Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

Ob-5132/11 , Stran 2567
Ob-5132/11
Na podlagi določil 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 18. člena Statuta delniške družbe INTERTRADE ITA d.d. Ljubljana, Tomšičeva 3, sklicujem
18. skupščino delničarjev,
ki bo v četrtek, dne 1. 12. 2011 ob 11. uri, na sedežu družbe INTERTRADE ITA d.d., Ljubljana, Tomšičeva 3. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, potrditev dnevnega reda, ugotovitev sklepčnosti, predstavitev notarja ter imenovanje predsednika skupščine in preštevalca glasov. Predlog sklepa uprave: sprejme se objavljeni dnevni red. Ugotovi se, da je skupščina družbe sklepčna. Seji skupščine prisostvuje notarka Nataša Erjavec iz Ljubljane. Za predsednika skupščine se imenuje Andraž Prelesnik, za preštevalca glasov se imenuje Emil Maršič 2. Imenovanje članov nadzornega sveta: Predlog sklepa delničarja Interra d.d. Ljubljana: skupščina ugotavlja, da članom nadzornega sveta Dragu Mežnarju, Francu Bohnecu in Tomažu Jeločniku z dnem 10. 3. 2012 poteče štiriletni mandat. Skupščina za člane nadzornega sveta družbe za štiriletno mandatno obdobje imenuje Draga Mežnarja, Franca Bohneca in Tomaža Jeločnika, ki mandat članov nadzornega sveta nastopijo z dnem 11. 3. 2012. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic delniške družbe INTERTRADE ITA d.d. vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 27. 11. 2011 (presečni dan), ter njihovi zastopniki in pooblaščenci. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da delničarji zahtevo za dodatno točko dnevnega reda pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti na naslov: emil.marsic@intertrade-ita.si. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Predlog delničarja se objavi in sporoči le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta ni potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi pošljejo tudi po elektronski pošti na naslov: emil.marsic@intertrade-ita.si. Vpogled v gradivo s predlogi sklepov in obrazložitvijo točk dnevnega reda: Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, njihovo obrazložitvijo za vsako točko dnevnega reda, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe INTERTRADE ITA d.d., Ljubljana, Tomšičeva 3, vsak delovni dan od 13. do 15. ure, od dne objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Gradivo za skupščino je objavljeno in delničarjem dostopno na spletni strani družbe, www.intertrade-ita.si. Pravica do obveščenosti Delničar lahko na skupščini uresničuje pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1, po katerem mora uprava na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1, so dostopne na spletni strani družbe, www.intertrade-ita.si. Način glasovanja Skupščine se lahko udeležijo delničarji ter njihovi zastopniki in pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno, dostavljeno družbi najkasneje pred začetkom zasedanja skupščine in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno pri družbi. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe, www.intertrade-ita.si. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti: emil.marsic@intertrade-ita.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti. Dvorana, v kateri bo potekala skupščina, bo odprta uro pred začetkom zasedanja skupščine. Udeleženci skupščine se morajo ob prihodu na skupščino prijaviti v dvorani tako, da predložijo osebni dokument z namenom identifikacije, na seznamu prisotnih delničarjev oziroma njihovih pooblaščencev s podpisom potrdijo svojo prisotnost in prevzamejo glasovnice za glasovanje. V vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno, z glasovnicami, ki jih udeleženci prejmejo ob prijavi svoje udeležbe na skupščini. Skupno število vseh izdanih delnic družbe INTERTRADE ITA d.d., Ljubljana, Tomšičeva 3 (z oznako INRG) je na dan sklica skupščine 69.531. Vsaka delnica daje na skupščini en glas. Skupno število glasovalnih pravic iz delnic je 69.531.
INTERTRADE ITA d.d. Uprava

AAA Zlata odličnost