Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

Ob-5189/11 , Stran 2568
Ob-5189/11
Na podlagi 32. člena Statuta delniške družbe sklicuje uprava IRP Alpinum, d.d., Bohinjsko jezero, Ribčev laz 51, Bohinjsko jezero,
redno skupščino
delniške družbe,
ki bo dne 1. 12. 2011, ob 17. uri, na sedežu družbe, v prostorih hotela Jezero, Ribčev laz 51, Bohinjsko jezero, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov. Predlog sklepa: skupščina ugotovi sklepčnost in izvoli predsednika skupščine. 2. Poročilo o poslovanju družbe IRP Alpinum, d.d., Bohinjsko jezero v letu 2010. Predlog sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom uprave družbe IRP Alpinum, d.d., Bohinjsko jezero za leto 2010 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila uprave družbe za leto 2010. Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe. 3. Povečanje osnovnega kapitala družbe z vložki z izdajo novih delnic družbe. Predlog sklepa: 1. Osnovni kapital družbe, ki znaša 450.676,01 EUR in je v celoti vplačan, se poveča za 104.323,15 EUR, tako da po povečanju znaša 554.999,16 EUR. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo 25.000 novih navadnih imenskih kosovnih delnic. Po povečanju osnovnega kapitala bo osnovni kapital razdeljen na 133.000 navadnih imenskih kosovnih delnic, pri čemer pripada posamezni kosovni delnici v osnovnem kapitalu družbe enak delež in enak pripadajoči znesek, ki znaša 4,17 EUR. Emisijska vrednost ene nove delnice je 8,00 EUR, emisijska vrednost vseh novih navadnih kosovnih delnic pa znaša 200.000,00 EUR. Delničarji, ki so na dan sprejetja tega sklepa vpisani v delniško knjigo, imajo prednostno pravico do vpisa in vplačila novih delnic v sorazmerju z njihovim številom delnic. Delničarji lahko prednostno pravico izkoristijo v roku 30 dni od sprejetja tega sklepa, uprava družbe pa je nato pooblaščena da samostojno določi krog oseb, kateremu se v nadaljnem roku 30 dni ponudijo nove delnice za vpis, obstoječi delničarji pa imajo prednostno pravico tudi do delnic za katere niso uveljavljali predkupne pravice ostali obstoječi delničarji. Delnice se vplačujejo v denarju in morajo biti ob vpisu v celoti vplačane. O vpisu delnic bo družba izdala vpisno potrdilo. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni/poslovni register. 2. Statut družbe, katerega prečiščeno besedilo potrdi notar, se uskladi z gornjim sklepom o povečanju osnovnega kapitala družbe z vložki. Gradivo za sejo, skupaj z letnim poročilom in preveritvenim poročilom nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, Ribčev laz 51, Bohinjsko jezero, vsak delovnik, med 9. in 11. uro, od dneva sklica skupščine dalje. Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo in svojo udeležbo prijavijo družbi najkasneje četrti dan pred zasedanjem skupščine.
IRP Alpinum, d.d., Bohinjsko jezero direktor mag. Iztok Noč

AAA Zlata odličnost