Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3639. Sklep o imenovanju direktorja Agencije za zavarovalni nadzor
3640. Sklep o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
3641. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotovitev politične odgovornosti zaradi suma vpletenosti pri financiranju spornih menedžerskih prevzemov in pomanjkljive prevzemne zakonodaje
3642. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotovitev politične odgovornosti pri pripravi in izvedbi gradbenih investicij na področju izgradnje avtocest in objektov gospodarske javne infrastrukture, financiranih s sredstvi državnega proračuna
3643. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotovitev politične odgovornosti pri pripravi in izvedbi nekaterih projektov Mestne občine Ljubljana, Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, Univerze na Primorskem in javnih zdravstvenih objektov, financiranih iz državnega oziroma proračuna Mestne občine Ljubljana
3644. Sklep o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika ter članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zadevi Patria

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3645. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kneževini Andori

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3710. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet
3711. Uredba o dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
3712. Uredba o dopolnitvi Uredbe o varovanju tajnih podatkov v komunikacijsko informacijskih sistemih

Drugi akti

3646. Odločba o imenovanju Simone Murko za pomočnico okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju
3647. Odločba o imenovanju Polone Veberič za okrožno državno tožilko na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru
3648. Odločba o imenovanju Gorazda Kacijančiča za okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju

MINISTRSTVA

3649. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanjih Ministrstva za obrambo
3650. Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
3651. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o programih za integracijo tujcev
3652. Odredba o določitvi prodajne vrednosti za eno tono školjk za leto 2012
3653. Odredba o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2012
3654. Odredba o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo salmonidnih vrst rib za leto 2012
3655. Odredba o določitvi povprečne cene toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja, za leto 2012
3656. Odredba o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo avtohtonih morskih rib za leto 2012
3657. Odredba o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči za leto 2012
3658. Minimalna zajamčena donostnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec oktober 2011

USTAVNO SODIŠČE

3659. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča

SODNI SVET

3660. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za mesto podpredsednika Okrajnega sodišča v Ljubljani
3661. Razpis volitev članov Personalnega sveta Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu, Personalnega sveta Okrožnega sodišča v Krškem in Personalnega sveta Okrožnega sodišča na Ptuju

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3662. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2011
3663. Poročilo o gibanju plač za avgust 2011

OBČINE

Brežice

3664. Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Brežice
3665. Odlok o spremembi Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Brežice

Cankova

3666. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Cankova

Dobrova-Polhov Gradec

3667. Obvezna razlaga tretjega odstavka 4.2 točke 5. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planski celoti V7 Kozarje – del in V8 Dobrova
3668. Obvezna razlaga točke 4.10 5. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za planski celoti V7 Kozarje – del in V8 Dobrova
3669. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dobrova - Polhov Gradec
3670. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2011

Dol pri Ljubljani

3671. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B 8 Beričevo

Gornji Petrovci

3672. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenega programa VVE Jurček pri OŠ Gornji Petrovci
3673. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Gornji Petrovci

Grad

3674. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Grad
3675. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kuzma

Kranjska Gora

3676. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3677. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Krško

3678. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Krško za leto 2011

Ljubljana

3679. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2011

Majšperk

3680. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Majšperk za leto 2011
3681. Sklep o povišanju cen programov vrtca Majšperk

Mežica

3682. Prekinitev postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Novo Smrečnikovo« v Mežici

Mokronog-Trebelno

3683. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izdajanju občinskega glasila ODSEV
3684. Pravilnik o oddajanju zemljišč v lasti Občine Mokronog - Trebelno v najem
3685. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3686. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Mozirje

3687. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Novo mesto

3688. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Na Brezovici
3689. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »Turistično območje Na Brezovici«

Piran

3690. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije
3691. Sklep o imenovanju Posebne občinske volilne komisije
3692. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
3693. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Polzela

3694. Rebalans proračuna Občine Polzela za leto 2011

Postojna

3695. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Postojna

Prebold

3696. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2011

Ribnica

3697. Odlok o spremembah Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu R7/4 in S7 Ribnica

Rogaška Slatina

3698. Sklep o uvrstitvi ravnatelja v plačni razred

Semič

3699. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2011
3700. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Semič

Slovenske Konjice

3701. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Straža

3702. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana občinskega sveta

Škocjan

3703. Odlok o opravljanju izbirne lokalne gospodarske javne službe – vzdrževanje javne razsvetljave v Občini Škocjan
3704. Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo mikro komunalnih čistilnih naprav v Občini Škocjan
3705. Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Škocjan

Tišina

3706. Odlok o rebalansu I proračuna Občine Tišina za leto 2011
3707. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nagradah študentom Občine Tišina
3708. Sklep o spremembi cen storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območju Občine Tišina

Zagorje ob Savi

3709. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Potoška vas – šola in levi breg Kotredeščice v Zagorju ob Savi za območje »E – bazen«

POPRAVKI

3713. Popravek Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Novo mesto

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost