Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

3649. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanjih Ministrstva za obrambo, stran 11104.

Na podlagi četrtega odstavka 54. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za obrambo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanjih Ministrstva za obrambo
1. člen
V Pravilniku o priznanjih Ministrstva za obrambo (Uradni list RS, št. 41/04 in 4/11) se v 23. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Medalja za ranjence se lahko podeli tudi osebam, zaposlenim v upravnem delu ministrstva, ki so napotene na mednarodno operacijo ali misijo in so pripadniki kontingenta Slovenske vojske, civilnim osebam, ki so napotene oziroma sodelujejo v mednarodni operaciji ali misiji, pripadnikom Rdečega križa in Civilne zaščite ter drugih humanitarnih organizacij, ki so bili ranjeni med izvajanjem svojih nalog na območju bojnega delovanja oziroma zaradi vojaških aktivnosti na območju, kjer se izvaja mednarodna operacija ali misija.«.
2. člen
V 35. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Izjemoma se priznanje lahko podeli osebi, ki ne izpolnjuje pogoja iz prejšnjega odstavka, če je bila napotena na mednarodno operacijo ali misijo za čas najmanj 30 dni. V posameznem koledarskem letu lahko posameznik v skladu s tem členom prejme samo eno priznanje medalja v službi miru.«.
3. člen
V 66. člena se v prvem odstavku črta besedo »lahko«.
4. člen
V 67. členu se besedilo spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zahvalna listina se podeli javnim uslužbencem ministrstva in pripadnikom stalne sestave Slovenske vojske ob prekinitvi ali prenehanju pogodbe o zaposlitvi v ministrstvu po desetih letih neprekinjene službe v ministrstvu oziroma ob upokojitvi, če so v ministrstvu delali pred upokojitvijo neprekinjeno najmanj deset let.
(2) Zahvalna listina iz prejšnjega odstavka se lahko podeli pred iztekom desetih let neprekinjene službe v ministrstvu, če vzrok za prekinitev oziroma prenehanje pogodbe o zaposlitvi ni na strani javnega uslužbenca ministrstva ali pripadnika stalne sestave Slovenske vojske.
(3) Ob upokojitvi se lahko javnim uslužbencem ministrstva in pripadnikom stalne sestave Slovenske vojske izroči ustrezno spominsko darilo.«.
5. člen
V 81. členu se v drugem odstavku za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Predloge za podelitev priznanja zahvalna listina pripadnikom Slovenske vojske, ki jim preneha pogodba o zaposlitvi pod pogoji iz prvega ali drugega odstavka 67. člena tega pravilnika, lahko da tudi organizacijska enota ministrstva, pristojna za vojaške zadeve.«.
6. člen
V 84. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Podatke iz prejšnjega odstavka za pripadnike Slovenske vojske zagotovi Generalštab Slovenske vojske ter za javne uslužbence upravnega dela ministrstva organizacijska enota ministrstva, pristojna za kadrovske zadeve.«.
KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-3/2011-16
Ljubljana, dne 24. oktobra 2011
EVA 2011-1911-0025
dr. Ljubica Jelušič l.r.
Ministrica
za obrambo

AAA Zlata odličnost