Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2836. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica – območje IV, stran 7968.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 15/15 – ZUUJFO) ter 8. in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17) je Občinski svet Občine Sevnica na 26. redni seji dne 18. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica – območje IV 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
S tem odlokom se določijo spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica (Uradni list RS, št. 70/94, 46/03, 35/06, 1/16, 17/16, 9/17 in 17/17), izdelovalca AR Projekt d.o.o., Planinska cesta 5, 8290 Sevnica, pod št. 14/17, maj 2017 (v nadaljevanju SD ZN – območje IV).
2. člen 
Določbe tega odloka dopolnjujejo:
I.
TEKSTUALNI DEL
II.
SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
III.
PRILOGE
IV.
GRAFIČNE PRILOGE.
II. MEJA OBMOČJA UREJANJA 
3. člen
(1) Predmet SD ZN je del industrijske cone Sevnica – območje IV, ki na severni strani meji s koridorjem predvidenega nadvoza in z železniško progo Sevnica–Trebnje, na južni in vzhodni strani s pozidanim stavbnim zemljiščem ter na zahodni strani z nepozidanim stavbnim zemljiščem.
(2) Površina območja prostorske ureditve znaša 6.019,00 m2.
(3) SD ZN – območje IV se pripravi za območje, ki sega na zemljišča s parc. št. 145/2, 2, 4, 5/1 in 5/2, vse k.o. Šmarje.
III. FUNKCIJE OBMOČJA UREJANJA S POGOJI ZA IZRABO PROSTORA, KVALITETO GRADITVE IN DRUGE POSEGE V PROSTOR 
4. člen
Doda se nov 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen 
(IV. Rezervirano območje (poslovno-stanovanjsko območje)
SD ZN – območje IV obravnava gradnjo objektov za poslovno, poslovno-stanovanjsko, trgovsko, storitveno, servisno in obrtno dejavnost oziroma terciarno dejavnost s pripadajočo prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo.
Znotraj gradbene parcele je dopustna gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov na podlagi veljavne Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje izjemoma dopustna s predhodnimi kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem pristojne enote ZVKDS. Oblikovanje gradbeno inženirskih objektov na območju SD ZN – območje IV je svobodno, če s tem odlokom ni določeno drugače:
– ceste v območju so asfaltirane, manipulativne površine, parkirišča in pešpoti so lahko iz travnatih tlakovcev, tlakovana ali asfaltirana,
– ograje so višine max do 1,80 m, postavljene na parcelno mejo, razen ob javni cesti in cestnem priključku, kjer ograja ne sme presegati v polje preglednosti,
– trafo postaje so tipske izvedbe,
– reklamne table in napise s komercialnimnamenom je dovoljeno postaviti na lastnem zemljišču vendar ne smejo biti predimenzionirani,
– osvetlitev reklamnih tabel mora biti izvedena skladno z veljavno zakonodajo, z namenom preprečevanja svetlobnega onesnaževanja okolja in s predhodnimi kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem pristojne enote ZVKDS.«.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE PROSTORA IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV 
5. člen
Doda se nov 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen 
(urbanistično-arhitektonski pogoji za gradnjo objektov na parceli št. 2, 4, in 145/2, k.o. Šmarje)
Ureditveno območje samopostrežne montažne avtopralnice 
Lega objekta:
Na skrajnem delu jugozahodnega dela parcel št. 145/2, 4 in 2, vse k.o. Šmarje je predvidena gradnja samopostrežne montažne avtopralnice z manipulativnimi površinami.
Na jugovzhodnem delu objekta se izvede uvozni in izvozni priključek na predvideno dovozno cesto. Iz jugozahodne strani pa se iz predvidene dovozne ceste predvideni uvozi do pralnih boksov. Komunikacijsko se bo območje predvidene avtopralnice na vzhodni strani preko nove dovozne ceste navezovalo na obstoječo javno cesto.
Horizontalni in vertikalni gabarit:
Tloris objekta je pravokotne oblike. Tlorisne dimenzije:
– pralni boksi 6,80 m x 30,50 m
– sesalni boksi 5,00 m x 32,50 m
Objekt je pritličen. Etažna višina objekta izhaja izključno iz funkcije objekta in se ji prilagaja. Maksimalna višina objekta je 4,00 m. V okviru gradbene parcele naj faktor zazidanosti ne presega 0,7 in naj ima vsaj 10 % zelenih površin.
Konstrukcija: montažna, betonska, jeklena ali klasično zidana.
Kota manipulativnih površin: se prilagaja raščenemu terenu oziroma predvidenemu uvoznemu – izvoznemu priključku iz dovozne ceste.
Arhitekturni elementi objekta:
Oblikovanje arhitekturne podobe objekta je sodobnejše.
Streha: ravna streha.
Kritina: pločevina.
Fasada: Finalna obdelava fasad pločevina v nevtralnih barvnih tonih, ki naj bodo v mat izvedbi.
Zunanja ureditev:
Manipulativne površine se tlakujejo ali asfaltirajo. Ostali del parcele se hortikulturno uredi. Za ureditev okolice novih objektov je potrebno izdelati načrt krajinske arhitekture, ki bo v čim večji meri ohranil avtohtono listopadno drevnino ter ozelenil okolico novih stavb.
Ureditveno območje poslovno stanovanjskega objekta 
Lega objekta:
Na severovzhodnem delu parcel št. 145/2, 4 in 2, k.o. Šmarje je predvidena gradnja dveh poslovno stanovanjskih objektov. Lega objektov je razvidna iz situacije ureditve. Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati, da je lahko poslovno stanovanjski objekt predviden kot kompleks dveh med seboj povezanih pravokotnih mas. Medsebojne povezave naj bodo nevtralno oblikovane, v smislu povezovalnih transparentnih hodnikov in podobno. Med objekti je potrebno načrtovati avtohtono zasaditev. Uvozno izvozni priključek k poslovno stanovanjskemu objektu se bo določil z izdelavo projektne dokumentacije in bo iz severovzhodne strani, kjer poteka predvidena dovozna cesta.
Komunikacijsko se bo območje poslovno stanovanjskega objekta navezovalo preko nove dovozne ceste na vzhodni strani na obstoječo javno cesto.
Horizontalni in vertikalni gabarit:
Tlorisni gabarit objekta mora biti pravokotnega tlorisa v razmerju stranic 1:1,2 do 1:2, pri čemer širina objekta ne sme presegati najširšega objekta v neposredni bližini oziroma območju cerkve. Višinski gabarit ne sme presegati višinskega gabarita najvišjega stanovanjskega objekta v neposredni bližini. V okviru gradbene parcele naj faktor zazidanosti ne presega 0,7 in naj ima vsaj 10 % zelenih površin.
Konstrukcija: montažna ali klasično zidana.
Kota pritličja: se prilagaja raščenemu terenu oziroma predvidenemu uvoznemu – izvoznemu priključku s ceste.
Arhitekturni elementi objekta:
Odprtine morajo biti kompozicijsko skladne po površini pročelja, oblika odprtin je lahko glede na namembnost objekta tudi v modernih steklenih izvedbah.
Streha: Objekt mora biti zaključen s simetrično dvokapnico, katere sleme mora biti vzporedno z daljšo stranico objekta. Naklon strehe je 38º–42º.
Kritina: po barvi in teksturi oblikovno prilagojena prevladajoči kritini v ožjem prostoru.
Fasada: Finalna obdelava fasad mora biti klasični omet obdelan v nevtralnih barvnih tonih (ubito bela ali pastelno peščen odtenek).
Zunanja ureditev parcel:
Manipulativne površine se tlakujejo ali asfaltirajo. Za ureditev okolice novih objektov je potrebno izdelati načrt krajinske arhitekture, ki bo v čim večji meri ohranil avtohtono listopadno drevnino ter ozelenil okolico novih stavb.«.
6. člen 
Doda se nov 22.a člen, ki se glasi:
»22.a člen 
Gradbene parcele
Parcelacija, oziroma določitev funkcionalnih zemljišč – oziroma gradbenih parcel v SD ZN – območje IV ni predpisana. Dovoljuje se združitev in delitev parcel. V grafičnem delu so v ureditvenem območju predvideni objekti locirani na sedanje lastniško stanje parcel.
Faktor zazidanosti znaša največ 0,7. V okviru funkcionalnega zemljišča – gradbene parcele naj bo vsaj 10 % zelenih površin.
Predviden odmik objektov od parcelnih mej je 4,00 m. Dovoljeni so manjši odmiki ob pridobitvi soglasja lastnika sosednjega zemljišča in ob upoštevanju zdravstvenih, tehničnih, požarnovarstvenih smernic in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Novi gradbeno inženirski objekti (cesta, parkirišča, manipulacijske površine, ograja, oporni zidovi, vodovod, kanalizacija, elektrika, TK kabel) se lahko gradijo na parcelni meji sosednjega zemljišča.
Obodna parcelacija obravnavanega območja ni v naravi zamejičena in je prenesena iz grafičnih prilog geodetskega posnetka v merilu 1:1000, zato lahko pride do odstopanj v izmeri in legi novih parcel za gradnjo.«.
V. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO UREJANJE OBMOČJA 
7. člen
Doda se nov 23.a člen, ki se glasi:
»23.a člen 
Prometno omrežje
Območje se nahaja v varovalnem pasu Slovenskih železnic na levi strani železniške proge št. 81, Sevnica Trebnje od železniškega km 0+660 do 0+750. Odmik objektov in naprav mora biti 12,00 m od osi skrajnega tira, odmik infrastrukturnih in komunalnih vodov pa mora biti min. 8,00 m od osi skrajnega tira železniške proge.
Prometno se bo območje SD ZN – območje IV preko nove dovozne ceste navezovalo na vzhodni strani na obstoječo javno cesto JP 594281 Hermanova. Izvede se razširitev javne poti št. 594281 Hermanova, od priključka na lokalno cesto št. 373071 nadvoz–Savska–žel. prehod do predvidenega priključka dovozne ceste, desno za širino vozišča 5,00 m + bankina, z vsemi potrebnimi dodatnimi ukrepi (zaščita oziroma prestavitev komunalnih vodov in CR ter ureditev obcestja). Os cestnega priključka se izvede pravokotno na os vozišča ceste in je širine 5,00 m s priključnima radijema 2,00 m levo in desno. Priključek se utrdi za pričakovano vozno obremenitev. Prečni sklon priključka se prilagodi niveleti vozišča ceste. Priključek se opremi s prometno signalizacijo »Ustavi«. V okolici ceste in javnih površin ni dovoljeno postavljati objektov, ograj, opornih zidov, nasipov ali saditi rastline, ki bi karkoli poslabšale preglednost ceste in priključkov, ovirale promet oziroma poškodovale ali poslabšale urejenost ceste.
Na obravnavanem območju je potrebno predvideti zadostno število parkirnih mest, in sicer:
– 1 PM 20 m² prodajnih površin,
– 1 PM na 4 sedeže v restavraciji,
– 1 PM 40 m² pisarniških površin,
– 1 PM na stanovanje,
– pri samopostrežni avtopralnici se pred vsakim pralnim boksom predvidi parkirno mesto za čakajoče uporabnike avtopralnice.
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji od upravljavca ceste za priključevanje in gradnjo v varstvenem pasu lokalne ceste ter železnice. Pred pričetkom gradnje je obvezna zakoličba vse komunalne infrastrukture na mestu samem in jo po potrebi ustrezno zaščititi oziroma prestaviti v soglasju z upravljalcem.«.
8. člen 
Doda se nov 29.a člen, ki se glasi:
»29.a člen 
Vodovodno omrežje
Na območju je možna priključitev na javno vodovodno omrežje, pod pogoji JP Komunala d.o.o. Sevnica. Obstoječi cevovod vodovodnega omrežja poteka na jugozahodni strani obravnavanega območja.
Za oskrbo s požarno in pitno vodo se v soglasju z upravljavcem po potrebi predvidi dograditev obstoječega vodovodnega omrežja za potrebe nadaljnje gradnje.
Lokacija vodomernega jaška mora biti usklajena z upravljavcem vodovoda. Praviloma se nahaja na nepovoznih površinah v neposredni bližini objekta. Jašek mora biti dostopen upravljavcu vodovoda.
Zasnovo vodovodnega in hidrantnega omrežja je potrebno projektno obdelati v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne objekte si morajo posamezni investitorji za priključek pridobiti soglasje upravljavca vodovodnega omrežja k projektni dokumentaciji. Pred pričetkom gradnje je obvezna zakoličba vse komunalne infrastrukture na mestu samem in jo po potrebi ustrezno zaščititi oziroma prestaviti v soglasju z upravljavcem.«.
9. člen 
Doda se nov 30.a člen, ki se glasi:
»30.a člen 
Kanalizacijsko omrežje
Na obravnavanem območju je že izveden mešan sistem kanalizacije v vodotesni izvedbi.
Priključevanje meteorne in fekalne kanalizacije na obstoječ mešan sistem kanalizacije se izvede pod pogoji JP Komunala d.o.o. Sevnica. Obstoječa kanalizacija poteka na jugozahodni strani.
Meteorne vode z obravnavanega območja (objekta in manipulativnih površin) se preko predvidenih peskolovov, lovilcev olj, zadrževalnega bazena meteornih vod in predvidene meteorne kanalizacije speljejo v obstoječo javno kanalizacijo.
Vgrajeni lovilec olja mora ustrezati standardom EN 858-2.
Obvezna je priključitev objektov na javno fekalno kanalizacijo. Odvajanje in čiščenje padavinskih in komunalnih odpadnih vod mora biti usklajeno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15).
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji upravljavca za priključek na kanalizacijsko omrežje. Pred pričetkom gradnje je obvezna zakoličba vse komunalne infrastrukture na mestu samem in jo je po potrebi ustrezno zaščititi oziroma prestaviti v soglasju z upravljavcem.«.
10. člen 
Doda se nov 31.a člen, ki se glasi:
»31.a člen 
Električno omrežje
Na obravnavanem območju potekajo NN kablovodi, ki jih je potrebno upoštevati kot omejitvene faktorje pri umestitvi objektov v prostor.
Energijo za napajanje objektov 3x50A in moči 35kW v območju urejanja je možno zagotoviti iz TP Sevnica žaga: 037 ali iz TP Sevnica Lidl. Investitor se bo v fazi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja odločil za najbolj ustrezno ter racionalnejšo rešitev.
Osvetlitev območja urejanja se izvede s svetilkami na drogovih in reflektorji, ki se montirajo na fasado objektov.
Pri projektiranju predvidenih objektov je potrebno pri izdelavi projektne dokumentacije in pri gradnji upoštevati pogoje iz soglasja za priključitev objekta.
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji od upravljavca Elektro Celje d.d., OE Krško. Pred pričetkom gradnje je obvezna zakoličba vse komunalne infrastrukture na mestu samem in jo po potrebi ustrezno zaščititi oziroma prestaviti v soglasju z upravljavcem.«.
11. člen 
Doda se nov 32.a člen, ki se glasi:
»32.a člen 
Telefonsko omrežje
Na območju urejanja ni evidentirano TK omrežje. Za predvidene pozidave znotraj ZN je potrebno izvesti novo telekomunikacijsko omrežje z navezavo na najbližji TK kabelski jašek ZK kabelske kanalizacije Telekoma Slovenije. V primeru, da se izvede telekomunikacijsko omrežje v telekomunikacijskih kabelskih ceveh in jaških ne smejo potekati vodi drugih komunalnih naprav brez soglasja Telekom Slovenije d.d.. Za trase novih telekomunikacijskih vodov se predvidi kabelska kanalizacija s PVC cevmi premera 110 mm ali 125 mm s pomožnimi jaški in stebrički ter PE-HD cevmi premera 50 mm.
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji od upravljavca TK omrežja. Pred pričetkom gradnje je obvezna zakoličba vse komunalne infrastrukture na mestu samem in jo po potrebi ustrezno zaščititi oziroma prestaviti v soglasju z upravljalcem.«.
12. člen 
Doda se nov 33.a člen, ki se glasi:
»33.a člen 
KKS omrežje
Na območju urejanja ni evidentiran kabelsko komunikacijski sistem. V primeru, da bo investitor v fazi projektne dokumentacije potreboval širokopasovno povezavo za potrebe interneta, telefonije in videonadzora pa ima na voljo priključno mesto na parcelnih št. 7/7, 7/5 in 5/1 k.o. Šmarje oziroma hišnih št. 8 ali 10.
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji od upravljavca KKS omrežja. Pred pričetkom gradnje je obvezna zakoličba vse komunalne infrastrukture na mestu samem in jo po potrebi ustrezno zaščititi oziroma prestaviti v soglasju z upravljalcem.«.
13. člen 
Doda se nov 34.a člen, ki se glasi:
»34.a člen 
Plinovodno omrežje
Na območju prostorske ureditve ni evidentirano plinovodno omrežje.«.
VI. OSTALI POGOJI ZA UREJENJE OBMOČJA 
14. člen
Doda se nov 39.a člen, ki se glasi:
»39.a člen 
Varstvo voda
Izdelane poplavne karte hidrološko-hidravlične študije (ID študije: 0152_IZVRS, 0153_IZVRS, 0012_ARSO, IHR_005; Izvajalec: IHR – Inštitut za hidravlične raziskave, Ljubljana; IBE Ljubljana; IZVRS – Inštitut za vode RS, Ljubljana) izkazujejo, da se del zemljišča nahaja na območju razreda preostale poplavne nevarnosti. Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08) omogoča gradnjo predvidenih objektov. Iz odločbe o celoviti presoji vplivov na okolje je razvidno, da s SDZN ne načrtujemo dejavnosti, ki bi imele pomemben vpliv na zdravje ljudi in ne sega na vodovarstvena ali poplavna območja. Odvajanje odpadnih voda iz območja mora biti urejeno s pogoji, določenimi v Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15), načrtovano v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) in Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št.33/14 – UPB-2) ter Tehničnim pravilnikom o objektih in napravah za odvajanje in čiščenje odpadnih voda (Uradni list RS, št. 47/09).
Izboljšanje okolja oziroma varstvo voda se bo doseglo s pravilno izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije objektov in s priključkom na javno kanalizacijo ter rednim vzdrževanjem kanalizacijskega sistema.
Končna dispozicija fekalnih vod je čistilna naprava v Sevnici.
Meteorne vode se preko revizijskih jaškov, peskolovov in zadrževalnega bazena odvajajo v javno kanalizacijo. Onesnažene meteorne vode z manipulativnih utrjenih površin se vodijo preko lovilca olj in goriv ter zadrževalnega bazena v javno kanalizacijo.
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti vodno soglasje k projektni dokumentaciji od DRSV Novo mesto.«.
15. člen 
Doda se nov 40.a člen, ki se glasi:
»40.a člen 
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Požar:
Za zagotovitev požarne varnosti bo zgrajeno hidrantno omrežje v sklopu ureditve območja z vodovodnim omrežjem. Zaščita pred širjenjem požara med objekti, kjer ni možno zagotoviti požarnovarnostnega odmika oziroma med prostori različne namembnosti, se izvede s protipožarnimi zidovi (zidovi brez odprtin), v primeru eventualnih odprtin morajo biti le-te izdelane iz ognjeodpornega materiala. V primeru požara je omogočen dostop gasilskim vozilom neposredno do objektov. Potrebno je zagotoviti dovolj delovnih površin za intervencijska vozila. Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu – zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu – študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti.
Potres:
Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila za potresno odporno gradnjo Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05) EC8 (SIST EN-1998). Ureditveno območje obravnavanega občinskega podrobnega prostorskega načrta se nahaja na območju, ki je na osnovi Ocene potresne ogroženosti RS, marec 2013 (Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje) uvrščeno v VIII stopnjo MCS s pospeškom tal 0,175g, kar mora biti upoštevano v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. Vsi posegi v območju prostorske ureditve morajo biti dimenzionirani, projektirani in izvedeni z upoštevanjem geološkega-geotehničnega poročila. V nobenem primeru se ne sme spuščati meteorne in drenažne vode nekontrolirano po terenu.
Zaščitni ukrepi:
Skladno s predpisi s področja graditve zaklonišč ni potrebno predvideti zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito pred vojnimi udejstvovanji. Ureditveno območje obravnavanega občinskega podrobnega prostorskega načrta leži v bližini vodotoka Sava in leži v razredu preostale poplavne nevarnosti. Na območju OPPN prav tako ni visoke podtalnice, erozivnosti in plazovitosti terena.«.
16. člen 
Doda se nov 40.b člen, ki se glasi:
»40.b člen
Varstvo kulturne dediščine:
Območje predvidenih posegov leži v vplivnem območju kulturne dediščine EŠD 3349 Sevnica–Cerkev Marijinega vnebovzetja, ki so z veljavnimi planskimi in prostorsko izvedbenimi akti Občine Sevnica zavarovani kot kulturni spomenik oziroma stavbna dediščina. Režim varovanja na območju SD ZN – območje IV je vplivno območje spomenika. Kulturna dediščina se mora med gradnjo varovati pred poškodovanjem in uničenjem.
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne objekte na območju si mora investitor pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKD Slovenije k projektni dokumentaciji.
Varstvo arheoloških ostalin:
Pri predvidenih gradnjah je potrebno upoštevati le splošne zakonske ukrepe za varstvo arheoloških ostalin:
Ob vseh posegih v zemeljske plasti je obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine pristojna območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine izvaja konservatorski nadzor nad posegi v dediščino, zato jo je potrebno vsaj 10 dni pred pričetkom zemeljskih del pisno ali po elektronski pošti o tem obvestiti.«.
VII. TOLERANCE 
17. člen
Doda se nov 41.a člen, ki glasi:
»41.a člen 
Na območju urejanja so dovoljene naslednje tolerance:
– za lego objekta: načrtovani objekti se lahko gradijo z večjim odmikom kot je določeno v grafičnih prilogah, pod pogojem da se upošteva dovoljen odmik od sosednjih parcel in varstveni pas lokalne ceste,
– za horizontalni gabarit: vsebina posameznih predvidenih poslovno stanovanjskih objektov bo natančno definirana z izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, zato so možna večja odstopanja ±1,00 m od horizontalnih gabaritov določenih v grafičnih prilogah, pri čemer širina objektov ne sme presegati najširšega stanovanjskega objekta v neposredni bližini,
– za vertikalni gabarit: višina etaž mora biti prilagojena tehnološkim potrebam objekta in se definira z izdelavo projektne dokumentacije, presegati pa ne smejo višinskega gabarita najvišjega stanovanjskega objekta,
– za koto tal pritličja: objekti se prilagajajo koti manipulativnih površin, ki se prilagajajo vozišču ceste,
– dovoljena so odstopanja od določitve vhodov v objekt ali uvozov na parcelo za gradnjo, pod pogojem, da je zagotovljena preglednost na cesti in varnost prometa,
– dovoljena je združitev uvozov pod pogojem, navedenim v prejšnji alineji,
– dovoljena je združitev in delitev gradbenih parcel,
– pri prometni, komunalni in energetski infrastrukturi je možno odstopanje potekov predvidenih vodov, v kolikor se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč ali ustrezne projektne dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri in ekonomičnejša investicijska vlaganja ob pogoju, da prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta izvedbenega načrta.«.
VII. ETAPA IZVAJANJA 
18. člen
Doda se nov 42.a člen, ki glasi:
»42.a člen 
Ureditveno območje SD ZN – območje IV, je mogoče izvajati postopno v takšnem obsegu, da je zagotovljena funkcija posameznih objektov in naprav in da se s tem ne poslabšujejo razmere na celotnem območju.«.
19. člen 
SDZN – območje IV je stalno na vpogled na Občini Sevnica in na Upravni enoti Sevnica.
20. člen 
Nadzor nad izvajanjem SDZN – območje IV opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
21. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0004/2017
Sevnica, dne 19. oktobra 2017
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.