Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

Št. 331/2011-439-1071 Ob-5174/11 , Stran 2540
Št. 331/2011-439-1071 Ob-5174/11
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), 10. člena in Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči in izvajanju drugih ukrepov razvoja podeželja v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 4/2007) ter Odloka proračunu Občine Ljutomer za leto 2011 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 3/2011) objavlja Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer
javni razpis
za sofinanciranje pospeševanja društvene dejavnosti na področju kmetijstva v Občini Ljutomer za leto 2011
1. Predmet javnega razpisa: pospeševanje društvene dejavnosti na področju kmetijstva. 2. Okvirna višina sredstev: okvirna višina razpisanih sredstev znaša 10.260 EUR. 3. Upravičenci Društva in njihove zveze s področja kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi, katerih so člani občani s stalnim prebivališčem na območju Občine Ljutomer in imajo sedež na območju Občine Ljutomer. Društva, ki nimajo sedeža v občini, pa morajo imeti aktivnosti usmerjene tudi na področje Občine Ljutomer ter imeti člane, kateri so občani s stalnim prebivališčem na območju Občine Ljutomer. 4. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: – registracija pravne osebe v skladu s predpisi, ki urejajo društva, – delovanje na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanimi dejavnostmi, – realno izvedljiv program dela za leto 2011, – pisni zahtevek z utemeljitvijo zahteve in zahtevane priloge, navedene v razpisni dokumentaciji. 5. Osnovna merila: – pomen društva oziroma zveze za ohranjanje in pospeševanje kmetijstva, – poročilo o delu v letu 2011 in vrednost izvedenih aktivnosti z dokazili (računi oziroma dokazila, iz katerih je razvidna vrednost izvedenih aktivnosti), – poročilo o delu za leto 2010, – število članov iz Občine Ljutomer, – strokovno izobraževanje na področju dejavnosti društva (literatura, ekskurzije, tečaji), – promocijska dejavnost na temo kmetijstva, – organizacija ali izvedba prireditev ali tekmovanj na temo kmetijstva, – sodelovanje društev na prireditvah. Merila za ocenjevanje in vrednotenje programov in projektov sofinanciranja so naslednja: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja kriterijev in meril. Merila so določena v točkah, katerih vrednost se vsako leto izračuna na podlagi proračunskih sredstev, ki so določena za namen sofinanciranja društev in skupnega števila točk ovrednotenih programov. 6. Upravičeni stroški: – stroški izvedbe aktivnosti planiranih v letnem programu dela, – stroški mednarodnih aktivnosti, – drugi stroški povezani z delovanjem društva oziroma zveze. 7. Višina sofinanciranja: – do 100% upravičenih stroškov izkazanih na podlagi priznane vrednosti programa društva oziroma zveze, – najvišji znesek sofinanciranja za zveze, v katero so včlanjena društva na področju kmetijstva znaša 250 EUR, – najvišji znesek sofinanciranja po tem razpisu za posamezno društvo znaša 120 EUR na člana društva s stalnim prebivališčem v Občini Ljutomer, – priznavajo se računi, zahtevki za izplačilo in dokazila o plačilu, izstavljeni po 1. 1. 2011. 8. Vsebina vloge Vlagatelj mora vložiti izpolnjena predpisana obrazca in priložiti zahtevane priloge, ki so navedene v razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija je od začetka javnega razpisa na voljo med uradnimi urami v vložišču Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, soba 108 in na spletni strani, www.ljutomer.si. Vse informacije v zvezi z javnim razpisom se dobijo na Občini Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, ali na tel. 02/584-90-52, kontaktna oseba Vaupotič Aleš. 9. Rok in način vložitve vloge Rok za vložitev vloge je do vključno 11. 11. 2011. Vloga se pošlje s priporočeno pošto na naslov: Občini Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, oziroma se vloži neposredno v vložišči Občine Ljutomer. Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti na hrbtni strani opremljen z nazivom in naslovom vlagatelja, in na sprednji strani označen z oznako »Ne odpiraj – Vloga« s pripisom »Pospeševanje društvene dejavnosti – kmetijstvo«. 10. Obravnava vlog Odpiranje vlog, ki ni javno, vodi komisija. Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v javnem razpisu oziroma v razpisni dokumentaciji. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov finančnih sredstev. O upravičenosti do dodelitve sredstev se odloči s sklepom. Prepozno prispela vloga se zavrže, neutemeljena pa zavrne. Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je osem dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže, neustrezno dopolnjeno pa zavrne. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh po izteku roka za oddajo prijave. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenje proračunskih sredstev. 11. Namenska poraba sredstev V primeru nenamenske porabe sredstev mora prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva uveljavitve sofinanciranja do dneva vračila sredstev, in sicer: – če so bila sredstva nenamensko uporabljena, – če se ugotovi, da je prejemnik za pridobitev sredstev navajal neresnične podatke.
Občina Ljutomer

AAA Zlata odličnost