Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2824. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2017, stran 7941.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 8. ter 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11 – UPB) je Občinski svet Občine Ljubno na 19. redni seji dne 19. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2017 
1. člen 
Spremeni se priloga Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/16), ki se določi v naslednjih zneskih:
»
A)
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
zneski v EUR
I
skupaj prihodki
3.008.090,91
II
skupaj odhodki
3.449.458,69
III
proračunski primanjkljaj (I-II)
–441.367,78
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV
prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
0
V
dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
0
VI
prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev
0
C)
RAČUN FINANCIRANJA
VII
zadolževanje
459.768,00
VIII
odplačilo dolga
58.200,72
IX
sprememba stanja na računu 
(I+IV+VII-II-V-VIII)
–39.800,50
X
neto zadolževanje (VII-VIII)
401.567,28
XI
neto financiranje (VI+VII-VIII-IX)
441.367,78
XII
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
OB KONCU PRETEKLEGA LETA 
(9009 sklad)
39.800,50
« 
2. člen 
Vsi ostali členi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2017 ostanejo nespremenjeni.
3. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2017.
Št. 007-12/2016-9
Ljubno, dne 19. oktobra 2017
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik l.r.