Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

Št. 121/2011 Ob-5186/11 , Stran 2556
Št. 121/2011 Ob-5186/11
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Trubarjeva 11, Maribor, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 86/10) in na podlagi Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 34/11) objavlja
javno zbiranje ponudb
za nakup in najem pisarniških prostorov s pogojem prodaje pisarniških prostorov, na naslovu Trubarjeva 11, Maribor
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Trubarjeva 11, Maribor. 2. Predmet nakupa: opremljeni pisarniški prostori skupaj s spremljajočimi prostori (arhiv, sejna soba, recepcija z vložiščem, čakalnica, varovana soba za računalniško opremo, sanitarije, kuhinja, fotokopirnica ter morebitni dodatni pomožni prostori) v skupni izmeri cca. 500 m2. 3. Predmet najema: opremljeni pisarniški prostori skupaj s spremljajočimi prostori (arhiv, govorilnica, soba za revizorje, sanitarije ter morebitni dodatni pomožni prostori) v skupni izmeri cca. 340 m2. 4. Predmet prodaje: opremljeni pisarniški prostori in sicer mansardni prostori na naslovu Trubarjeva 11, Maribor, ki sestojijo iz pisarniških prostorov, v skupni izmeri 212,34 m2, pomožnih prostorov, v izmeri 24,01 m2, hodnika, v izmeri 50,57 m2 in kletnih prostorov, v izmeri 23,10 m2, stoječi na parc. št. 803/1, 803/3, 803/4 in 803/5, vl. št. 1411, k.o. Maribor – grad. Izhodiščna cena za opremljene pisarniške prostore na naslovu Trubarjeva 11, Maribor je 448.000,00 EUR. V izhodiščno ceno davki niso vključeni. Prodaja pisarniških prostorov pod ceno, nižjo od izhodiščne, ni možna. Pisarniški prostori se prodajajo po načelu videno – kupljeno. 5. Pogoji za nakup in najem pisarniških prostorov so: – izbran ponudnik ponujenih pisarniških prostorov kupi opremljene pisarniške prostore na naslovu Trubarjeva 11, Maribor, – pisarniški prostori, ki so predmet nakupa in pisarniški prostori, ki so predmet najema, morajo biti povezani na enotni lokaciji, – ponujeni pisarniški prostori morajo ob prevzemu biti uporabni za normalno poslovanje brez dodatnih saniranj, adaptiranj in vlaganj, – ponujeni pisarniški prostori morajo omogočati sodobno računalniško ter informacijsko komunikacijsko infrastrukturo, – ponujeni pisarniški prostori morajo biti opremljeni, – rok za vselitev v ponujene pisarniške prostore ne sme biti daljši od 3 mesecev od datuma ponudbe, – ponujeni pisarniški prostori morajo biti locirani v Mariboru, – k ponujeni kvadraturi nakupa pisarniških prostorov mora pripadati določeno število lastniških parkirnih prostorov oziroma parkirnih prostorov v brezplačni uporabi, – možnost najema dodatnih parkirišč v neposredni bližini ponujenih poslovnih prostorov, – da so ponujeni pisarniški prostori med seboj ločeni s pregradnimi stenami (zidanimi ali iz mavčnih oblog) – da je na tleh ponujenih pisarniških prostorov položen parket ali podobna talna obloga. Ponudnik mora omogočiti ogled ponujene nepremičnine. 6. Način in rok plačila kupnine: Kupnino za nakup ponujenih pisarniških prostorov bo Sklad plačal v treh obrokih in sicer: – prvi obrok bo plačan po pravnoformalni ureditvi pravic in obveznosti, povezanih z nakupom nepremičnine, – drugi obrok bo poravnan v obliki pobota terjatve iz naslova Prodajne pogodbe, ki se nanaša na prodajo pisarniških prostorov na Trubarjevi 11, Maribor, – tretji obrok bo plačan v letu 2013 oziroma v skladu z dogovorom. 7. Plačilo kupnine na način, ki je določen v prejšnji točki, je bistvena sestavina pogodbe. 8. Vrsta pravnega posla in pogoji Sklenile se bodo tri pogodbe: – kupoprodajna pogodba za prodajo pisarniških prostorov na Trubarjevi 11, Maribor, – kupoprodajna pogodba za nakup ponujenih pisarniških prostorov v odkup, – najemna pogodba za najem ponujenih pisarniških prostorov v najem. Vse tri pogodbe se bodo sklenile z izbranim ponudnikom v roku 30 dni po prejemu sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe. Najemna pogodba bo sklenjena za obdobje do 30. 6. 2015 z možnostjo podaljšanja. Sklenitev kupoprodajne pogodbe za nakup ponujenih pisarniških prostorov in najemne pogodbe ni mogoče, če se hkrati ne sklene pogodba o prodaji pisarniških prostorov Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo. 9. Pisna ponudba mora vsebovati: – firmo oziroma ime in priimek ter sedež oziroma naslov ponudnika, – davčno, matično oziroma EMŠO in telefonsko številko ter TRR ponudnika, – izjavo, da ponudnik, kolikor je pravna oseba, ni v postopku stečaja, prisilne poravnave, likvidacije ali drugem postopku, katerega namen ali posledica je prenehanje poslovanja, – navedbo nepremičnine, ki je predmet prodaje in najema ter kvadraturo in tloris ponujenih prostorov, – dokazilo o lastništvu nepremičnine, – natančen opis predlagane opreme ponujenih pisarniških prostorov za 31 delovnih mest (končna oprema bo predmet medsebojnih pogajanj v morebitnem nadaljevanju postopka), – prodajno ceno ponujenih pisarniških prostorov, z navedbo, ali je v ceno vključen DDV oziroma drugi davki, – ceno najema za m2 opremljenih pisarniških prostorov, z navedbo, ali je v ceno vključen DDV, – ponujeno ceno za nakup opremljenih pisarniških prostorov na naslovu Trubarjeva 11, Maribor, – notarsko overjeno pooblastilo, v primeru, da se ponudba odda po pooblaščencu, – izjavo o veljavnosti ponudbe še najmanj 90 dni po preteku roka za oddajo ponudb, – dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti lastninsko pravico na nepremičnini v Republiki Sloveniji (kopija osebne izkaznice ali potnega lista in davčno številko za fizične osebe; izpis iz poslovnega registra in davčno številko za pravne osebe), – pisno izjavo, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika oziroma pooblaščenca, – kontaktno osebo za podrobne informacije o predmetu ponudbe in pogoje, pod katerimi si je mogoče predmet ponudbe ogledati. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. Po prejemu ponudb se bodo s ponudniki izvedla morebitna dodatna pogajanja. 10. Merilo za izbor ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba. To je tista ponudba, ki bo zbrala največje število točk po naslednjih merilih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Ocenjevanje cene za nakup ponujenih opremljenih pisarniških prostorov: – ponudba z najnižjo ceno dobi 35 točk, – ostale ponudbe se ocenijo po formuli najnižja cena × 35 / cena ponudnika. Ocenjevanje cene za najem ponujenih opremljenih pisarniških prostorov: – ponudba z najnižjo ceno dobi 10 točk, – ostale ponudbe se ocenijo po formuli najnižja cena × 10 / cena ponudnika. Ocenjevanje cene za prodajo opremljenih pisarniških prostorov na naslovu Trubarjeva 11, Maribor: – ponudba z najvišjo ceno dobi 35 točk, – ostale ponudbe se ocenijo po formuli cena ponudnika × 35 / najvišja cena. Ocenjevanje števila pripadajočih lastniških parkirnih prostorov ali parkirnih prostorov v brezplačni uporabi: – ponudba z največ pripadajočimi lastniškimi parkirnimi prostori ali parkirnimi prostori v brezplačni uporabi dobi 10 točk, – ostale ponudbe se ocenijo po formuli število ponujenih parkirnih prostorov × 10 / maksimalno število ponujenih parkirnih prostorov. Ocenjevanje bližine javnih parkirišč: – ponudba z bližino javnih parkirišč dobi 10 točk, – ponudba, ki ne zagotavlja bližine javnih parkirišč dobi 0 točk. Izračun je povsod zaokrožen na dve decimalni mesti. Točke vseh ocenjevanih meril se seštevajo. Po vseh merilih je možnih največ 100 točk. Izbrana bo ponudba, ki bo dosegla največje število točk. V primeru, da bosta dve ali več ponudbi dosegli enako število točk, bodo sledila pogajanja. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 15 dni po opravljeni izbiri. 11. Omejitve v zvezi s postopkom nakupa, najema in prodaje: Ta objava ne zavezuje Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, da z najboljšim ali katerim koli drugim ponudnikom sklene katero koli pogodbo. Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo lahko do sklenitve pravnega posla brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti prekine oziroma ustavi postopek prodaje, nakupa in najema, ne da bi za to navedel razloge. 12. Rok za oddajo ponudbe: ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti kuverti najkasneje do 14. 11. 2011 do 10. ure, in sicer po pošti ali osebno na naslov: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Trubarjeva 11, Maribor. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika z oznako: »Javni razpis za nakup in najem pisarniških prostorov – Ne odpiraj!«. Ponudbe lahko predložijo domače ali tuje fizične in pravne osebe, pod pogojem, da so državljani RS ali druge članice države članice EU. Ponudba, ki bo prispela po razpisnem roku, se bo štela kot nepravočasna in bo zaprta vrnjena pošiljatelju. Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo bo pozvan k dopolnitvi, če ponudba vsebuje bistvene elemente, vendar je dokumentacija pomanjkljiva. Rok za dopolnitev take ponudbe je najmanj tri dni od prejema poziva za dopolnitev. 13. Kraj in čas odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 15. 11. 2011 ob 13. Uri, v prostorih Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, Partizanska 54, Maribor. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom (fizične osebe) ali pisnim pooblastilom za sodelovanje pri javnem odpiranju ponudb (pravne osebe). 14. Ogled pisarniških prostorov na Trubarjevi 11, Maribor in ostale informacije Vse dodatne informacije dobite pri Andrei Gričnik, tel. 02/234-12-83. Ogled pisarniških prostorov na Trubarjevi 11, Maribor je mogoč po predhodnem dogovoru. Javno zbiranje ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS in na spletni strani Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo. V prilogi so okvirni podatki o predmetu nakupa in najema. Podatki so okvirni in namenjeni lažji pripravi ponudbe ter lažji primerjavi pridobljenih ponudb, saj je razporeditev pisarniških prostorov odvisna od ponujenih prostorov. Prav tako je končna oprema predmet morebitnih kasnejših medsebojnih pogajanj in dogovarjanj. Kontaktni osebi za vse podrobne informacije sta Mateja Krajnc, tel. 02/234-12-51 in Andrea Gričnik, tel. 02/234-12-83. Priloga je objavljena samo na spletni strani. Priloga: okvirni podatki o predmetu nakupa in najema – objavljena na spletni strani Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

AAA Zlata odličnost