Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2773. Zakon o spremembah Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS-B), stran 7839.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS-B) 
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. oktobra 2017.
Št. 003-02-9/2017-3
Ljubljana, dne 25. oktobra 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH ZAKONA O GLAVNEM MESTU REPUBLIKE SLOVENIJE (ZGMRS-B) 
1. člen
V Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 22/04 in 110/09) se 6.a člen spremeni tako, da se glasi:
»6.a člen 
(1) Za financiranje nalog iz 3. in 6. člena tega zakona, s katerimi mestna občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja pogoje za delovanje državnih organov in organizacij ter predstavništev iz 1. člena tega zakona, pripada mestni občini za posamezno proračunsko leto delež dohodnine, kot ga določa ta zakon.
(2) Delež dohodnine iz prejšnjega odstavka se izračuna na podlagi:
– realiziranih tekočih odhodkov in tekočih transferov za vse občine, vse mestne občine in mestno občino, ki se upoštevajo za izračun povprečnine po zakonu, ki ureja financiranje občin, v preteklih štirih letih pred letom, v katerem se izračunava delež,
– prihodkov za financiranje primerne porabe oziroma primernega obsega sredstev za financiranje primerne porabe, izračunanega po zakonu, ki ureja financiranje občin, ki pripadajo vsem mestnim občinam in mestni občini v preteklih štirih letih pred letom, v katerem se izračunava delež,
– dohodnine, vplačane v preteklem letu, pred letom, v katerem se izračunava delež in
– števila prebivalcev vseh občin, vseh mestnih občin in mestne občine.
Metodologijo za izračun deleža dohodnine določi vlada z uredbo.
(3) Ne glede na izračun iz prejšnjega odstavka pripada mestni občini delež dohodnine, ki za posamezno proračunsko leto ne sme biti nižji od 0,60 % in ne višji od 0,80 % dohodnine. Če je izračunan delež dohodnine nižji od 0,60 %, se določi delež dohodnine v višini 0,60 %. Če je izračunan delež dohodnine višji od 0,80 %, se določi delež dohodnine v višini 0,80 %.
(4) Delež dohodnine iz prvega odstavka tega člena izračuna ministrstvo, pristojno za finance, do 1. avgusta tekočega leta za naslednje proračunsko leto.«.
2. člen 
6.b člen se spremeni tako, da se glasi:
»6.b člen 
(1) Ministrstvo, pristojno za finance, sporoči mestni občini delež dohodnine iz 6.a člena tega zakona pred predložitvijo proračuna države oziroma sprememb proračuna države Državnemu zboru.
(2) Vlada določi način nakazovanja deleža dohodnine mestni občini z uredbo.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
3. člen 
Vlada sprejme uredbo iz drugega odstavka spremenjenega 6.a člena zakona v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
4. člen 
Za leto 2017 pripada mestni občini od dneva uveljavitve zakona sorazmerni del 0,60 % dohodnine, vplačane v letu 2015.
Za leto 2018 pripada mestni občini 0,60 % dohodnine, vplačane v letu 2016.
5. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Uredba o metodologiji za izračun razmerja med ocenjenimi stroški financiranja nalog in programov glavnega mesta in dohodnino (Uradni list RS, št. 14/10), uporablja pa se do uveljavitve predpisa iz spremenjenega 6.a člena zakona.
6. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenje.
Št. 003-01/17-4/12
Ljubljana, dne 17. oktobra 2017
EPA 2000-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik