terenu na razpolago za območja iz 4. člena te uredbe.
(2) Podatkovni sloji terena vsebujejo digitalno predstavitev površine terena v obliki neprekinjenega niza vrednosti nadmorskih višin, in to na vseh presekih opredeljene mreže, z referenco na skupni višinski datum.
(3) Mreža točk terena je položajno podana na enakih razmikih okroglih vrednosti geografskih ali pravokotnih koordinat (v kotnih oziroma dolžinskih merah).
(4) Podatkovni sloji terena vsebujejo prostorske (položaj in nadmorsko višino), tematske in časovne lastnosti naravnih oblik zemeljskega površja brez ovir.
(5) Podatkovni sloji terena vsebujejo samo podatke o obliki terena (reliefa).
(6) Podatkovni sloji terena vsebujejo obvezne atribute. Seznam obveznih atributov za podatke o terenu je določen v Prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.
(7) V Območju 2b, Območju 2c in Območju 2d je treba zbirati naslednje podatke o terenu, ki so:
a) v območju 10 km od referenčne točke letališča (ARP),
b) zunaj območja 10 km od referenčne točke letališča, če teren prebada vodoravno ravnino 120 m nad najnižjo nadmorsko višino vzletno-pristajalne steze.
(8) Podatki o terenu v območju s polmerom 10 km od referenčne točke letališča so skladni z numeričnimi zahtevami za Območje 2.
(9) Podatki o terenu, ki prebada vodoravno ravnino 120 m nad najnižjo točko vzletno-pristajalne steze, v območju med 10 km in mejo terminalnega območja ali v polmeru 45 km (kar je bližje), so skladni z numeričnimi zahtevami za Območje 2.
(10) Podatki o terenu, ki ne prebada vodoravne ravnine 120 m nad najnižjo točko vzletno-pristajalne steze, v območju med 10 km in mejo terminalnega območja ali v polmeru 45 km (kar je bližje), so skladni z numeričnimi zahtevami za Območje 1.
(11) Podatki o terenu v tistih delih Območja 2, kjer so letalske dejavnosti prepovedane zaradi zelo visokega terena ali drugih lokalnih omejitev ali predpisov, so skladni z numeričnimi zahtevami za Območje 1.
(12) Podatki o terenu se vodijo v skladu z numeričnimi zahtevami za vodenje podatkov o terenu v posameznem območju, določenimi v Prilogi 1 te uredbe.
(13) V Območju 3 je treba podatke o terenu zbrati za teren, ki sega 0,5 m ali več nad vodoravno ravnino, ki poteka skozi najbližjo točko območja gibanja na letališču.
(14) Če se zbirajo dodatni podatki o terenu za izpolnjevanje drugih letalskih zahtev, jih je treba vključiti v podatkovne sloje terena.
7. člen 
(zagotavljanje podatkov o terenu in prvi zajem podatkov o ovirah ter upravljanje podatkovnega sloja) 
(1) Podatke o terenu za Območje 1 in Območje 2b, Območje 2c in Območje 2d zagotavlja Republika Slovenija. Ministrstvo, pristojno za promet, skupaj z agencijo usklajuje aktivnosti za zagotavljanje potrebnih podatkov iz obstoječih zbirk prostorskih podatkov in evidenc Republike Slovenije.
(2) Sredstva za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka ter naloge upravljanja podatkovnega sloja terena in ovir iz četrtega odstavka tega člena zagotovi Ministrstvo, pristojno za promet.
(3) Prvi zajem podatkov o ovirah za Območje 1 in Območje 2b, Območje 2c in Območje 2d zagotovi Republika Slovenija. Ministrstvo, pristojno za promet, zagotovi sredstva za prvi zajem teh podatkov.
(4) Podatkovni sloj terena in ovir upravlja Geodetski inštitut Slovenije.
8. člen 
(obveznost investitorja ovire)
(1) Investitor ovire v Območju 1, Območju 2b, Območju 2c in Območju 2d agenciji zagotovi digitalne podatke o oviri, ki vsebujejo obvezne atribute iz Priloge 3 te uredbe.
(2) Podatki o oviri iz prejšnjega odstavka izpolnjujejo zahteve glede kakovosti, kot jih določa Uredba 73/2010/EU, in numerične zahteve za vodenje podatkov iz Priloge 1 te uredbe.
(3) Agencija izda navodilo za zagotavljanje podatkov o oviri iz prvega in drugega odstavka tega člena in ga objavi na svoji spletni strani.
(4) Stroške zagotavljanja digitalnih podatkov iz prvega odstavka tega člena nosi investitor ovire.
9. člen 
(obveznost upravljavca letališča) 
(1) Upravljavec letališča, ki se redno uporablja za mednarodni civilni zračni promet, agenciji zagotovi digitalne podatke o terenu in ovirah v Območju 2a in Območju 3, pri čemer podatki vsebujejo obvezne atribute iz Priloge 2 in Priloge 3 te uredbe.
(2) Upravljavec letališča, ki se redno uporablja za mednarodni civilni zračni promet in na katerem so vzpostavljene operacije za natančni prilet kategorije II ali kategorije III, agenciji zagotovi digitalne podatke o terenu in ovirah v Območju 4, pri čemer podatki vsebujejo obvezne atribute iz Priloge 2 in Priloge 3 te uredbe.
(3) Podatki o terenu in ovirah iz prvega in drugega odstavka tega člena izpolnjujejo zahteve glede kakovosti, kot jih določa Uredba 73/2010/EU, in vodenja podatkov iz Priloge 1 te uredbe.
(4) Agencija izda navodilo upravljavcem letališča za zagotavljanje podatkov o terenu in ovirah in ga objavi na svoji spletni strani.
(5) Stroške zagotavljanja podatkov iz prvega in drugega odstavka tega člena nosi upravljavec letališča.
10. člen 
(prekrški investitorja ovire) 
(1) Z globo od 300 do 500 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki je investitor ovire, če:
a) ne zagotovi digitalnih podatkov o oviri v skladu s prvim odstavkom 8. člena te uredbe,
b) pošlje podatke o oviri, ki ne izpolnjujejo zahtev glede kakovosti iz drugega odstavka 8. člena te uredbe.
(2) Z globo od 300 do 500 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki je investitor.
(3) Z globo od 150 do 300 eurov se za prekršek iz prvega odstavka kaznuje posameznik, ki je investitor.
11. člen 
(prekrški upravljavca letališča) 
(1) Z globo od 10.000 do 60.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je upravljavec letališča in ne zagotovi digitalnih podatkov o terenu in ovirah v skladu s prvim in drugim odstavkom 9. člena te uredbe.
(2) Z globo od 1.000 do 3.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorno osebo pravne osebe.
(3) Z globo od 6.000 do 30.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je upravljavec letališča in pošlje podatke o terenu in ovirah, ki ne izpolnjujejo zahtev glede kakovosti in numeričnih zahtev iz tretjega odstavka 9. člena te uredbe.
(4) Z globo od 500 do 1.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorno osebo pravne osebe.
12. člen 
(višina globe v hitrem prekrškovnem postopku) 
Za prekrške iz te uredbe se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s to uredbo.
13. člen 
(letališča, ki se redno uporabljajo za mednarodni civilni zračni promet, za katera so podatki o ovirah na razpolago) 
Minister, pristojen za promet, določi letališča iz enajstega odstavka 5. člena te uredbe v dveh mesecih od uveljavitve te uredbe.
14. člen 
(obveznost upravljavcev letališč, ki se redno uporabljajo za mednarodni civilni zračni promet, za katere so podatki o ovirah na razpolago) 
(1) Upravljavci letališč, ki jih minister določi v skladu z enajstim odstavkom 5. člena te uredbe, agenciji zagotovijo digitalne podatke o terenu in ovirah iz prvega in drugega odstavka 9. člena te uredbe.
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka tega člena upravljavci letališč zagotovijo agenciji 6 mesecev po prejemu sklepa o določitvi letališč, ki se redno uporabljajo za mednarodni civilni zračni promet.
15. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 9. člen te uredbe pa se začne uporabljati 1. januarja 2018.
Št. 00710-22/2017
Ljubljana, dne 26. oktobra 2017
EVA 2017-2430-0026
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik