Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

Št. 38/2011-06/2011 Ob-5140/11 , Stran 2502
Št. 38/2011-06/2011 Ob-5140/11
Na podlagi določb Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011) in Statuta Javnega zavoda Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih (Uradni list RS, št. 77/09) Javni zavod Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih objavlja
javni razpis
za sofinanciranje mladinskih aktivnosti v Četrtnih mladinskih centrih Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih, za leto 2012 (v nadaljevanju: javni razpis)
I. Naziv in sedež naročnika: Javni zavod Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih, Resljeva 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: JZ Mladi zmaji). II. Predmet in namen javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mladinskih aktivnosti, ki jih izvajajo mladinske nepridobitne organizacije v Četrtnem mladinskem centru Bežigrad (v nadaljevanju: ČMC Bežigrad), Četrtnem mladinskem centru Črnuče (v nadaljevanju: ČMC Črnuče), Četrtnem mladinskem centru Šiška (v nadaljevanju: ČMC Šiška) in v Četrtnem mladinskem centru Zalog (v nadaljevanju: ČMC Zalog). Vsi četrtni mladinski centri so združeni v JZ Mladi zmaji. Z javnim razpisom želi JZ Mladi zmaji omogočiti mladim/uporabnikom četrtnih mladinskih centrov v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) možnost kvalitetnega in varnega preživljanja prostega časa ter mladinskim nepridobitnim organizacijam, ki delujejo na področju MOL, povezovanje in sodelovanje z namenom večje angažiranosti in dostopnosti aktivnosti za mlade/uporabnike četrtnih mladinskih centrov. III. Definicije uporabljenih pojmov Četrtni mladinski centri (v nadaljevanju: ČMC) so prostori za mlade, kjer le-ti lahko pridobivajo informacije, samozavest, socialne izkušnje in sklepajo prijateljstva. Vsak ČMC je varen prostor, v katerem mladi srečajo razumevajoče in podpirajoče odrasle ter vedoželjne vrstnike. ČMC-ji ponujajo brezplačne ali simbolično plačljive dejavnosti in na različne načine poskušajo mlade izobraževati, spodbujati, soočati z drugačnim in presegati lastne omejitve. Mladinske nepridobitne organizacije so tiste organizacije, ki so registrirane v skladu z zakonodajo, ki zagotavlja nepridobitnost, ter izvajajo aktivnosti. Mladi/uporabniki ČMC-jev (v nadaljevanju: udeleženci), so predvidoma osebe med 9. in 18. letom starosti, ki se izobražujejo, delajo, bivajo ali se zadržujejo na območju MOL-a. Mladinske aktivnosti (v nadaljevanju aktivnosti) v ČMC Bežigrad, ČMC Črnuče, ČMC Šiška in ČMC Zalog so skupinske prostočasne aktivnosti, ki so namenjene mladim/uporabnikom ČMC-jev, izvajajo pa se v njihovem domačem okolju. IV. Vsebina javnega razpisa Vlagatelji se lahko prijavijo na javni razpis za izvajanje aktivnosti v ČMC Bežigrad (Vojkova 73, Ljubljana), ČMC Črnuče (Dunajska 367, Ljubljana), ČMC Šiška (Tugomerjeva 2, Ljubljana) in ČMC Zalog (Agrokombinatska 2, Ljubljana). Aktivnosti se nanašajo na naslednja vsebinska področja: a) film in/ali fotografija, b) gledališče in/ali cirkuška delavnica, c) striparska in/ali grafitarska delavnica, d) oblikovanje in vizualne komunikacije, e) glasba in/ali ples, f) oblikovanje in izdelava malih uporabnih predmetov, g) nega telesa in ličenje, h) športne aktivnosti na prostem in/ali v dvorani, i) pogovorne aktivnosti/delavnice, j) izleti in tabori, k) ekologija, l) igre, m) tehnične delavnice, n) potopisna predavanja, o) računalniški tečaji, p) gospodinjska opravila, r) šola za starše, z namenom spodbujanja razvoja vseživljenjskih veščin in krepitve aktivnega in odgovornega državljanstva ter ozaveščanja mladih/uporabnikov ČMC-jev o naslednjih področjih: – nenasilje, – solidarnost do drugih, – družbeno angažirano delovanje, – socialno odgovorno delovanje, – sprejemanje drugačnosti, – medkulturno učenje, – preprečevanje diskriminacije, – usposabljanje za prostovoljno delo, – samostojno odločanje. V. Osnovni pogoji za prijavo na javni razpis Na javni razpis se lahko prijavijo le vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v tem razpisu in razpisni dokumentaciji. Vlagatelji so lahko pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi zakona v eni od naslednjih pravnoorganizacijskih oblik, ki zagotavlja nepridobitnost organizacije: – društva in zveze društev na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – UPB2), – ustanove na podlagi Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – UPB1, 91/05 popr.) – zavodi na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. št. US U-I-104/92, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), – mladinske organizacije, ki imajo status izvajalca programa nacionalnih mladinskih organizacij, skladno s petim odstavkom 21. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1), – študentske organizacije, ustanovljene na podlagi Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94), – druge oblike, ki zagotavljajo nepridobitnost organizacije (Izpolnjevanje tega pogoja vlagatelji/izvajalci dokazujejo z izpiskom iz sodnega registra oziroma izpiskom iz ustreznega razvida pravnih oseb, ki se ne vpisujejo v sodni register). VI. Posebni pogoji za prijavo na javnem razpisu Na javni razpis se lahko prijavijo le vlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje posebne pogoje: – posamezni vlagatelji lahko kandidirajo z največ dvema vlogama za posamezni ČMC (skupaj z največ osmimi vlogami), – vsaj en izvajalec aktivnosti, ki bo neposredno izvajal aktivnosti, mora pred prijavo na javni razpis obvezno obiskati ČMC, v katerem aktivnost prijavljajo. Svoj obisk vlagatelji dokazujejo s podpisanim potrdilom o obisku izvajalca/ev aktivnosti v ČMC-ju (priloga št. 3), ki ga po končanem obisku prejmejo s strani koordinatorja ČMC-ja. Potrdilo o obisku ČMC mora biti izdano za obisk, opravljen pred dnevom izteka roka za oddajo ponudb oziroma najkasneje na dan poteka roka za oddajo vloge na javni razpis, – vlagatelji oziroma izvajalci aktivnosti se zavežejo, da bodo po končani aktivnosti izvedli evalvacijo z udeleženci in koordinatorji ČMC-jev, – vsaj 90% udeležencev aktivnosti morajo predstavljati mladi, predvidoma med 9. in 18. letom starosti, – vsebina vloge se nanaša na eno od vsebinskih razpisnih področij, ki so opredeljene v IV. poglavju – Vsebina javnega razpisa, – aktivnost mora biti zaključena najkasneje do 31. 12. 2012, – sodelovanje v aktivnosti je za udeležence brezplačno oziroma je izjemoma lahko njihov prispevek simboličen, če vlagatelji to argumentirano obrazložijo, – aktivnost se mora izvajati v prostorih ČMC-ja, za katerega se vlagatelji prijavljajo s posamezno vlogo oziroma v njegovi bližnji okolici, razen v primeru eno ali večdnevnih izletov oziroma taborov, – v primeru uporabe drugih prostorov oziroma javnih površin, morajo vlagatelji poskrbeti za ustrezno dovoljenje za uporabo drugih prostorov oziroma javnih površin, kadar je to potrebno, – izbrani vlagatelji bodo morali pred pričetkom izvajanja aktivnosti pripraviti predstavitev aktivnosti v ČMC-ju, – aktivnost se mora izvajati v delovnem času posameznega ČMC-ja in sicer: – v času od 15.1. do 30. 6. 2011 in 1.9. do 31. 12. 2012, med 14. in 19. uro, – v času od 1.7. do 31. 8. 2012, med 12. in 20. uro, oziroma v dogovoru s koordinatorji ČMC-jev. V primeru eno in večdnevnih izletov je čas prilagodljiv. – vlagatelji morajo sami zagotoviti tehnično in programsko opremo, ki je potrebna za izvajanje aktivnosti in je ne zagotavlja JZ Mladi zmaji (oprema, ki je na voljo v ČMC-jih, je opredeljena v XV. poglavju tega razpisa – Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom), – vlagatelji z istim projektom ne morejo kandidirati na tem javnem razpisu, če so pred objavo tega javnega razpisa za isti projekt že pridobili sredstva na javnem razpisu s strani Urada za mladino MOL v letu 2012, – vlagatelji ne morejo pridobiti sredstev na tem javnem razpisu, če so za isti projekt že pridobili sredstva na javnem razpisu s strani Urada za mladino MOL za leto 2012. JZ Mladi zmaji si pridržuje pravico preveriti sofinancirane projekte s strani Urada za mladino MOL. Dvojno financiranje projekta ni dovoljeno, – sklop A. (delavnice): – posamezna delavnica, ki pomeni neposredno delo z mladimi, se mora izvajati vsaj 1 x tedensko po 2 polni uri oziroma 120 minut, – odobreni projekt (oziroma sklop delavnic) se mora izvesti v minimalnem obsegu 10 ur neposrednega dela z mladimi, ali v obliki celoletne aktivnosti, – posamezna aktivnost mora biti namenjena skupini do 15 udeležencev, razen v primeru izletov in športnih aktivnosti, pri katerih vlagatelj lahko omogoči udeležbo večjemu številu udeležencev. Pri aktivnostih, ki so namenjene večjemu številu udeležencev, mora vlagatelj zagotoviti temu primerno število izvajalcev, – v primeru izvajanja aktivnosti izven ČMC-ja morajo vlagatelji poskrbeti za osnovno nezgodno zavarovanje udeležencev, – sklop B. (izleti in tabori): – izleti in tabori morajo potekati izven območja Ljubljanskega potniškega prometa, – minimalen čas trajanja tabora je 5 dni, minimalno število udeležencev na taboru je 10, maksimalno število pa 20, – na 10 do 14 udeležencev pripadata 2 izvajalca aktivnosti, ki ju zagotovi vlagatelj in soudeležba 1 koordinatorja, ki ga zagotovi JZ Mladi zmaji, – na 15 do 20 udeležencev pripadajo 3 izvajalci, ki jih zagotovi vlagatelj aktivnosti in soudeležba 2 koordinatorjev, ki ju zagotovi JZ Mladi zmaji, – vlagatelj je pred izvedbo izleta in/ali tabora dolžan izvesti koordinacijski sestanek med izvajalci in koordinatorjem/i, ki se bo(do) udeležili tabora. VII. Upravičeni stroški Obdobje upravičenih stroškov je od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012. Zaprošena vrednost sofinanciranja s strani JZ Mladi zmaji v okviru posamezne vloge ne sme presegati 1.500,00 EUR (sklop A – delavnice), razen v primeru eno dnevnih in večdnevnih izletov ter taborov, kjer zaprošena vrednost ne sme presegati 3.000,00 EUR (sklop B – Izleti in tabori). Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek na tem javnem razpisu. Vlagatelj dejstvo, ali je davčni zavezanec ali ne, potrdi s pisno izjavo, ki je obvezna priloga pogodbe o sofinanciranju projekta. Najvišja zaprošena vrednost sofinanciranja za stroške dela je 8 EUR neto/uro dejansko opravljenega dela izvajalca aktivnosti. Vlagatelji lahko v okviru posamezne vloge zaprosijo za sofinanciranje naslednjih stroškov: – stroškov dela največ dveh izvajalcev oziroma večjega števila izvajalcev pri tistih aktivnostih, kjer je predvideno večje število udeležencev, – v rubriki stroški dela bo, glede na število ur neposrednega dela z mladostniki, upoštevanih največ do 20% stroškov dela, ki so povezani s pripravo na izvedbo aktivnosti, – stroškov materiala, ki ga za izvajanje aktivnosti potrebuje izvajalec, – stroškov najema (tehnične) opreme, ki je JZ Mladi zmaji ne zagotavlja in je nujno potrebna za izvedbo aktivnosti, – drugih stroškov, ki so nujno potrebni za kvalitetno izvedbo aktivnosti in ki lahko predstavljajo največ 10% celotne vrednosti finančne konstrukcije, – vlagatelj mora zagotoviti vsaj 5% sredstev za sofinanciranje aktivnosti iz drugih virov in sicer na tak način, da bo ta vložena sredstva mogoče dokazati, – vlagatelj krije stroške prevoza, nastanitve, prehrane in soudeležbe koordinatorja na aktivnostih tabora in jih lahko vključi v finančno konstrukcijo, – stroške dela koordinatorja na taboru krije JZ Mladi zmaji. Ves nakupljeni material in rekviziti, navedeni in uveljavljeni v finančnem delu prijavnega obrazca, po končani aktivnosti ostanejo v lasti ČMC-jev, kjer se je aktivnost izvajala. Sofinanciranje stroškov, ki niso neposredno povezani z izvajanjem aktivnosti, za katero se vlagatelji prijavljajo na javni razpis, ni mogoče. Kot dokazilo o nastanku stroška je potrebno predložiti kopije računov, ki se glasijo na vlagatelja in predstavljajo obveznosti, nastale v upravičenem obdobju. Če JZ Mladi zmaji ugotovi, da je vlagatelj isti račun, ki ga je uveljavil kot strošek v tem javnem razpisu, uveljavil še v katerem drugem projektu, preneha obveznost JZ Mladi zmaji do prejemnika sredstev, prejemnik sredstev pa bo moral že prejeta sredstva vrniti na račun JZ Mladi zmaji, vključno z zamudnimi obrestmi. V primeru, da vlagatelj zneska računa ne uveljavlja v celoti, to opredeli in navede, v kakšnem odstotku oziroma sorazmernem deležu uveljavlja račun. Za vsak strošek, pri katerem JZ Mladi zmaji ob pregledu zahtevka za izplačilo ne najde neposredne povezave med nastankom stroška in izvedbo projekta, oziroma ugotovi, da nastali stroški niso neposredno povezani z izvedbo projekta, lahko JZ Mladi zmaji od prejemnika sredstev zahteva dodatna pojasnila ali izjave, ki dokazujejo nastanek stroška za izvedbo projekta. Če iz predloženih pojasnil ali izjave neposredna povezava ni razvidna oziroma če vlagatelj ne predloži pojasnil ali izjave, se sofinanciranje tega stroška zavrne. O vsakršni spremembi tekočega projekta, ki je predmet sofinanciranja, je potrebno takoj, najkasneje pa v roku 15 dni od nastanka spremembe, pisno obvestiti JZ Mladi zmaji. VIII. Merila za ocenjevanje aktivnosti Vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji javnega razpisa, bodo ocenjene skladno s spodaj navedenimi merili. Vlagatelji lahko pri ocenjevanju izpolnjevanja meril pridobijo skupaj največ 40 točk. Izpolnjevanje meril številka 1, 4 in 6 je lahko ocenjeno s točkami od 1 do 5, pri čemer pomeni 1 neizpolnjevanje merila, 5 pa popolno izpolnjevanje. Izpolnjevanje meril številka 2, 3, 5, 7 in 9 je lahko ocenjeno s točkami od 1 do 3, pri čemer pomeni 1 neizpolnjevanje merila, 3 pa popolno izpolnjevanje. Izpolnjevanje meril številka 8 je lahko ocenjeno s točkami od 1 do 10, pri čemer pomeni 1 neizpolnjevanje merila,10 pa popolno izpolnjevanje. Merila za izbor vlog so naslednja: I. Vsebinska merila: 1. ustreznost referenc izvajalcev Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2. ustreznost aktivnosti z enim od vsebinskih razpisnih področij Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3. skladnost ciljev z vsebino prijavljene aktivnosti Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 4. primernost časovnega načrtovanja aktivnosti Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 5. ustreznost načina evalvacije aktivnosti Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6. skladnost aktivnosti s potrebami ČMC-ja Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! II. Finančna merila: 7. razvidnost namena porabe sredstev aktivnosti Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 8. realnost ocenjene vrednosti posameznih finančnih postavk aktivnosti Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 9. skladnost odhodkov glede na načrtovane aktivnosti programa Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Pogoja za financiranje mladinskih aktivnosti v ČMC-ju v letu 2012 sta: – pridobitev najmanj 30 skupnih točk v okviru meril in – pridobitev najmanj 2 točk pri merilih 5 in 7 ter 3 točk pri merilih 1, 2, 3, 4, 6, 8 in 9. Kolikor vlagatelj kumulativno izpolnjuje zgoraj navedena pogoja, bo višina financiranja odvisna od prejetih točk in števila vlagateljev, po naslednjem ključu: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na podlagi rezultatov ocenjevanja vseh popolnih vlog, na podlagi meril iz tega poglavja, števila prijav na javni razpis in višine razpoložljivih sredstev, bodo izmed prispelih prijav v sofinanciranje izbrane vloge tistih vlagateljev, ki bodo na podlagi ocenjevanja po merilih dosegle višje število točk. Kolikor imata zadnja dva ali več vlagateljev isto število točk, v sofinanciranje pa se lahko sprejme le še eno vlogo, bo JZ Mladi zmaji vlagatelja izbral z žrebom. Pritožba na merila za ocenjevanje aktivnosti iz tega javnega razpisa ni mogoča. IX. Sestava vloge Sestava vloge: 1. Prijavni obrazec (Priloga št. 1). 2. Potrdilo o ogledu ČMC, kjer se bodo izvajale aktivnosti (priloga št. 3). 3. Druge obvezne priloge iz prijavnega obrazca. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06-UPB2, 117/06 -ZDavP-2 – v nadaljevanju ZDIJZ) informacijo javnega značaja opredeljuje kot: »Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva (v nadaljevanju: dokument), ki ga je organ sam izdelal, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb«. Vlagatelje na javni razpis opozarjamo, naj tiste dele vloge, v katerih se nahajajo zaupni podatki, posebej označijo kot poslovno tajnost. Deli vloge, ki ne bodo posebej označeni kot poslovna tajnost, bodo, ob morebitni zahtevi za vpogled s strani drugih vlagateljev, posredovani v pregled ob upoštevanju določb ZDIJZ. X. Okvirna višina sredstev in rok porabe dodeljenih sredstev Okvirna višina sredstev, namenjenih sofinanciranju mladinskih aktivnosti za leto 2012, znaša 55.000,00 EUR. JZ Mladi zmaji si pridržuje pravico do spremembe višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja oziroma spreminjanja finančnega načrta JZ Mladi zmaji. Dodeljena sredstva za leto 2012 morajo biti porabljena najkasneje do 31. 12. 2012. Vlagatelji, ki jim bodo dodeljena sredstva in bodo z JZ Mladi zmaji podpisali pogodbo, morajo oddati: – prvo poročilo in zahtevek za izplačilo najkasneje do 30. 6. 2012 oziroma do 31. 8. 2012, – drugo poročilo in končni zahtevek za izplačilo najkasneje do 31. 10. 2012, – končno poročilo najkasneje do 31. 1. 2013. XI. Rok za oddajo vlog in način predložitve Rok za oddajo vlog je sreda, 21. 11. 2011. Naslov za oddajo vlog je: JZ Mladi zmaji, Resljeva 18, 1000 Ljubljana. Posamezna vloga mora biti poslana priporočeno v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo ČMC-ja, v katerem se bo izvajala aktivnost, na prednji strani v naslednji obliki: »Ne odpiraj – vloga: ČMC Bežigrad« ali »Ne odpiraj – vloga: ČMC Črnuče« ali »Ne odpiraj – vloga: ČMC Šiška« ali »Ne odpiraj – vloga: ČMC Zalog«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naziv in naslov vlagatelja. V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog, mora biti vsaka vloga poslana v posebni kuverti z ustreznimi oznakami, omenjenimi v tem poglavju besedila javnega razpisa. Vloge, ki ne bodo priporočeno oddane na pošti zadnji dan razpisnega roka ali osebno predložene do zadnjega dne razpisnega roka, v času uradnih ur JZ Mladi zmaji, ki so vsak dan od 9. do 12. ure, bodo štele za prepozne in bodo kot take zavržene. JZ Mladi zmaji bo prepozne vloge neodprte vrnil pošiljateljem. Za uvrstitev v postopek ocenjevanja vlog za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da bo štela kot formalno popolna: – vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je določen v tem poglavju besedila razpisa javnega razpisa, – vsebovati mora pravilno izpolnjen prijavni obrazec javnega razpisa, – vlogi morajo biti priložena obvezna dokazila in druge priloge, ki jih zahteva ta razpisna dokumentacija. XII. Datum odpiranja in pregled vlog Odpiranje prispelih vlog bo potekalo v prostorih JZ Mladi zmaji po poteku roka za oddajo vlog. Odpiranje vlog bo 23. 11. 2011. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne bo zaključilo isti dan, se bo nadaljevalo naslednji delovni dan. Odpiranje vlog ni javno. Na odpiranju bo razpisna komisija ugotovila pravočasnost, upravičenost in popolnost vloge glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost). Na podlagi ugotovitve razpisne komisije, da je pravočasna vloga upravičenega vlagatelja formalno nepopolna, bo razpisna komisija pozvala vlagatelja, da jo dopolni v treh dneh od prejema poziva k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo priporočeno oddane na pošti zadnji dan roka za dopolnitev ali osebno predložene do zadnjega dne v času uradnih ur JZ Mladi zmaji, bodo štele za prepozne in bodo zavržene. Vloga se bo vsebinsko obravnavala, če jo bo podal upravičeni vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog na javni razpis, skupaj z vso potrebno dokumentacijo, ki je navedena v IX. poglavju razpisa. XIII. Odločanje v postopku in obveščanje o izidu javnega razpisa Na podlagi predloga razpisne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanem področju s sklepom odločil direktor JZ Mladi zmaji, v roku 30 dni od datuma zaključka odpiranja vlog, o pritožbi zoper ta sklep, pa Svet zavoda JZ Mladi zmaji. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v XI. točki javnega razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za razpisno področje – ki ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge. Zavrnjene bodo vloge: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu javnega razpisa in razpisne dokumentacije, – ki jih bo razpisna komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne. XIV. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija javnega razpisa obsega: – Besedilo javnega razpisa. – Prijavni obrazec, ki vsebuje seznam obveznih prilog in dokazil, obvezne izjave (priloga št. 1). – Vzorec pogodbe o financiranju izvedbe aktivnosti v ČMC _________ JZ Mladi zmaji za leto 2012 (priloga št. 2). – Potrdilo o obisku v ČMC (potrdilo se pridobi pri koordinatorjih ČMC) (priloga št. 3). – Prvo in drugo delno poročilo (priloga št. 4). – Končno poročilo (priloga št. 5). Razpisno dokumentacijo lahko vlagatelj do izteka razpisnega roka prevzame v Upravi JZ Mladi zmaji, Resljeva 18, 1000 Ljubljana (pritličje levo), vsak delovni dan med 9. in 12. uro. Vsa dokumentacija, besedilo javnega razpisa in obrazci so objavljeni tudi na spletni strani JZ Mladi zmaji, www.mladizmaji.si in na spletni strani MOL: www.ljubljana.si. XV. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom Dodatne informacije o javnem razpisu so zainteresiranim na voljo pri koordinatorjih posameznih ČMC-jev, po telefonu vsak delovni dan od 15. do 18. ure ali po e-pošti: ČMC Bežigrad Katja Žugman 051/659-025 Sandra Smiljanič 051/659-030 cmc.bezigrad@mladizmaji.si http://bezigrad.mladizmaji.si ČMC Črnuče Aleš Susman 051/659-026 Maja Majcen 051/659-029 cmc.crnuce@mladizmaji.si http://crnuce.mladizmaji.si ČMC Šiška Mateja Maver 051/659-028 Manja Brinovšek 051/659-027 cmc.siska@mladizmaji.si http://siska.mladizmaj.si ČMC Zalog Erika Dolenc 051/659-023 Marko Taljan 051/659-024 cmc.zalog@mladizmaji.si http://zalog.mladizmaji.si Uprava JZ Mladi zmaji (vsak delovnik od 9. do 14. ure) Vanja Krmelj 01/306-40-64 info@mladizmaji.si. Informativni dan, na katerem bo predstavljeno delovanje JZ Mladi zmaji in posameznih ČMC-jev ter na katerem bodo vlagatelji lahko pridobili dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom, bo v prostorih uprave JZ Mladi zmaji (pritličje levo), Resljeva 18, Ljubljana, dne 7. 11. 2011, ob 11. uri. Svojo udeležbo na informativnem dnevu je potrebno predhodno potrditi na e-naslov info@mladizmaji.si, najkasneje do 3. 11. 2011. Oprema, ki je na voljo vlagateljem/izvajalcem v ČMC: – mini glasbeni stolp, – LCD projektor, – stacionarni računalnik, – prenosni računalnik, – 8 – kanalna mešalna miza z USB priklopom, – 2 visoko zmogljiva aktivna zvočnika, – 2 visoko kakovostna mikrofona, – TV sprejemnik (ČMC Bežigrad, ČMC Šiška, ČMC Črnuče), – DVD predvajalnik (ČMC Bežigrad, ČMC Šiška, ČMC Črnuče), – električne grelne plošče (ČMC Bežigrad, ČMC Zalog, ČMC Črnuče, ČMC Šiška), – indukcijska grelna plošča (ČMC Šiška), – električni žar (ČMC Bežigrad, ČMC Črnuče, ČMC Zalog), – kombinirana kuhinjska pečica (ČMC Črnuče), – električne klaviature (ČMC Zalog).
Javni zavod Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

AAA Zlata odličnost