Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

3699. Odlok o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2011, stran 11251.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10), 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 94/10 – ZIU in 11/11 – UPB4), ter 14. in 91. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10) je Občinski svet Občine Semič na 9. redni seji dne 20. 10. 2011 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Semič za leto 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Semič za leto 2011 (Uradni list RS, št. 22/11) se spremeni drugi člen tako, da se na novo glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni osemmestnih podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+--------------------------------------+-----------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |       v €|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov       |  Proračun leta|
|   |                   |       2011|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |   3.910.747,10|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |   3.362.398,64|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |    2.878.114|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |700 Davki na dohodek na dobiček    |    2.600.626|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |703 Davki na premoženje        |     200.216|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve |      77.272|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |706 Drugi davki            |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |    484.284,64|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |710 Udeležbe na dobičku in dohodki  |     334.700|
|   |od premoženja             |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |711 Takse in pristojbine       |      2.200|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni   |      9.000|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in   |       500|
|   |storitev               |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki      |    137.884,64|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |    59.013,06|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih   |      2.100|
|   |sredstev               |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog     |        /|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč   |    56.913,06|
|   |in neopredm. sredstev         |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|73  |PREJETE DONACIJE           |      25.000|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov |      25.000|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine    |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |    464.335,40|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih   |    460.135,40|
|   |javnofinančnih institucij       |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega   |     4.200,00|
|   |proračuna iz sredstev proračuna    |         |
|   |Evropske unije            |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |   3.855,976,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI            |    945.678,33|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |    247.290,18|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za     |    40.365,00|
|   |socialno varnost           |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve   |    629.723,15|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |403 Plačila domačih obresti      |    16.300,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |409 Rezerve              |    12.000,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI           |   1.453.291,04|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |410 Subvencije            |    129.455,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |411 Transferi posameznikom      |    724.073,04|
|   |in gospodinjstvom           |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |412 Transferi neprofitnim       |    175.083,00|
|   |organizacijam in ustanovam      |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi   |    424.680,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino     |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |   1.330.440,63|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih     |   1.330.440,63|
|   |sredstev               |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |     126.566|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |431 Investicijski transferi prav.   |      51.000|
|   |in fiz. os., ki niso pror. uporabniki |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |432 Investicijski transferi      |      75.566|
|   |proračunskim uporabnikom       |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)  |    54.771,10|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)      |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV       |         |
|   |IN NALOŽB               |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |        0|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |         |
|   |(750+751+752)             |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |        0|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil   |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev    |        0|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |        0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)   |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |      3.300|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV          |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |440 Dana posojila           |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev   |      3.300|
|   |in naložb               |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |         |
|   |privatizacije             |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA      |      –3.300|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV   |         |
|   |(IV.-V.)               |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA          |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)          |        0|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE             |        0|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |500 Domače zadolževanje        |        0|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550)     |     180.724|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA            |     180.724|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga     |     180.724|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV       |   –129.252,90|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |     –180.724|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE           |    –54.771,10|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)         |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. |    129.252,90|
|   |PRETEKLEGA LETA            |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo      |    129.252,90|
+------+--------------------------------------+-----------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov občinskega proračuna (občinskih organov in občinske uprave), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na osemmestne podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – osemmestnih podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Semič www.semic.si.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. člen
Četrti člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01, 110/02 – ZGO-1, 105/06 in 9/11), ki se uporabijo za namene, določene v tem zakonu,
– prihodki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 92.076,86 € se uporabijo za gradnjo kanalizacije v PSC Vrtača do podjetja Elstab (30.779,00 €), za obnovo kanalizacije Strma Pot v Semiču (12.057,00 €) ter za tehnični pregled kanalizacije Sela, Kašča (1.500,00 €). Neporabljeni del v višini 47.740,86 EUR se prenese v leto 2012,
– prihodki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 59.884,15 € se v celoti uporabijo za PCRO Vranoviči,
– najemnine od komunalne infrastrukture v naslednjih zneskih: 120.000,00 € od oskrbe s pitno vodo, 17.340,00 € od odvajanja in čiščenja odpadnih voda in 12.300,00 € od najemnine za ravnanje z odpadki, se uporabi za naslednje namene: zamenjavo hidrantov (4.000,00 €), obnove vodovodne infrastrukture (77.285,00 €), za nepredvidena vzdrževalna dela na vodovodni infrastrukturi (13.000,00 €), vodovod Sela, Maline (6.000,00 €), za kanalizacijo Coklovca (6.000,00 €), CeROD (9.545,00 €), nepredvidena vzdrževalna dela (3.500,00 €), za vodovod Sovinek (1.500,00), za vodovod Stara Gora (10.000,00), za ureditev ekoloških otokov (12.715,00 €), za kanalizacijo in ČN Krvavčji Vrh (2.169,00 €) ter trajnostno oskrbo (3.926,00).
4. člen
Peti člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnih načrtih neposrednih uporabnikov) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe posameznega neposrednega uporabnika proračuna (občinski svet, nadzorni odbor, županja, občinska uprava), odloča na predlog neposrednega uporabnika proračuna, županja. Prerazporeditve pravic porabe se izvajajo med osemmestnimi podkonti, pri čemer povečanje ali zmanjšanje posameznega osemmestnega podkonta ne sme presegati 30 % obsega tega podkonta. Ne glede na to omejitev je županja pooblaščena za prerazporejanje pravic porabe med posameznimi osemmestnimi podkonti v višini ±5.000,00 EUR. Prav tako je županja pooblaščena, da brez soglasja občinskega sveta, prerazporedi sredstva iz posameznega področja v drugo področje proračuna do višine 10 % posameznega področja.
V primeru prerazporeditev, ki bi presegale zgoraj navedeni okvir, mora županja pridobiti soglasje občinskega sveta.
Županja s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in njegovi realizaciji.
Prerazporejanje med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni dovoljeno, razen v primeru, da so izpolnjeni pogoji iz 39. člena ZJF.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-10/2010-75
Semič, dne 21. oktobra 2011
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

AAA Zlata odličnost