Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2798. Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2017, stran 7905.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12 in 22/17) je Občinski svet Občine Braslovče na 19. redni seji dne 18. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2017 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Braslovče za leto 2017 (Uradni list RS, št. 85/16 z dne 28. 12. 2016) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
Skupina/
Podskupina Kontov
Besedilo
Proračun leta 2017
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
4.314.954
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.162.423
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
3.452.960
700 Davki na dohodek in dobiček 
3.046.750
703 Davki na premoženje
298.910
704 Domači davki na blago in storitve
107.300
706 Drugi davki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
709.463
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
383.089
711 Takse in pristojbine
6.000
712 Denarne kazni
2.600
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
9.100
714 Drugi nedavčni prihodki 
308.674
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
45.050
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
13.000
721 Prihodki od prodaje zalog 
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
32.050
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
900
730 Prejete donacije iz domačih virov
900
731 Prejete donacije iz tujine 
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
106.581
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
106.581
741 Prejeta sredstva iz državne. proračuna iz sredstev proračuna EU
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.500.290
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.283.804
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
325.872
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
51.225
402 Izdatki za blago in storitve 
847.662
403 Plačila domačih obresti 
21.420
409 Rezerve 
37.625
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
1.619.681
410 Subvencije
105.500
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 
1.080.836
412 Transferi neprofitnim org. 
in ustanovam
155.981
413 Drugi tekoči domači transferi 
277.364
414 Tekoči transferi v tujino 
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.294.605
42 0 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
1.294.605
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
302.200
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski upor.
284.100
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
18.100
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ I.-II.
–185.336
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
75 IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750 Prejeta vračila danih posojil 
0
751 Prodaja kapitalskih deležev 
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0
44 V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah j.p.
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
50 VII.
 
ZADOLŽEVANJE (500)
309.762
500 Domače zadolževanje 
309.762
55 VIII.
 
ODPLAČILA DOLGA (550)
198.023
550 Odplačila domačega dolga 
198.023
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V-VIII.)
–73.597
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
111.739
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
185.336
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo 
75.321,41
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletnih straneh Občine Braslovče.«
2. člen
Besedilo drugega odstavka 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Med odhodki proračuna so planirana sredstva za splošno proračunsko rezervacijo v višini 15.200,00 EUR. Sredstva splošne proračunske rezervacije so planirana za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan«.
3. člen 
Besedilo prvega odstavka 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2017 lahko zadolži do višine 309.762,00 eurov.«
2. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-11/2016-3
Braslovče, dne 18. oktobra 2017
 
Župan 
Občine Braslovče 
Branimir Strojanšek l.r.