Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

Št. 024-82/2011-2 Ob-5171/11 , Stran 2533
Št. 024-82/2011-2 Ob-5171/11
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07-ZIPRS0809 in 99/09 – ZIPRS1011), Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti za učence iz MOL za leto 2012
I. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje dopolnilnih dejavnosti, ki jih izvajajo osnovne in glasbene šole iz MOL. Z razpisom želimo omogočiti kreativno in kvalitetno preživljanje prostega časa v okviru šole. II. Predmet javnega razpisa Sklop A: Dejavnosti v šolah za učence V okviru tega razpisa so razpisane teme: a) priprava novoletnih okraskov za park Zvezdo b) priprava skupinskih pustnih mask, ki se navezujejo na ljubljansko zgodovino, kulturo, značilnosti, okolje, aktualne dogodke, ter sodelovanje na skupnem pustnem sprevodu, c) jubileji osnovnih šol, d) projekti medkulturnega sodelovanja, predvsem tam kjer učenci prihajajo iz drugih kulturnih okolij, e) projekti povezovanja s šolami v tujini, f) projekti medšolskega sodelovanja, g) ekološko ozaveščanje, h) šolski večdisciplinarni projekti, i) projekti zmanjševanja nasilja, j) sodelovanje šol z lokalno skupnostjo, k) tekmovanja glasbenih šol, Sklop B: Mestne prireditve šol za otroke in učence V okviru tega razpisa so razpisane teme: a) organizacija in izvedba festivala za otroke s posebnimi potrebami v šolah iz Mestne občine Ljubljana, b) organizacija seminarja za učitelje likovne vzgoje za izdelavo izvirnih ljubljanskih pustnih kostumov ter organizacija in udeležba na natečaju za pustni karneval v Ljubljani za otroško maskoto zmajček, c) organizacija in izvedba revije pevskih zborov osnovnih šol iz MOL. III. Osnovni pogoj za kandidiranje na javnem razpisu Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za sklop A in sklop B: Upravičeni vlagatelji prijav so vzgojno izobraževalni zavodi, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana. IV. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu: Sklop A: Dejavnosti v šolah za učence – vsebina vloge je v skladu s razpisanimi temami v predmetu razpisa, – dopolnilne dejavnosti morajo biti izvedene med 1. 1. 2012 in 31. 12. 2012, – sodelovanje v dejavnostih je brezplačno za udeležence, – zagotovljena je aktivna udeležba in soodločanje udeležencev, – udeleženci dejavnosti so učenci osnovnih in glasbenih šol v starosti med 6. in 15. letom, ki se izobražujejo v MOL, – zaprošena vrednost sofinanciranja s strani Odseka za izobraževanje MOL ne sme presegati: a) za sofinanciranje priprave lampijonov za okrasitev parka Zvezda največ v višini 100 EUR, b) za sofinanciranje priprave skupinskih pustnih mask, ki se navezujejo na ljubljansko zgodovino, kulturo, značilnosti, okolje, aktualne dogodke, ter sodelovanje na skupnem pustnem sprevodu, največ v višini 150 EUR, c) za sofinanciranje jubilejev osnovnih šol od 30 letnice ustanovitve naprej oziroma na vsakih nadaljnjih 10 let, 10 EUR na leto in 1 EUR na učenca največ v višini 1.000 EUR, d) za sofinanciranje tekmovanj glasbenih šol največ v višini 400 EUR, e) za sofinanciranje vseh ostalih projektov največ v višini 700 EUR, Posamezni vlagatelji se lahko prijavijo na A sklop sofinanciranja z največ petimi vlogami, v nasprotnem primeru bo upoštevanih prvih pet odprtih vlog na odpiranju. Vlagatelji lahko z istim projektom kandidirajo samo na en javni razpis v MOL. Sklop B: Mestne prireditve šol za otroke in učence – vsebina vloge je v skladu s razpisanimi temami v predmetu razpisa, – posamezna prireditev mora biti izvedene med 1. 1. 2012 in 31. 12. 2012, – sodelovanje v dejavnostih je brezplačno za udeležence, – zagotovljena je aktivna udeležba in soodločanje udeležencev, – udeleženci dejavnosti so učenci osnovnih in glasbenih šol v starosti med 6. in 15. letom, ki se izobražujejo v MOL, – zaprošena vrednost sofinanciranja s strani Odseka za izobraževanje MOL ne sme presegati: a) za sofinanciranje zasnove in izvedbe festivala za otroke s posebnimi potrebami v šolah iz Mestne občine Ljubljana največ v višini 6.000 EUR, b) za sofinanciranje organizacije in izvedbe seminarja za učitelje likovne vzgoje za izdelavo izvirnih ljubljanskih pustnih kostumov ter za organizacijo in sodelovanje vrtcev in šol z otroško maskoto zmajčka največ v višini 7.800 EUR, c) za sofinanciranje organizacije in izvedbe revije pevskih zborov največ v višini 2.500 EUR. V sklopu B bo pod vsako navedeno aktivnostjo izbran le en izvajalec. Vlagatelji lahko z istim projektom kandidirajo samo na en javni razpis v MOL. V. Merila za izbor vlog Merila so naslednja: – ustreznost vsebine, – ustreznost in preglednost finančne konstrukcije. Navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril se nahajajo v razpisni dokumentaciji za vsako posamezno razpisno področje posebej. VI. Okvirna višina sredstev Okvirna višina sredstev, ki so namenjena realizaciji dopolnilnih dejavnosti, je: 90.000 EUR. MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proračuna za leto 2012. VII. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2012 morajo biti porabljena do 31. 12. 2012. VIII. Rok za predložitev vlog in način predložitve Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, s pripisom »JR 2012 Dopolnilne dejavnosti za učence iz MOL. Sklop A: Ne odpiraj – vloga: Dejavnosti v šolah za učence« ali »JR 2012 Dopolnilne dejavnosti za učence iz MOL Sklop B: Ne odpiraj – vloga: Mestne prireditve šol za otroke in učence« Na hrbtni strani ovojnice ali sprednji strani levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Rok za oddajo vlog je do vključno 21. 11. 2011 (velja datum poštnega žiga). Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna: – pravilno izpolnjen prijavni obrazec MOL, ki je razpisan za posamezno področje, – priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje, – poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa. IX. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog, ki jih vodijo področne strokovne komisije in ne bo javno, se bo pričelo 23. 11. 2011. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Na odpiranju ugotavlja področna strokovna komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bodo področne komisije v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvale, da vlogo v roku 3 dni dopolnijo. X. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči s sklepom na podlagi predlogov področnih strokovnih komisij po pooblastilu župana MOL podžupan MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki tega besedila razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). Zavrnjene bodo vloge: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določene v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije, – ki jih bodo področne strokovne komisije na podlagi meril za ocenjevanje ocenile kot neustrezne. MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa najkasneje v osmih dneh od uveljavitve proračuna MOL za leto 2012. XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/, ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in sicer med 9. in 12. uro, na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Odsek za izobraževanje (2. nadstropje), Resljeva 18, Ljubljana. XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom Sestanek z vsemi zainteresiranimi za podrobnejša navodila o izpolnjevanju razpisne dokumentacije bo v sredo, 9. novembra 2011, ob 9. uri, v veliki sejni dvorani na Magistratu, Mestni trg 1, Ljubljana. Za več informacij nas kontaktirajte preko e-naslova. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu, vsak delovni dan od 9. do 12. ure oziroma e-pošti, in sicer pri Olgi Glaser, tel. 01/306-40-29, e-pošta: olga.glaser@ljubljana.si in Bredi Primožič, tel. 01/306-40-35, e-pošta: breda.primozic@ljubljana.si
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost