Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

Št. 55/2011 Ob-5150/11 , Stran 2547
Št. 55/2011 Ob-5150/11
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Odloka o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2011 (MUV, št. 5/2011) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Maribor za leto 2011, objavlja
ponovno javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine Maribor
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Ulica heroja Staneta 1, Maribor. II. Predmet prodaje in izklicna cena: 2.1. poslovni prostor (lokal št. L1 v pritličju z identifikatorjem 385/8, ulični) na Dvorakovi ulici 14, v izmeri 113,59 m2, ID znak dela stavbe 659-38511-8, parcelna številka 327, k.o. 659 – Tabor. Za predmetni objekt je etažna lastnina vzpostavljena. Poslovni prostor je nezaseden. Izklicna cena: 81.783,90 € 2.2. poslovni prostor (pritlični, dvoriščni) na Gosposki ulici 9, v izmeri 10,80 m2, ID znak dela stavbe 657-2531-9, parcelna številka 1666, k.o. 657 – Maribor – Grad. Iz etažnega načrta izhaja, da ima ta poslovni prostor posebni skupni del – WC, na katerem ima vsakokratni lastnik tega dela lastninsko pravico do ½ celote WC-ja, v izmeri 0,90 m2 skupaj s poslovnim prostorom z identifikacijsko številko dela stavbe 657-2531-11). Za predmetni objekt je etažna lastnina vzpostavljena. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, z najemnim razmerjem za določen čas do 31. 10. 2013. Izklicna cena: 4.175,00 € 2.3. poslovni prostor (pritlični, dvoriščni) na Gosposki ulici 9, v izmeri 33,00 m2, ID znak dela stavbe 657-2531-11, parcelna številka 1666, k.o. 657 – Maribor – Grad. Iz etažnega načrta izhaja, da ima ta poslovni prostor posebni skupni del – WC, v izmeri 0,90 m2, na katerem ima vsakokratni lastnik tega dela lastninsko pravico do ½ celote WC-ja skupaj s poslovnim prostorom z identifikacijsko številko dela stavbe 657-2531-9). Za objekt na Gosposki ulici 9 je etažna lastnina vzpostavljena. Poslovni prostor je nezaseden. Izklicna cena: 11.475,00 € 2.4. lastninska pravica v deležu do 15/20 od celote poslovnega prostora (ulični, kletni) na Gregorčičevi ulici 26, v skupni izmeri 233,45 m2, z začasno id. št. 914.E, ID znak dela stavbe 657-1238-914, parcelna številka 1423, k.o. 657 – Maribor – Grad. Za objekt na Gregorčičevi ulici 26 je etažna lastnina vzpostavljena. Za predmetni poslovni prostor imajo solastniki na podlagi 66. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 18/07) predkupno pravico. Poslovni prostor je nezaseden. Izklicna cena solastniškega deleža: 53.952,75 € 2.5. poslovni prostor (dvoriščni, pritličje) na Koroški cesti 21, v izmeri 104,83 m2, ID znak dela stavbe 657-1981-8, parcelni številki 1609 in 1610, k.o. 657 – Maribor – Grad. Za objekt na Koroški cesti 21 je etažna lastnina vzpostavljena. Poslovni prostor je nezaseden. Izklicna cena: 51.562,70 € 2.6. poslovni prostor št. 34 v kleti na Panonski ulici 47, v izmeri 149,31 m2, ID znak dela stavbe 680-3-34, parcelna številka 2274/1, k.o. 680 – Tezno. Za objekt na Panonski ulici 47 je etažna lastnina vzpostavljena. Poslovni prostor se nahaja v objektu oskrbovanih oziroma varovanih stanovanj, zgrajenem leta 2000. Namenska raba dela stavbe je: fitnes, kozmetični ali frizerski salon (del stavbe za druge storitvene dejavnosti). Poslovni prostor je nezaseden. Izklicna cena: 140.860,30 € 2.7. poslovni prostor št. 1 (pritlični, dvoriščni) na Partizanski cesti 85, v izmeri 107,88 m2, ID znak dela stavbe 657-207-5, parcelna številka 401, k.o. 657 – Maribor – Grad. Za objekt na Partizanski cesti 85 je etažna lastnina vzpostavljena. Za predmetni poslovni prostor imajo na podlagi 124. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 18/07) drugi etažni lastniki predkupno pravico. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom z najemnim razmerjem za nedoločen čas. Opozorilo: predmet prodaje ni nadstrešnica pred poslovnim prostorom, ki stoji na skupnem dvorišču objekta, katero je postavil najemnik predmetnega poslovnega prostora za svoje potrebe brez soglasja. Novi lastnik uporabo dvorišča dogovori z ostalimi etažnimi lastniki. Izklicna cena: 31.663,50 € 2.8. poslovni prostor v povezanih stavbah na naslovih Tkalski prehod 4, Gosposka ulica 12 in Gosposka ulica 14, v izmeri 2.396,82 m2 neto tlorisne površine, številke stavb 1843, 1834 in 1867, stoječe na parcelnih številkah 1732 (ID znak parcele: 657-1732/0-0), parc. št. 1733 (ID znak parcele: 657-1733/0-0) in parc. št. 1735 (ID znak parcele: 657-1735/0-0), vse parcele k.o. 657 – Maribor-Grad. Za predmetni objekt etažna lastnina ni vzpostavljena, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine. Poslovni prostor je nezaseden. Izklicna cena: 1.893.630,00 2.9. poslovni prostor (ulični pritličje) v stavbi na Ulici Staneta Severja 9b, v izmeri 66,26 m2 neto tlorisne površine (poslovni prostor, v izmeri 46,08 m2, klet, v izmeri 20,18 m2), številka stavbe 1426, parcelna številka 1621/1 (ID znak parcele: 678-1621/1-0), k.o. 678 – Spodnje Radvanje. Za objekt na Ulici Staneta Severja 9b etažna lastnina ni vzpostavljena, zato bo vpis lastninske pravice na posameznem delu v zemljiško knjigo mogoč šele po vzpostavitvi etažne lastnine. Na parceli 1621/1, k.o. Spodnje Radvanje je vpisana na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. N 570/2008 z dne 5. 2. 2009 zaznamba postopka vzpostavljanja etažne lastnine na stavbi z naslovom Knafelčeva ulica 28, Maribor. Poslovni prostor je nezaseden. Izklicna cena: 58.042,25 € 2.10. poslovni objekt z dvoriščem na naslovu Kamniška graba 2, v Kamnici in sicer: stavba, v izmeri 570,15 m2 neto tlorisne površine (od tega klet 53,00 m2), lesena lopa, v izmeri 45,63 m2, skladišče, v izmeri 34,04 m2, številka stavbe 362, parcelni številki 46/6 (ID znak parcele 636-46/6-0) in 60 (ID znak parcele 636-60/0-0), obe k.o. 636 – Kamnica. Za predmetno parcelo in stavbo je na Geodetski upravi RS, Območni geodetski upravi Maribor vložen predlog za parcelacijo in vpis stavbe v kataster stavb. Z predmetnim predlogom se ukinjata trenutni parceli 46/ in 60, obe k.o. 636 – Kamnica in se vzpostavlja parcela št. 60/1 (ID znak parcele: 636-60/1-0) v izmeri 496,00 m2 (zemljišče pod celotno stavbo, v izmeri 443,00 m2 in dvorišče, v izmeri 53,00 m2). Poslovni objekt je zaseden v delu pritličja. Izklicna cena: 184.195,00 € 2.11. garaža (dvoriščna) na Kamniški ulici 12, garaža, v skupni izmeri 16,26 m2 (pozidano zemljišče, v izmeri: 21,00 m2), številka stavbe 805, parcelna številka 308 (ID znak parcele: 658-308/0-0), k.o. 658 – Koroška vrata. Objekt – garaža ni vpisana v zemljiški knjigi, je pa vpisana v zemljiškem katastru. Garaža je zasedena z najemnikom z najemnim razmerjem za nedoločen čas. Dostop do predmetne garaže je preko parcele št. 312, k.o. Koroška vrata. Služnost dostopa ni urejena. Izklicna cena: 5.380,00 € III. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja kupnine za vse nepremičnine je 200,00 EUR. IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet ponovne javne dražbe Najuspešnejši dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če uspeli dražitelj (kupec) v roku iz prejšnjega stavka ne podpiše prodajne pogodbe, se šteje, da je odstopil od nakupa in ima Mestna občina Maribor pravico zadržati vplačano varščino. V. Način in rok plačila kupnine Kupnina se mora plačati v roku 15 dni od sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun, ki bo naveden v kupoprodajni pogodbi. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način v določenem roku, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Prenos lastninske pravice se opravi po plačilu celotne kupnine. Kupcu bo izdano zemljiškoknjižno dovolilo po plačilu celotne kupnine. VI. Kraj, datum in čas izvedbe ponovne javne dražbe: ponovna javna dražba se bo vršila v prostorih Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, v sejni sobi – dvorani generala Rudolfa Maistra v II. nadstropju, dne 15. 11. 2011 ob 10. uri. VII. Višina varščine Dražitelji morajo do vključno 11. 11. 2011 plačati varščino v višini 10% od navedene izklicne cene in sicer na transakcijski račun Mestne občine Maribor – št.: 01270-0100008403-UJP Urad Slovenska Bistrica z navedbo »plačilo varščine za nepremičnino pod št.__«. Navedba zaporedne številke pod katero je navedena nepremičnina je obvezna. VIII. Vrnitev, vračunanje ali zadržanje varščine Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, neuspelim dražiteljem pa bo brezobrestno vrnjena v roku 10 dni po opravljeni dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Dražiteljem, ki plačajo varščino in ne pristopijo oziroma pred draženjem odstopijo, se varščina zadrži. Enako velja v primeru, da dražitelj pred pričetkom javne dražbe za posamezno nepremičnino ne predloži dokazil iz IX. točke tega razpisa (šteje se, da dražitelj ni pristopil k javni dražbi). Če dva ali več dražiteljev, ki dražijo isto nepremičnino zanjo ponujajo enako ceno, nepremičnina ni prodana, dokler eden od dražiteljev ne zviša cene. Če do zvišanja cene ne pride, se varščina zadrži vsem dražiteljem. Organizator javne dražbe zadrži varščino tudi v primeru, če kupec ne podpiše prodajne pogodbe ali ne plača kupnine. IX. Pogoji za udeležbo na ponovni javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU in se pravočasno in pravilno prijavijo tako da: – Plačajo varščino in pred pričetkom javne dražbe za posamezno nepremičnino predložijo potrdilo o plačilu varščine (original) in priložijo celotno številko TRR računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine. – Pravne osebe morajo pred pričetkom javne dražbe za posamezno nepremičnino predložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, izpisek iz sodnega/poslovnega registra oziroma izpisek iz registra društev pri upravni enoti (društva), zakoniti zastopnik pa izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled). – Fizične osebe morajo pred pričetkom javne dražbe za posamezno nepremičnino predložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, fotokopijo dokazila o državljanstvu, izpisek iz poslovnega registra Slovenije (kolikor se na dražbo prijavljajo kot samostojni podjetnik) in izvirnik osebnega dokumenta (na vpogled). – Državljani oziroma pravne osebe države članice EU morajo predložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam, od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih in prispevkih ne morejo dobiti, pa morajo predložiti lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke in prispevke. – Pooblaščenci morajo pred pričetkom javne dražbe za posamezno nepremičnino predložiti original pisno notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in osebni dokument na vpogled. – Vsa zahtevana dokazila, razen osebnega dokumenta, morajo biti predložena v slovenskem jeziku in ne smejo biti starejša od 30 dni. X. Drugi pogoji in pravila ponovne javne dražbe: – Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Poznejše ustne ali pisne pripombe ne bodo upoštevane. – Etažni lastniki v večstanovanjski stavbi, pod zaporedno št. 2.7. imajo na podlagi 124. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 18/07) pri odkupu poslovnega prostora predkupno pravico, ki jo lahko na podlagi 508. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 in 18/07) uveljavljajo v 30 dneh po prejemu pisnega obvestila Mestne občine Maribor o višini izdražene cene. – Solastnik/i poslovnega prostora, pod zaporedno št. 2.4. imajo na podlagi 66. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 18/07) pri odkupu poslovnega prostora predkupno pravico, ki jo lahko na podlagi 508. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 in 18/07) uveljavljajo v 30 dneh po prejemu pisnega obvestila Mestne občine Maribor o višini izdražene cene. – Pri nepremičninah, pod zaporednimi št. 2.1., 2.2., 2.7., 2.10. in 2.11. v izklicni ceni ni zajeta cena opreme, ki se nahaja v poslovnih prostorih oziroma garažah in je last najemnika oziroma prejšnjega najemnika. – Davščine v izklicno ceno niso zajete in jih plača kupec. – Kupec je dolžan plačati davek na promet z nepremičninami in stroške overitve pogodbe. Kupec poravna tudi vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice, vključno z notarskimi stroški. – Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. – Javna dražba za posamezno nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi isto najvišjo ponudbo. – Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. – Javno dražbo bo izvedla Komisija za vodenje postopka prodaje Mestne občine Maribor. XI. Informacije Za vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel.: 02/22-01-406. Ogled nepremičnin bo mogoč ob naslednjih terminih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Besedilo javne dražbe je objavljeno tudi na spletni strani Mestne občine Maribor, www.maribor.si, rubrika Razpisi in javne objave, podrubrika Javni razpisi. XII. Ustavitev postopka: župan ali Komisija za vodenje postopka prodaje s soglasjem župana lahko do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti postopek prodaje ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne plačana varščina, brez zamudnih obresti.
Mestna občina Maribor

AAA Zlata odličnost