Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

Št. 024-82/2011-2 Ob-5167/11 , Stran 2526
Št. 024-82/2011-2 Ob-5167/11
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 ZIPRS 0809 in 61/08, in 99/09 – ZIPRS 1011) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje preventivnih projektov / programov v MOL za leto 2012 in/ali za leta od 2012 do 2014 s področja preprečevanja zasvojenosti
I. Namen razpisa: namen javnega razpisa je izbira projektov/programov (v nadaljevanju: programi) na področju preprečevanja zasvojenosti, ki jih bo v letu 2012 in/ali za leta 2012 do 2014 sofinancirala Mestna občina Ljubljana. II. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje programov na področju preprečevanja zasvojenosti, ki so navedeni v okviru naslednjih področij in sklopov: Programi vzgojni cilji 1. Sklop A – Programi za otroke in mladostnike, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih in/ali za javne zavode 1.1. Programi usmerjeni k zviševanju socialne kompetentnosti otrok in mladostnikov za, pridobivanje ustreznih socialnih veščin in povečanje kapacitete za odgovorno in zdravo življenje ter zabavo 1.2. Programi tehnik in strategij za preprečevanje nastanka nekemičnih in kemičnih zasvojenosti 1.3. Programi za razvoj in promocijo medvrstniškega izobraževanja, pomoči in/ali mediacije 1.4. Programi za izvajanje prostočasnih dejavnosti, ki jih izvajajo upokojeni pedagoški delavci ali invalidi 1.5. Programi preprečevanja nastanka in/ali obvladovanja nasilja in /ali programi preprečevanja nasilja na spletnih forumih in/ali mobilnega ustrahovanja 1.6. Programi varne in odgovorne rabe interneta in/ali računalniških iger in/ali mobilne telefonije in/ali drugih sodobnih tehnologij 1.7. Programi učenja sprostitvenih tehnik in učnih strategij za boljše obvladovanje šolskih dejavnosti in/ali programi tehnik reševanja problemov in/ali programi učenja obvladovanja jeze 1.8. Programi osveščanja otrok in mladostnikov za varno in odgovorno nočno življenje 2. Sklop B – Programi za otroke in mladostnike, s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih 2.1. Programi, namenjeni otrokom in mladostnikom, s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti, ki so vključeni v izobraževalni proces 2.2. Programi namenjeni otrokom in mladostnikom, katerih starši imajo težave v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti Programi izobraževanja in usposabljanja staršev 3. Sklop C – Programi za izobraževanje in usposabljanje staršev,ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih 3.1. Programi, ki seznanjajo starše s sodobnimi spoznanji različnih ved na področju preprečevanja zasvojenosti 3.2. Programi, ki seznanjajo starše z varovalnimi in/ali dejavniki tveganja v družini, ki vplivajo na razvoj zasvojenosti. 3.3. Programi z vzgojno-izobraževalnimi vsebinami, s poudarkom na preprečevanju nastanka nekemičnih in/ali kemičnih zasvojenosti, 3.4. Programi informiranja in izobraževanja staršev o spletni varnosti in zaščiti otrok pri uporabi interneta in/ali o varni in etični rabi novih tehnologij 4. Sklop D – Programi za izobraževanje in usposabljanje staršev otrok in mladostnikov s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih 4.1. Programi zgodnje intervencije za starše otrok in mladostnikov, s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti 4.2. Programi »Svetovalnega telefona« za starše otrok in mladostnikov, s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti Programi za izobraževanje pedagoških in drugih delavcev v vrtcih in šolah 5. Sklop E – Programi za izobraževanje in usposabljanje pedagoških in drugih delavcev v vrtcih in šolah, ki so namenjeni celotnim kolektivom ali posameznim pedagoškim delavcem iz različnih kolektivov, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih 5.1. Programi, namenjeni seznanjanju s sodobnimi spoznanji različnih ved na področju preprečevanja zasvojenosti 5.2. Programi, ki seznanjajo z varovalnimi in/ali dejavniki tveganja v šolskem okolju, ki vplivajo na razvoj zasvojenosti 5.3. Programi prepoznavanja in/ali preprečevanja nasilja v vrtcih in šolah in/ali usposabljanja za pomoč žrtvam nasilja 5.4. Programi usposabljanja mentorjev za preventivno delo z učenci 5.5. Programi usposabljanja pedagoških delavcev za mediacijo 5.6. Programi izvajanja »Svetovalnega telefona« za pedagoške delavce 5.7. Programi izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev o spletni varnosti in zaščiti otrok pri uporabi interneta in/ali o varni in etični rabi novih tehnologij 5.8. Programi usposabljanja upokojenih pedagoških delavcev za izvajanje preventivnih dejavnosti 5.9. Programi, ki seznanjajo z varovalnimi in/ali dejavniki tveganja v šolskem okolju za delo z otroki s posebnimi potrebami na področju komunikacije in socializacije Preventivni medgeneracijski programi za otroke/mladostnike ter njihove starše ali za otroke/mladostnike ter njihove starše in vzgojitelje/učitelje 6. Sklop F – Programi medgeneracijskega povezovanja z namenom preprečevanja zasvojenosti 6.1. Programi, usmerjeni k zviševanju socialne kompetentnosti, pridobivanju ustreznih socialnih veščin in povečanje kapacitete za odgovorno in zdravo življenje ter zabavo 6.2. Programi, namenjeni preprečevanja nastanka nekemičnih/kemičnih zasvojenosti 6.3.Programi namenjeni pomoči otrokom/mladostnikom, ki so vključeni v izobraževalni proces, z učnimi težavami in/ali šolsko neuspešnostjo 6.4. Programi zgodnje intervencije za otroke/mladostnike ter njihove starše s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti. III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 1.1. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki so za dejavnost, ki jo prijavljajo na razpis registrirane v Republiki Sloveniji, in je razvidna iz njihovega temeljnega akta, vpisa v sodni register ali pa so registrirane za opravljanje te dejavnosti pri državnih organih. Na razpis se lahko prijavijo vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje: 1. prijavljajo program, katerega vsebina je predmet razpisa, kar je razvidno iz razpisne dokumentacije 2. vlagatelji s statusom javnega zavoda lahko kandidirajo na naslednja razpisna področja: Sklop A.: 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.6. in 1.7. Sklop B.: 2.1. Sklop C.: 3.1., 3.2., 3.3. in 3.4. Sklop D.: 4.1. Sklop E.: 5.9. in pod pogojem, da izvajajo preventivne programe, ki so namenjeni predvsem univerzalni preventivi, lahko pa so namenjeni tudi selektivni in indicirani preventivi na področju različnih vrst zasvojenosti, za katere nimajo zagotovljenih javnih finančnih sredstev 3. izvajajo prijavljeni program na območju MOL, prvenstveno za občanke in občane MOL oziroma za osebe, ki se zadržujejo na območju MOL 4. vlagatelji lahko kandidirajo z istim programom le na enega od razpisanih področij MOL za leto 2012 in/ali za leta od 2012 do 2014 5. vlagatelji niso upravičeni kandidirati na javnem razpisu s programi, za katere sofinanciranje iz sredstev proračuna MOL v letu 2012 še teče 6. njihovi cilji in vrednote služijo v javnem življenju v dobrobit posameznih skupin ali družbe kot celote 7. prijavitelj, ki bo pod različnimi sklopi prijavil vsebinsko enak program, bo z vsemi prijavami izločen iz obravnave. 1.2. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu a.) Veljajo za vse sklope: 1. Vsebina prijavljenega programa mora biti skladna z namenom in vsebino sklopa, na katerega se prijavlja vlagatelj. 2. Vlagatelji, ki bodo izvajali programe v javnih zavodih, morajo obvezno priložiti soglasja teh javnih zavodov. Soglasje mora biti overjeno s podpisom odgovorne osebe in žigom javnega zavoda ter se mora glasiti izključno na prijavljeni program. Iz obrazca za soglasje morajo biti razvidni datumi izvajanja programa oziroma natančni časovni obseg njegovega trajanja in sofinanciranje prijavljenega programa s strani javnega zavoda, če je to potrebno. 3. Vlagatelji, ki bodo izvajali programe, pri katerih sodelujejo prostovoljci in se izvajajo v javnih zavodih, morajo pisno predložiti način vključevanja prostovoljcev v program in njihove aktivnosti v programu; kratko vsebino usposabljanja prostovoljcev in kompetence, ki so jih s tem pridobili; predložiti pa morajo tudi osnovne podatke o izvajalcu usposabljanja prostovoljcev in njegove strokovne reference. 4. Vlagatelji ne morejo kandidirati s programi, katerih dejavnosti izhajajo s področja športa in kulture. 5. En vlagatelj lahko v okviru razpisa s področja preprečevanja zasvojenosti prijavi največ 5 programov. 6. Program mora biti izveden med 1. 1. 2012 in 31. 12. 2012 (enoletni) oziroma med 1. 1. 2012 in 31. 12. 2013 (dvoletni) oziroma med 1. 1. 2012 in 31. 12. 2014 (triletni). b.) Velja za sklop C 1. Vlagatelji, ki bodo kandidirali v celotnem sklopu C lahko predvidijo do največ 10 srečanj za 1 skupino staršev v koledarskem letu. Vlagatelji, ki bodo prijavljene programe izvajali v šolah, pa lahko predvidijo največ eno srečanje za starše (velja za celoten sklop C). Priprava in izvedba 1 srečanja ne sme presegati trajanja 3 šolskih ur. Vlagatelji lahko predvidijo do največ 6 kontaktnih oddaj, katerih vsebina se mora nanašati na preprečevanje zasvojenosti. Za ponudnike internetnih storitev velja pogoj, da mora biti internetna vsebina kontaktna in omejena na 1 tematski sklop, ki je namenjen izključno preprečevanju zasvojenosti. 2. Vlagatelji, ki bodo kandidirali v tem sklopu, morajo zagotoviti brezplačno udeležbo staršev v programe. c.) velja za sklop D 1. Vlagatelji, ki bodo kandidirali pod 4.1. in 4.2. lahko predvidijo do največ 12 srečanj za 1 skupino staršev. Priprava in izvedba 1 srečanja ne sme presegati trajanja 3 šolskih ur. 2. Vlagatelji, ki bodo kandidirali pod 4.2. lahko predvidijo izvajanje svoje storitve od 2 do 10 ur svetovanja preko telefona tedensko. 3. Vlagatelji, ki bodo kandidirali v tem sklopu, morajo zagotoviti brezplačno udeležbo staršev v programe. d) Velja za sklop E: 1. Programi za izobraževanje in usposabljanje pedagoških in drugih delavcev v vrtcih in šolah smejo trajati najmanj 8 ur in največ 24ur, razen programov, prijavljenih pod 5.7., ki lahko trajajo najmanj 4 ure in največ 8 ur. 2. Vlagatelji, ki bodo kandidirali pod 5.6. lahko predvidijo izvajanje svoje storitve od 2 do 5 ur svetovanja preko telefona tedensko. 3. Vlagatelji, ki bodo kandidirali v okviru tega sklopa, ne morejo biti hkrati tudi uporabniki teh izobraževanj, z izjemo vlagateljev, ki bodo prijavili program pod 5.9. 4. Če cena presega z merili določeno vrednost, mora vlagatelj predložiti izjavo javnega zavoda, da bo prevzela plačilo razlike v ceni. IV. Merila za izbor programov: merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih področna strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija) izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za razpisano področje preventivnih programov pri različnih vrstah zasvojenosti, so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. V. Okvirna višina sredstev Okvirna višina sredstev, ki so namenjena realizaciji programov na področju osnovnih in posebnih preventivnih programov pri različnih vrstah zasvojenosti za leto 2012 znaša: 217.304,00 po posameznih področjih pa: 1. Programi vzgojni cilji (Sklop A in Sklop B): 101.763,00 EUR. 2. Programi izobraževanja in usposabljanja staršev (Sklop C in Sklop D): 56.981 EUR. 3. Programi za izobraževanje pedagoških in drugih delavcev v vrtcih in šolah (Sklop E): 45.160,00 EUR. 4. Preventivni medgeneracijski programi za otroke/mladostnike ter njihove starše ali za otroke/mladostnike ter njihove starše in vzgojitelje/učitelje (Sklop F): 13.400,00 EUR. Višina sredstev za sofinanciranje programov za leti 2013 in 2014 bo odvisna od dogovorjenega obsega programa za posamezno leto, od višine razpoložljivih sredstev v proračunu MOL za financiranje področja osnovnih in posebnih preventivnih programov pri različnih vrstah zasvojenosti v letih 2013 in 2014 in od ocene izvajanja dogovorjenega obsega programa v preteklem letu ter od ocene pristojne komisije glede projektnega/programskega načrta za posamezno proračunsko leto. MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proračuna MOL za leto 2012. Pričakovana oziroma predvidena sredstva MOL za sofinanciranje prijavljenega programa lahko znašajo do največ 80% vseh predvidenih odhodkov programa (priznane vrednosti programa). Programi prijaviteljev, ki ne bodo predvideli sofinanciranja iz drugih virov ali bodo zaprosili za višji delež ali višji znesek od 80% vseh predvidenih odhodkov programa, bodo izločeni iz nadaljnjega ocenjevanja. Za vsak posamezni program v sklopu A in B, ki bo vključeval tudi izvedbo tabora, bo MOL za njegovo izvedbo odobril največ do 1000,00 EUR in sicer le za materialne stroške izvedbe tabora. Ostali del prijavljenega programa bo ovrednoten skladno z merili tega javnega razpisa. Vsak posamezni program v sklopu C in D lahko traja skupaj s pripravo 3 šolske ure. MOL bo odobril za izvedbo enega srečanja največ 140,00 EUR za javne zavode, za ostale pa 175,00 EUR. Vsaka posamezna izvedba programa v sklopu E lahko traja najmanj 8, 16 ali največ 24 šolskih ur, razen izvedbe programa, prijavljenega pod 5.7., ki lahko traja najmanj 4 šolske ure. MOL bo sofinanciral za 4 urno izvedbo programa (prijavljenega pod 5.7.) največ do 200,00 EUR, za 8 urno izvedbo največ do 400,00 EUR, za 16 urno izvedbo največ do 800,00 EUR in za 24 urno izvedbo največ do 1200,00 EUR. MOL bo pri določitvi priznane vrednosti programa upošteval dejstvi, da opravljanje javne službe oziroma stroški dela zanjo ter stroški za delovanje prijavitelja, ne morejo biti sofinancirani, če je prijavitelj po pravno organizacijski obliki javni zavod.. MOL pri dodelitvi sredstev upoštevala princip zagotavljanja enakomerne razpršenosti sofinanciranih programov v javnih zavodih. VI. Rok izvedbe programov Dodeljena sredstva za leto 2012 morajo biti porabljena v letu 2012. To velja tudi v primeru, ko bo MOL z izbranim vlagateljem sklenila večletno pogodbo za leta od 2012 do 2014. Z izbranimi izvajalci večletnih programov bo MOL po letu 2012 za vsako naslednje leto sklenila pisni dodatek k pogodbi. VII. Rok in način predložitve vlog Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno, 21. 11. 2011 (datum poštnega žiga). Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na ovojnici. Na ovojnici morata biti napisana naziv in naslov vlagatelja. Sklop A: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: »Programi za otroke in mladostnike, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih in/ali za javne zavode« Sklop B: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: »Programi za otroke in mladostnike, s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih« Sklop C: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: »Programi za izobraževanje in usposabljanje staršev,ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih« Sklop D: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: »Programi za izobraževanje in usposabljanje staršev otrok in mladostnikov s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih« Sklop E: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: »Programi za izobraževanje in usposabljanje pedagoških in drugih delavcev v vrtcih in šolah, ki so namenjeni celotnim kolektivom ali posameznim pedagoškim delavcem iz različnih kolektivov, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih« Sklop F: »Ne odpiraj – vloga na javni razpis: »Programi medgeneracijskega povezovanja z namenom preprečevanja zasvojenosti« Vsako vlogo je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v svoji ovojnici. En vlagatelj lahko v okviru razpisa s področja preprečevanja zasvojenosti prijavi največ pet programov. Vlagateljem, ki bodo prijavili več kot pet programov v okviru razpisa s področja preprečevanja zasvojenosti, bomo upoštevali v nadaljni obravnavi prvih pet prispelih vlog (datum in ura žiga). Področna strokovna komisija za izbor programov bo v primeru, da prijavljeni program, ki bolj ustreza drugemu sklopu, v nadaljevanju ta program obravnavala kot vlogo v drugem sklopu, znotraj področja tega javnega razpisa. Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna: – pravilno izpolnjena prijava, z vsemi zahtevanimi podatki, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, – priložena obvezna dokazila in druge priloge, navedene v razpisnih pogojih pod III. točko tega besedila in v prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, – poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila tega javnega razpisa. VIII. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog bo strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje preventivnih projektov / programov v MOL za leto 2012 in/ali za leta od 2012 do 2014 s področja preprečevanja zasvojenosti pričela 23. 11. 2011 in ne bo javno. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Na odpiranju vlog strokovna komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku treh dni dopolnijo. IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu javnega razpisa Na podlagi predloga strokovne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu župana s sklepom odločil podžupan MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki besedila tega javnega razpisa, – nepopolne vloge, katerih vlagatelji bodo pozvani k dopolnitvi in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev, Zavrnjene bodo vloge: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali razpisnih pogojev, določenih v III. točki besedila tega javnega razpisa, – tistih vlagateljev, ki bodo prijavili v okviru razpisa s področja preprečevanja zasvojenosti več kot pet programov in sicer bodo zavrnjene vse vloge, ki bodo prispele za prvimi petimi, glede na datum in uro žiga, – ki pri ocenjevanju na osnovi meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, ne bodo prejeli zadostnega števila točk. MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu tega razpisa najkasneje v roku 60 dni od dneva,, ko se izteče rok za predložitev vlog. Vlagatelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o programu in prejemniku sofinanciranih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija tega javnega razpisa je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/ ali pa jo v tem roku zainteresirani vlagatelji lahko osebno prevzamejo in sicer vsak delovni dan, med 8. in 15. uro, na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Urad za preprečevanje zasvojenosti, Resljeva 18 (I. nadstropje, soba št. 102, 103 in 104), 1000 Ljubljana. X. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobijo zainteresirani: – po telefonu: 306-40-35 in 306-40-53, vsak delovni dan, med 8. in 11. uro, – preko e-pošte na naslov: preventiva@ljubljana.si. Za vse zainteresirane bo dne 9. 11. 2011 od 10.30 do 12. ure organiziran sestanek v veliki sejni dvorani na Magistratu, Mestni trg 1, Ljubljana.
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost