Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2802. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2017, stran 7909.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 21. redni seji dne 12. 10. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2017 
1. člen 
Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2017 (Uradni list RS, št. 17/17) se v četrtem odstavku 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih
A)
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
Proračun leta 2017 
(v eur)
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.885.323
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
4.490.164
70
DAVČNI PRIHODKI 
3.923.818
700 Davki na dohodek in dobiček
3.558.586
703 Davki na premoženje
216.142
704 Domači davki na blago in storitve
149.090
71
NEDAVČNI PRIHODKI
566.346
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
382.685
711 Takse in pristojbine
3.400
712 Denarne kazni 
2.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
28.220
714 Drugi nedavčni prihodki
150.041
72
KAPITALSKI PRIHODKI
21.882
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
72
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
21.810
74
TRANSFERNI PRIHODKI
373.277
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih inštitucij
368.071
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
5.206
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+44)
5.445.311
40
TEKOČI ODHODKI 
1.619.722
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
260.759
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
39.492
402 Izdatki za blago in storitve
1.177.104
403 Plačila domačih obresti
19.409
409 Rezerve
122.958
41
TEKOČI TRANSFERI
1.789.902
410 Subvencije
44.000
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
1.109.500
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
218.326
413 Drugi tekoči domači transferi
418.076
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.846.878
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.846.878
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
188.809
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
138.309
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
50.500
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.
–559.988
B)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C)
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
93.499
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
93.499
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
137.357
55
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga
137.357
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNIH
–603.846
X.
NETO ZADOLŽEVANJE 
–43.858
XI
NETO FINANCIRANJE
559.988
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH PRETEKLEGA LETA
603.846
2. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0025/2016-3
Cerkno, dne 12. oktobra 2017
Župan 
Občine Cerkno 
Jurij Kavčič l.r.