Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

Ob-5190/11 , Stran 2569
Ob-5190/11
Uprava Informatike, informacijske storitve in inženiring, d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor, na podlagi statuta Informatike, d.d., točka 7.4. vabi delničarje na
18. sejo
skupščine Informatika, informacijske storitve in inženiring, d.d.
Uprava sklicuje skupščino v torek, dne 29. 11. 2011, ob 11. uri na sedežu družbe, Vetrinjska ulica 2, Maribor, sejna soba v III. nadstropju. Predlog dnevnega reda: 1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti. Uprava odpre skupščino in ugotovi, ali je na skupščini zastopanih toliko glasovalnih delnic, da skupščina lahko zaseda. Seji bo prisostvoval vabljen notar Stanislav Bohinc, ki piše zapisnik. 2. Izvolitev predsednika in 2 preštevalcev glasov. Na predlog uprave se izvoli za predsednika skupščine Francija Klauznerja in za preštevalki glasov Majo Lorencin in Zdenko Zabavnik. 3. Obravnava in ugotavljanje sklepčnosti. Na podlagi poročila preštevalcev glasov predsednik skupščine ugotovi, da je skupščina sklepčna. 4. Sprememba statuta družbe Informatike d.d. Predlog sklepa: NS predlaga spremembo statuta delniške družbe Informatika d.d. v točki 5.1., kjer se natančneje opredelijo pravice in dolžnosti direktorja pri sklepanju pravnih poslov. Predlog sklepa: NS predlaga spremembo statuta delniške družbe Informatika d.d. v točki 6.11. 5. Razrešitev članstva v nadzornem svetu in imenovanje novega predstavnika v NS Informatika d.d. Predlog sklepa: skupščina na predlog NS Informatike, d.d. razreši dosedanjega člana NS iz Elektro Primorske Julijana Fortunata in imenuje novega. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in predloženo družbi vsaj štiri dni pred zasedanjem skupščine in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Prijava udeležbe na skupščini Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniški knjigi dne 22. 11. 2011 in ki pisno prijavo osebno oddajo ali s priporočeno pošto pošljejo družbi deset dni pred zasedanjem oziroma najkasneje tri dni pred sejo skupščine. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino vsaj eno uro pred začetkom seje prijavijo v tajništvu družbe in s podpisom seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo prisotnost na skupščini. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, zakoniti zastopnik pa še z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenci delničarjev priložijo tudi pooblastilo. Gradivo Gradivo za skupščino je na sedežu družbe na vpogled vsak delovni dan, pri Maji Lorencin, od 10. do 12. ure, in pri Maji Rozman, od 10. do 12. ure, v poslovnih prostorih v Ljubljani, Hajdrihova 2, do dneva skupščine. Predlogi delničarjev Vabljene prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda in predloge glede dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Vnovično zasedanje skupščine Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem se skupščina vnovič sestane. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
Informatika, informacijske storitve in inženiring, d.d. uprava družbe Pavel Car

AAA Zlata odličnost