Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2017 z dne 27. 10. 2017

Kazalo

2838. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 7973.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 Odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17) je Občinski svet Občine Sevnica na 26. redni seji dne 18. 10. 2017 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. člen 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za naslednje parcele:
– parc. št. 202/3, 203/1, 203/3, 202/2 in 196/2, vse k.o. 1375 Selce,
– parc. št. 1435/2, k.o. 1385 Podboršt,
– parc. št. 1462/2, k.o. 1362 Okroglice,
– parc. št. 1260/6, k.o. 1384 Šentjanž,
– parc. št. 359/6, k.o. 1376 Kladje.
2. člen 
Nepremičnine, navedene v 1. členu tega sklepa, prenehajo imeti značaj javnega dobra in se zanje vknjiži lastninska pravica na ime Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, matična št. 5883008000.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0097/2009
7113-0058/2014
7113-0071/2016
7113-0137/2013
7113-0006/2017
7113-0032/2011
Sevnica, dne 19. oktobra 2017
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.