Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

Št. 101-16/1-2017 Ob-3313/17, Stran 2619
Nadzorni svet javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. na podlagi 22. člena Akta o ustanovitvi javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. z dne 16. 6. 2017, razpisuje delovno mesto
direktorja 
javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev, določenih v zakonu, izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
– 7. raven izobrazbe (2. bolonjsko stopnjo izobrazbe ali njej ustrezno izobrazbo, pridobljeno po starejših študijskih programih za pridobitev univerzitetne izobrazbe, oziroma izobrazbo, pridobljeno po starejših študijskih programih za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, skupaj s končanim študijskim programom za pridobitev specializacije),
– najmanj 10 let delovne dobe na delovnem mestu z zahtevano izobrazbo, navedeno v prejšnji alineji, od tega najmanj 5 let vodilnih ali vodstvenih izkušenj,
– aktivno znanje angleškega jezika,
– poznavanje področja letalstva.
Izbrani kandidat bo imenovan na funkcijo direktorja za obdobje 5 let in bo sklenil delovno razmerje za določen čas, ki je enak času opravljanja funkcije direktorja.
Kandidati morajo k prijavi priložiti:
– življenjepis (ki naj vključuje tudi podatke o izobrazbi, opis delovnih izkušenj in pridobljenih znanj, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje zgoraj navedenih posebnih pogojev),
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga za namen zaposlitve izda Ministrstvo za pravosodje, oziroma izjavo, da potrdilo lahko pridobi Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o.,
– program razvoja področja dejavnosti javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o.
Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., Zgornji Brnik 130n, 4210 Brnik – aerodrom, s pripisom: »Razpis za direktorja – Ne odpiraj«. Rok za prijavo začne teči z naslednjim dnem po objavi razpisa. Če je prijava poslana priporočeno po pošti se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan roka za prijavo. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v 8 dneh po imenovanju direktorja.
Nadzorni svet javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o.