Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

Št. 024-82/2011-2 Ob-5166/11 , Stran 2523
Št. 024-82/2011-2 Ob-5166/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 94/09, 4/10 in 20/11) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05) Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2012 sofinancirala Mestna občina Ljubljana
1. Predmet razpisa in razpisna področja Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov (v nadaljevanju: projekti), ki bodo na območju MOL izvedeni v letu 2012. Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na naslednjih področjih: A/ uprizoritvene umetnosti; B/ glasbene umetnosti; C/ likovne umetnosti; D/ intermedijske umetnosti; E/ kulturna vzgoja; F/ knjiga. 2. Opredelitev razpisnih področij: 2.1. A/uprizoritvene umetnosti obsegajo produkcijo na področju gledališča in plesa. Prijavljeni projekti morajo obsegati najmanj 5 ponovitev, pri čemer bo število ponovitev (postprodukcija) tudi pogodbeno določeno za izbrane projekte. Gledališko področje zajema vse zvrsti t.i. »odrskih umetnosti«, in sicer od dramskega, lutkovnega, eksperimentalnega in fizičnega gledališča, prek ambientalnega do pouličnega gledališča. V okvir uprizoritvenih umetnosti ne sodijo projekti, ki so bili že izvedeni do 31. 12. 2011 (postprodukcija), priprave na projekte, ki ne bodo v celoti izvedeni v letu 2012, izobraževanja, delavnice, folklora, prireditve, ki pomenijo podelitev nagrad, obeležitev dogodkov, promocijo, itd. 2.2. B/glasbene umetnosti zajemajo pripravo in izvedbo posameznih koncertov, koncertnih ciklov in festivalov. Koncertni ciklus mora obsegati najmanj 4 koncerte, festival pa najmanj 7 glasbenih dogodkov v strnjenem časovnem obdobju. 2.3. C/likovne umetnosti zajemajo slikarstvo, risbo, grafiko, kiparstvo ter plastično, prostorsko in svetlobno oblikovanje, fotografijo, ilustracijo, strip, video, arhitekturo, oblikovanje in ulično umetnost. Področje likovnih umetnosti ne zajema konkretnih projektov oblikovanja in pojavljanja na spletnih straneh, avdiovizualnih del, medijskih izdelkov, ki izhajajo iz tržnih razmerij ali so namenjeni trženju (reporterska fotografija, grafično oblikovanje, namenjeno oglaševanju, ipd.), komercialnih prireditev, udeležbe na sejmih, tiskanja knjig, prirejanja seminarjev, izobraževanj, nagrad in delavnic. Podpora na področju likovnih umetnosti je namenjena samostojnim in skupinskim razstavnim projektom ter projektom, ki so plod mednarodnega sodelovanja ali sodelovanja z drugimi izvajalci in bodo izvedeni na območju MOL ob upoštevanju zagotavljanja uravnoteženosti vseh umetnostnih praks. 2.4. D/intermedijske umetnosti temeljijo na spajanju različnih novomedijskih praks in zajemajo poudarjeno uporabo novih tehnologij znotraj umetniških projektov. Področja, ki jih štejemo med intermedijske umetnosti, so: spletna umetnost, navidezna resničnost, interaktivni performans, interaktivna instalacija, robotika, kibernetika, digitalno arhiviranje in biotehnologija. Gre za projekte, ki na umetniški način uporabljajo in predstavljajo procese, produkte in vplive tehnologij, znanosti in socialnih praks, pri čemer sodobne tehnologije uporabljajo na reflektiven, kreativen in raziskovalen način. 2.5. E/kulturna vzgoja zajema pripravo in izvedbo projektov, namenjenih otrokom in mladini (od 3. do 17. leta) na področjih glasbene umetnosti, uprizoritvenih umetnosti – predvsem sodobnega plesa, likovnih umetnosti (razstave, delavnice …) in filma. Gre za projekte, katerih namen je otrokom in mladini na celovit in inovativen način predstaviti posamezne umetniške zvrsti in ustvarjanje, jim omogočiti neposreden stik z ustvarjalci, jih spodbujati k lastni ustvarjalnosti in navajati na aktivno in kritično refleksijo umetnosti. Kulturno vzgojni projekt obvezno vključuje ustrezno pedagoško-didaktično zasnovo. 2.6. F/ knjiga vključuje dva sklopa: festival Literature svetovnih celin ter Knjiga in mesto a) festival Literature svetovnih celin Literarni festival bo usmerjen v promoviranje in srečevanje literatur svetovnih celin in soočanje različnih sodobnih književnih zvrsti. V okviru festivala bodo izšle knjižne izdaje gostujočih avtorjev. Literarni festival bo populariziral vrhunsko književnost in večal dostopnost knjige. b) Knjiga in mesto Podpora kakovostnim projektom promoviranja knjige in branja s poudarkom na oživitvi javnih površin v mestu. Posebna pozornost bo namenjena projektom, ki večajo dostopnost knjige in branja ter spodbujajo razvoj bralne kulture pri različnih ciljnih skupinah. 3. Cilji razpisa MOL bo projekte na vseh razpisnih področjih v letu 2012 podpiral v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: – spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, likovne, intermedijske in kulturno vzgojne produkcije ustvarjalcev, ki delujejo na območju MOL; – podpora kulturnim organizacijam, skupinam in posameznim ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture; – povečanje dostopnosti javnih kulturnih dobrin občinstvu na območju MOL; – povečanje raznolikosti javnih kulturnih dogodkov, ki se odvijajo na območju MOL; – spodbujanje projektov, ki večajo dostopnost knjige in branja na območju MOL in z deli vrhunskih avtorjev bralce seznanjajo z aktualno svetovno knjižno ustvarjalnostjo. 4. Pomen izrazov in upravičenost stroškov: Nevladne in zasebne kulturne organizacije so pravne osebe, ki so ustanovljene kot društva, zasebni zavodi, ustanove ali druge nevladne organizacije in kot gospodarske organizacije, ki delujejo na razpisnih področjih. Posamezniki so avtorji kulturnih projektov na posameznih razpisnih področjih. Na področju F/ knjiga lahko kandidirajo tudi javni zavodi, registrirani za opravljanje javne službe s področja visokega šolstva in humanističnih znanosti. Javni zavodi s področja kulture in izvajalci javnih kulturnih programov niso upravičeni do sodelovanja na javnem razpisu. Samozaposleni v kulturi so fizične osebe, ki samostojno delujejo na razpisnih področjih in so vpisani v razvid pri ministrstvu, pristojnem za kulturo. Projekt je posamična aktivnost, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota (gledališka predstava, koncert ipd.), se sklada z javnim interesom ter bo v celoti izveden v letu 2012. Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta. Izbrani izvajalec projekta bo v pogodbi naveden kot pogodbena stranka. Neupravičeni stroški projekta vedno predstavljajo breme, ki ga nosi izvajalec. Stroški, ki so upravičeni za sofinanciranje s strani MOL, so sestavljeni izključno iz upravičenih stroškov, navedenih v razpisni prijavi predlagatelja. Upravičeni stroški projekta so tisti, ki so: – nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta in so vezani izključno na izvedbo projekta; – opredeljeni v prijavi predlagatelja; – skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti; – dejansko nastali; – prepoznavni in preverljivi; – podprti z izvirnimi dokazili; – niso in ne bodo istočasno financirani od drugih sofinancerjev projekta. MOL bo na razpisnem področju C/likovne umetnosti kot upravičene stroške za projekte, ki jih izvajajo gospodarske družbe, upošteval najmanj 80% s pogodbo določenega zneska za razstavnine neposrednih izvajalcev projekta in največ 20% za materialne stroške. Če je predlagatelj projekta posameznik ali samozaposleni v kulturi, bo MOL na razpisnem področju C/likovne umetnosti kot upravičene stroške priznal avtorski honorar v obliki razstavnine v višini 80% s pogodbo določene vrednosti projekta, 20% pa za materialne in ostale stroške projekta. 5. Pogoji za sodelovanje na razpisu: 5.1 Na razpis se lahko kot predlagatelji projektov na področjih A/uprizoritvene umetnosti, B/glasbene umetnosti, C/likovne umetnosti, D/intermedijske umetnosti in E/ kulturna vzgoja prijavijo nevladne kulturne organizacije s statusom društva ali zavoda, gospodarske organizacije (razen za področje A/uprizoritvene umetnosti), in posamezniki (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje: – da so v obdobju 2009-2011 kot nosilci izvedli najmanj en projekt na področju, na katerem kandidirajo (obvezno dokazilo – kopija medijskega odziva in/ali vabil, najave ipd.); – da so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti na področju, na katerem kandidirajo, in imajo sedež na območju MOL (če je predlagatelj nevladna kulturna organizacija ali gospodarska družba) oziroma imajo stalno prebivališče v MOL (če je predlagatelj samozaposleni v kulturi ali posameznik) (obvezna priloga 1: izjava predlagatelja); – da bodo prijavljeni projekt izvedli v letu 2012 na območju MOL (obvezna priloga 1: izjava predlagatelja); – da so v celoti in v pogodbenem roku izpolnili vse svoje pogodbene obveznosti do MOL (obvezna priloga 1: izjava predlagatelja); – da zaprošeni znesek sofinanciranja za posamezni projekt ne presega 70% celotne predvidene vrednosti prijavljenega projekta in hkrati ne presega 15.000 EUR na področju A/uprizoritvene umetnosti ter da prijavljeni projekt obsega najmanj 5 ponovitev; 10.000 EUR na področju B/glasbene umetnosti za organizacijo koncertnega cikla ali festivala oziroma 4.000 EUR na področju B/glasbene umetnosti za koncerte; 12.000 EUR na področju C/likovne umetnosti za predlagatelje s statusom nepridobitne zasebne kulturne organizacije in gospodarske organizacije oziroma 2.000 EUR na področju C/likovne umetnosti za predlagatelje s statusom posameznika ali samozaposlenega v kulturi; 4.000 EUR na področju D/intermedijske umetnosti in 3.000 EUR na področju E/kulturna vzgoja (obvezna priloga 1: izjava predlagatelja); – da bodo ustrezno ovrednotili avtorsko delo (razstavnino in podobno) (obvezna priloga 1: izjava predlagatelja); – da so prijavili isti projekt le na enem razpisnem področju (obvezna priloga 1: izjava predlagatelja); – da so prijavili največ dva projekta na enem razpisnem področju, posameznik pa največ en projekt (obvezna priloga 1: izjava predlagatelja); – da so predvideli najmanj 60% sredstev kot materialne stroške in največ 40% kot lasten honorar, če je predlagatelj posameznik oziroma samozaposleni v kulturi, razen na področju C/ likovne umetnosti (obvezna priloga 1: izjava predlagatelja); – da bo v primeru, da MOL to želi, brezplačno izvedel ponovitev izbranega projekta na eni izmed javnih prireditev MOL, pri čemer bo MOL kril morebitne dodatne materialne stroške, ki bi pri tem nastali (obvezna priloga 1: izjava predlagatelja). Za področje F/knjiga veljajo posebni razpisni pogoji: 5.2. F/knjiga Na razpis za a. festival Literature svetovnih celin se lahko prijavijo predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so nevladne organizacije s statusom društva ali zavoda, gospodarske organizacije, ki so registrirane za opravljanje kulturne dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – R) ali založniške dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – JP58) na področju Republike Slovenije in/ali v zamejstvu ter imajo sedež na območju MOL (obvezno dokazilo: izjava o registraciji; v primeru, da MOL naknadno zahteva originalno potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku); – da so v obdobju 2009–2011 letno izvedli literarni festival z mednarodno udeležbo (obvezna dokazila: medijski odzivi, programska knjiga, najave); – da bodo festival Literature svetovnih celin izvedli v Ljubljani v letu 2012; – da bodo v okviru festivala Literature svetovnih celin zagotovili ustrezno udeležbo uveljavljenih svetovnih avtorjev; – da bodo izdali 5 knjižnih del gostujočih avtorjev in zagotovili dostopnost knjige v nakladi najmanj 5.000 izvodov v slovenskem jeziku po najvišji prodajni ceni posamezne knjige – 5 EUR (z DDV); – izjavljajo, da bodo v primeru izbora njihovega projekta stimulativno ovrednotili delo avtorja besedila/avtorja ilustracij/prevajalca; – izjavljajo, da so v primeru razprodane knjige pripravljeni knjigo v dogovoru z MOL ponatisniti, kar se opredeli v dodatku k pogodbi o sofinanciranju; – da zaprošeni znesek sofinanciranja celotnega projekta literarnega festivala ne presega 70% celotne predvidene vrednosti prijavljenega projekta in hkrati ne presega 60.000,00 EUR; – da je prijavljen projekt finančno uravnotežen (odhodki = prihodki); – da so prijavili isti projekt le na enem sklopu razpisa; – so v celoti in v pogodbenem roku izpolnili vse svoje morebitne druge pogodbene obveznosti do MOL (priloga F.a: izjava predlagatelja). Na razpis za b. Knjiga in mesto se lahko prijavijo predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – R) ali založniške dejavnosti (šifra kategorije po Standardni klasifikaciji dejavnosti – JP58) na področju Republike Slovenije in/ali v zamejstvu (obvezno dokazilo: izjava o registraciji; v primeru, da MOL naknadno zahteva originalno potrdilo, ga mora predlagatelj dostaviti v zahtevanem roku); – imajo sedež na območju MOL (če je predlagatelj nevladna kulturna organizacija oziroma javni zavod) oziroma da imajo stalno prebivališče v MOL (če je predlagatelj samozaposleni v kulturi ali posameznik). V primeru, da MOL naknadno zahteva originalno potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku); – so v obdobju 2009–2011 izvedli najmanj en projekt s področja popularizacije knjige, branja in bralne kulture (obvezna dokazila: medijski odzivi, vabila, najave, kritike); – da bodo v letu 2012 izvedli projekt na odprti javni površini ali na drugih lokacijah na območju MOL; – da zaprošeni znesek sofinanciranja za posamezni projekt ne presega 70% celotne predvidene vrednosti prijavljenega projekta in hkrati ne presega 8.000 EUR; – da so prijavili isti projekt le na enem sklopu razpisa; – da je prijavljen projekt finančno uravnotežen (odhodki = prihodki); – da so v celoti in v pogodbenem roku izpolnili vse svoje pogodbene obveznosti do MOL (priloga F.b: izjava predlagatelja). 5.3. Na razpisu ne morejo kandidirati tisti predlagatelji, ki imajo omejitve poslovanja na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, 92/05, 97/05, 100/05, 20/06 in 33/07). 5.4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: V primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru projekta lahko MOL spremeni odločitev ter z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija projekta) v tekočem pogodbenem letu razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila. 6. Splošni in posebni razpisni kriteriji: 6.1. Splošni razpisni kriteriji: Splošni kriteriji za izbiro projektov na vseh razpisnih področjih (najvišje možno število dodeljenih točk je 70), razen na področju F/ knjiga, so naslednji: – izvirna zasnova in celovitost projekta ter ustvarjalni pristop (do 23 točk); – reference predlagatelja in avtorja ter posameznikov, ki so vključeni v izvedbo projekta na področju, na katerem kandidirajo (do 15 točk); – dostopnost projekta prebivalcem in obiskovalcem MOL (do 15 točk: dostopnost informacij o projektu in obveščanje javnosti = do 5 točk, fizična dostopnost projekta = do 5 točk in cenovna dostopnost projekta = do 5 točk); – projekt, ki bo izveden na odprtih javnih površinah MOL (do 10 točk); – projekt, ki pripomore k večji raznovrstnosti in prepoznavnosti kulturne ponudbe v MOL (do 5 točk); – višji delež lastnih sredstev ter sredstev iz drugih virov (do 2 točki: 2 točki = nad 50%, 1 točka = od 50 do 30%). 6.2. Posebni razpisni kriteriji: 6.2.1. Posebni razpisni kriteriji na področju A/ uprizoritvene umetnosti (najvišje možno število dodeljenih točk 30) so naslednji: – projekt nagovarja širše oziroma ciljno občinstvo in pridobiva nove gledalce (do 10 točk); – večji obseg ponovitev (do 10 točk); – produkcijska zahtevnost in večji obseg (število udeleženih) produkcije (do 10 točk). 6.2.2. Posebni razpisni kriteriji na področju B/ glasbene umetnosti (najvišje možno število dodeljenih točk 30) so naslednji: – projekti, ki vključujejo glasbene ustvarjalce in poustvarjalce z mednarodnim ugledom (do 10 točk); – visok delež slovenske glasbene ustvarjalnosti ali poustvarjalnosti (do 5 točk); – projekt, ki podpira institucionalno manj zastopana umetniška področja glasbene umetnosti (do 4 točk); – organizacijska zahtevnost projekta (do 5 točk); – projekti, ki jim ni mogoče pripisati namena ustvarjanja dobička (do 5 točk); – vključenost mladih glasbenih ustvarjalcev in poustvarjalcev (do 27 let) (do 1 točka). 6.2.3. Posebni razpisni kriteriji na področju C/ likovne umetnosti (najvišje možno število dodeljenih točk 30) so naslednji: – projekt v javnem prostoru, ki na inovativen način raziskuje urbano problematiko, povezano z Ljubljano, in je usmerjen v družbeno sodelovalne ustvarjalne prakse (do 10 točk); – projekt, ki podpira manj zastopana umetniška področja likovne umetnosti (do 10 točk); – organizacijska zahtevnost projekta (do 5 točk); – projekt, ki presega ustaljene načine prezentacije likovne umetnosti (do 3 točke); – projekt, ki mu ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička (do 2 točki). 6.2.4. Posebni razpisni kriteriji na področju D/ intermedijske umetnosti (najvišje možno število dodeljenih točk 30) so naslednji: – projekt, ki raziskuje nove možnosti uporabe sodobnih tehnologij (do 10 točk); – družbeno angažirani in raziskovalni projekti (do 10 točk); – projekt spletne umetnosti (do 10 točk). 6.2.5. Posebni razpisni kriteriji na področju E/ kulturna vzgoja (najvišje možno število dodeljenih točk 30) so naslednji: – primernost in kakovost pedagoško didaktičnega pristopa glede na starostno stopnjo ter priprava pedagoškega gradiva (do 15 točk); – integralni del projekta je spodbujanje ustvarjalnosti otrok in mladine (delavnice, refleksija …) (do 15 točk); 6.3. Razpisni kriteriji za področje F/ knjiga so naslednji: Kriteriji razpisa za a. festival Literature svetovnih celin (možnih je 100 točk): – celovitost ter izvirnost programske zasnove projekta (do 25 točk); – predvideno število, reference in aktualnost sodelujočih svetovnih avtorjev (do 20 točk); – dostopnost izdanih knjižnih del (naklada, distribucija, promocija knjig in avtorjev) (do 20 točk); – reference predlagatelja (do 13 točk); – predvideno število festivalskih dogodkov (do 10 točk); – dostopnost za obiskovalce, zmogljivost dvoran in prizorišč, predvideno število obiskovalcev (do 10 točk); – višji delež lastnih sredstev ter sredstev iz drugih virov (do 50% – 2 točki, do 30% – 1 točka). Kriteriji razpisa za b. Knjiga in mesto (možnih je 100 točk): – celovitost ter izvirnost programske zasnove projekta (do 30 točk); – projekt, ki je usmerjen v oživljanje javnih odprtih površin in povezovanje javnega prostora s knjigo, literaturo in branjem (do 25 točk); – inovativni pristop pri spodbujanju branja za različne ciljne skupine (15 točk); – reference predlagatelja, avtorjev in izvajalcev (do 15 točk); – večanje dostopnosti knjige v MOL, glede na število dogodkov in obiskovalcev, ter trajanje projekta (do 13 točk); – višji delež lastnih sredstev ter sredstev iz drugih virov (do 50% – 2 točki, do 30% – 1 točka). 7. Uporaba kriterijev: Strokovna komisija bo iz obravnave izločila vse vloge, ki niso skladne z 2. točko razpisa (Opredelitev razpisnih področij) ter te vloge umestila med zavrnjene. Splošni in posebni razpisni kriteriji za posamezna razpisna področja so ovrednoteni s točkami. Najvišje število točk je 100, pri čemer je najvišje možno število točk za splošne razpisne kriterije 70, za posebne razpisne kriterije pa 30 točk. Ocenjevanje projektov bo potekalo opisno po naslednji vrednostni lestvici: vrhunsko (od 96 do 100 točk), kakovostno (od 80 do 95 točk) in nezadovoljivo (do 80 točk). Izbrani bodo tisti projekti predlagateljev, ki bodo v postopku ocenjevanja na podlagi splošnih in posebnih razpisnih kriterijev prejeli najmanj 80 točk in bodo glede na razpoložljiva sredstva MOL uvrščeni med sofinancirane projekte. Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt, obsega in zahtevnosti projekta, pri čemer med izbranimi projekti predlagateljev ni primerljivosti glede višine odobrenih sredstev v sorazmerju z višino prejetih točk. MOL bo v letu 2012 sofinanciral na področju uprizoritvenih umetnosti največ 7 projektov, na področju glasbenih umetnosti največ 10 projektov, na področju likovnih umetnosti največ 10 projektov, na področju intermedijskih umetnosti največ 5 projektov, na področju kulturne vzgoje največ 4 projekte ter na področju knjige za literarni festival največ 1 projekt, za knjigo in mesto pa največ 4 projekte. MOL bo nevladnim kulturnim organizacijam s statusom društva ali zavoda in gospodarskim organizacijam sofinanciral največ 2 projekta na posameznem razpisnem področju, samozaposlenim v kulturi in posameznikom pa največ 1 projekt na posameznem razpisnem področju. MOL bo odločal o sofinanciranju prijavljenega projekta na posameznem področju na podlagi mnenja pristojne strokovne komisije in pristojne strokovne službe, veljavnih kriterijev ter ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev za leto 2012. 8. Okvirna vrednost sredstev: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za javni razpis v letu 2012 znaša 250.000 EUR. 9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev Dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2012, skrajni rok za predložitev zahtevka za izplačilo je 10. november 2012. MOL bo z izbranim predlagateljem projekta sklenil pogodbo o sofinanciranju projekta v letu 2012. V primeru, da bo predlagatelj izbran za sofinanciranje več projektov z istega razpisnega področja, bo MOL s predlagateljem sklenil enotno pogodbo, ki bo obsegala vse projekte, sprejete v sofinanciranje. 10. Razpisni rok: razpis se prične 28. oktobra 2011 in zaključi 28. novembra 2011. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa; – prijavni obrazec za posamezno razpisno področje; – obvezna priloga 1 (podpisana izjava predlagatelja) / obvezna priloga F.a / obvezna priloga F.b; – vzorec pogodbe za sofinanciranje projekta. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji projektov v razpisnem roku dvignejo na Oddelku za kulturo MU MOL, Ambrožev trg 7, Ljubljana, med uradnimi urami (vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro). Zainteresirani imajo v tem času tudi pravico vpogleda v razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/. MOL bo v času razpisnega roka na pisno zahtevo zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo poslal tudi po pošti. 12. Način pošiljanja in vsebina vlog: 12.1. Vloga mora biti izpolnjena na originalnem prijavnem obrazcu za posamezno razpisno področje v tiskani obliki in mora vsebovati tudi obvezno dokazilo, da so v obdobju 2009-2011 kot nosilci izvedeli najmanj en projekt na področju, na katerem kandidirajo (kopija medijskega odziva in/ali vabil, najave ipd.), navedeno v 5. točki razpisnega besedila ter obvezno dokazilo na področju F/knjiga: izjava o registraciji; v primeru, da MOL naknadno zahteva originalno potrdilo, ga mora predlagatelj dostaviti v zahtevanem roku. 12.2. Vloga mora biti poslana na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, najpozneje do vključno 28. novembra 2011 (datum poštnega žiga) kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z oznako na sprednji strani: »Ne odpiraj – Vloga: Kultura – Projekti« – in z obvezno navedbo razpisnega področja (npr. A/ uprizoritvene umetnosti ipd. – odvisno od tega, za katero razpisno področje predlagatelj oddaja vlogo). 12.3. Dopolnjevanje vlog Predlagatelj lahko vlogo dopolnjuje v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje vlog, in sicer s priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – Dopolnilna vloga: Kultura« – z obvezno navedbo, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. 12.4. Če bo vloga formalno nepopolna, bo predlagatelj pozvan, da jo dopolni. Predlagatelj mora vlogo dopolniti v petih dneh. Če predlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, bo vloga zavržena s sklepom. 12.5. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. 13. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu 13.1. Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge 30. novembra 2011. Če se zaradi števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. 13.2. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne bo na originalnem obrazcu v tiskani obliki in/ali ne bo vsebovala obvezne priloge (navedeno v 5. točki razpisnega besedila) o izvedbi najmanj enega projekta na področju, na katerem prijavitelj kandidira (kopija medijskega odziva in/ali vabil, najave ipd.) oziroma ne bo dopolnjena v roku petih dni po prejetju poziva za dopolnitev. Za prepozno se šteje vloga, ki ne bo oddana na pošto kot priporočena pošiljka do vključno 28. novembra 2011, o čemer priča poštni žig. Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev, navedenih v 5. točki razpisnega besedila. 13.3. Pristojni uslužbenec MOL za posamezno razpisno področje bo najkasneje v roku dveh mesecev od zaključka odpiranja vlog obvestil predlagatelje projektov o predlogu področne strokovne komisije in strokovne službe in določil rok, do katerega bo imel predlagatelj možnost, da se o predlogu komisije pisno izjavi. MOL bo izbral predloge za sofinanciranje projektov po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/2010) in največ do vrednosti, ki jih omogoča proračun MOL za leto 2012. 14. Uslužbenci MOL, pristojni za dajanje informacij v zvezi z razpisom Informativni dan za vse zainteresirane bo v torek, 8. novembra 2011, od 10. do 12. ure na Oddelku za kulturo MU MOL, Ambrožev trg 7, Ljubljana. Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z razpisom tudi vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pri naslednjih uslužbencih MOL: – A/ uprizoritvene umetnosti: Nina Kalčič (nina.kalcic@ljubljana.si, t. 306 48 39); – B/ glasbene umetnosti: Vanda Straka Vrhovnik (vanda.straka@ljubljana.si, t. 306-48-42); – C/ likovne umetnosti: Lena Jevnik (lena.jevnik@ljubljana.si, t. 306-48-54); – D/ intermedijske umetnosti: Semira Osmanagić (semira.osmanagic@ljubljana.si, t. 306-48-65); – E/ kulturna vzgoja: Saša Ogrizek (sasa.ogrizek@ljubljana.si, t. 306-48-16); -F/ knjiga: Saša Ogrizek (sasa.ogrizek@ljubljana.si, t. 306-48-16) in Manja Ravbar (manja.ravbar@ljubljana.si, t. 306-48-38).
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost