Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

Št. 024-82/2011-2 Ob-5173/11 , Stran 2536
Št. 024-82/2011-2 Ob-5173/11
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje programa dela lokalnih društev na področju razvoja podeželja ter za sofinanciranje strokovnih vsebin prireditev na podeželju in Ekopraznika v Ljubljani
I. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje: – delovanja neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in nekmetov povezanih v lokalna strokovna društva in društva, ki delujejo na področju razvoja podeželja, – izvedbe strokovnih vsebin v sklopu prireditev na podeželju in sicer: Posavsko štehvanje, Praznik jeseni v Zadvoru, Konjeniški dan v Zajčji dobravi, – izvedbe Ekopraznika v Ljubljani in – izvedbe Jesenske tržnice na Barju. I.1. Izvajanje programa dela lokalnega društva Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti in stroškov povezanih z/s: – izobraževalnimi vsebinami splošnega pomena za razvoj podeželja ter dvig stanovske pripadnosti (splošna predavanja, tečaji brez pridobitve certifikata, seminarji, posveti, okrogle mize, krožki, strokovne ekskurzije, prenos znanj domače obrti in ohranjanje običajev); – predstavitvijo in promocijo dejavnosti društva, pomembno za razvoj podeželja (zloženke, različne publikacije, objave v medijih, izdelava internetnih strani); – predstavitvijo društev na prireditvah lokalnega, regionalnega, državnega ali mednarodnega pomena in na prireditvah drugih društev in organizacij; – organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti kot so: razstave, prikazi tehnične dediščine, običajev, domače obrti, tekmovanja, sejmi, čistilne in olepševalne akcije ter društvene prireditve, ki niso predmet druge točke javnega razpisa; I.2. Izvedba strokovnih vsebin na prireditvah – Posavsko štehvanje, Praznik jeseni v Zadvoru, Konjeniški dan v Zajčji Dobravi. Sofinancirajo se stroški organizacije in izvedbe strokovnega dela tradicionalne prireditve, ki predstavlja podeželje in pospešuje njen razvoj, je namenjena širši javnosti in se izvaja na območju MOL, vsebina pa je vezana na predstavitev: – dediščine Posavskega štehvanja v MOL; – promocije in predstavitve jesenskih pridelkov in izdelkov s posebnim poudarkom na seznanjanju prebivalstva o pomenu sadja in zelenjave v prehrani; – predstavitve konjereje v MOL in širše, s posebnim poudarkom na predstavitvi delovne sposobnosti konj in tekmovanju vpreg. Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti in stroškov povezanih z/s: – nastopi in predstavitvami drugih društev; – razstavami; – strokovnimi komentarji in ocenjevanjem; – delavnicami, predavanji, posveti, pripravo gradiv (zloženke s strokovnimi vsebinami) …; – prikazi kulturne in naravne dediščine podeželja. I.3. Izvedba Ekopraznika v Ljubljani Sofinancirajo se stroški organizacije in izvedbe strokovnega dela promocijsko izobraževalne prireditve, ki predstavlja ekološko kmetijstvo v Sloveniji in ekološko tržnico v Ljubljani. Prireditev je namenjena širši javnosti, osveščanju prebivalstva o zdravem načinu življenja ter trajnostnem življenjskem slogu. Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti in stroškov povezanih z/s: – nastopi in predstavitvami drugih društev; – strokovnimi komentarji in ocenjevanjem; – delavnicami, predavanji, posveti, razstavami, pripravo gradiv (zloženke s strokovnimi vsebinami) …; – prikazi kulturne in naravne dediščine podeželja. I.4. Izvedba Jesenske tržnice na Barju Sofinancirajo se stroški organizacije in izvedbe strokovnega dela promocijsko izobraževalne prireditve na območju MOL, v sklopu katere se predstavljajo lokalni prebivalci podeželja in kmetijski pridelovalci. Prireditev je namenjena seznanjanju prebivalstva s pomenom lokalno pridelane hrane in kmetovanjem na Ljubljanskem barju, s kulturno in naravno dediščino tega območja, s posebnim poudarkom na etnoloških posebnostih in kulinariki. Sredstva so namenjena za sofinanciranje aktivnosti in stroškov povezanih z/s: – nastopi in predstavitvami drugih društev; – strokovnimi komentarji in ocenjevanjem; – delavnicami, predavanji, posveti, razstavami, pripravo gradiv (zloženke s strokovnimi vsebinami) …; – prikazi kulturne in naravne dediščine podeželja. II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 1. Upravičenci za pridobitev sredstev za izvajanje programa dela lokalnega društva in izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah po tem razpisu so: – pravne osebe, ustanovljene v skladu s predpisom, ki ureja društva, so registrirane in delujejo na lokalnem območju MOL – lokalna strokovna društva, razen društev, ki se ukvarjajo z vzrejo malih živali; – pravne osebe, ustanovljene v skladu s predpisom, ki ureja društva, so registrirane, pospešujejo razvoj podeželja, najmanj 50% vseh njihovih članov je iz vrst kmetov, ki so prebivalci MOL. 2. Upravičenci za pridobitev sredstev za izvedbo Ekopraznika v Ljubljani po tem razpisu so: – neprofitne pravne osebe, s sedežem na območju MOL in ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kmetijstva (spodbujanje ekološke pridelave in predelave). 3. Upravičenci za pridobitev sredstev za izvedbo Jesenske tržnice na Barju po tem razpisu so: – pravne osebe, ustanovljene v skladu s predpisom, ki ureja društva, so registrirane, delujejo na lokalnem območju in imajo sedež v MOL – lokalna strokovna društva, ki izvajajo aktivnosti na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, ozaveščanja prebivalstva in mladine o kulturnih in naravnih vrednotah ter izvajajo promocijske in informacijske dejavnosti na območju Barja. Vlagatelji pod točko 1 morajo za pridobitev sredstev posebej vložiti vlogo za vsak namen. Vloga mora vsebovati razpisne obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ter: potrjen program dela društva za leto 2012 iz katerega morajo biti razvidne vsebine, termini izvajanja in finančno ovrednotenje programa. Vlagatelji pod točko 2 in 3 morajo za pridobitev sredstev za izvedbo vložiti vlogo, sestavljeno iz razpisnih obrazcev, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Vlagatelji pod točko 3 pa morajo vlogi priložiti še potrjen program dela društva za leto 2012 iz katerega morajo biti razvidne vsebine, termini izvajanja in finančno ovrednotenje programa. MOL sofinancira programe dela lokalnega društva, izvedbo strokovnih vsebin na prireditvah Posavsko štehvanje, Praznik jeseni v Zadvoru, Konjeniški dan v Zajčji Dobravi, izvedbo Ekopraznika v Ljubljani in izvedbo Jesenske tržnice na Barju v obdobju od 1. 1. 2012 do 31. 10. 2012. III. Splošna merila za ocenjevanje vlog Merila za ocenjevanje vlog za izvajanje programa dela lokalnega društva 1. število članov društva, 2. delež lastnih sredstev pri izvedbi programa, 3. program dela društva. Merila za ocenjevanje vlog za izvedbo strokovnih vsebin prireditve – Posavsko štehvanje, Praznik jeseni v Zadvoru, Konjeniški dan v Zajčji Dobravi ter Ekopraznika v Ljubljani in Jesenske tržnice na Barju: 1. delež lastnih sredstev, 2. strokovne vsebine prireditve. Višino dodeljenih sredstev se določi na osnovi meril za ocenjevanje vlog. Za posamezni namen so merila vsebinskega ocenjevanja dodatno opredeljena v razpisni dokumentaciji. IV. Okvirna višina sredstev Skupni znesek sredstev namenjen za sofinanciranje je 33.000,00 EUR, od tega za: – sofinanciranje programov dela lokalnih društev v višini 15.000,00 EUR, – sofinanciranje strokovnega dela prireditev na podeželju v višini 9.000,00 EUR, – sofinanciranje Ekopraznika v Ljubljani v višini 6.000 EUR, – sofinanciranje Jesenske tržnice na Barju v višini 3.000 EUR. Upravičenci lahko pridobijo največ do 50% nepovratnih sredstev od vrednosti predloženega programa strokovnega dela lokalnih društev in prireditev. Skupna višina vseh pridobljenih javnih sredstev ne sme presegati 50% celotne vrednosti. MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja proračuna MOL za leto 2012. V. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. oktobra 2012. VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve: rok za predložitev vlog je do 21. 11. 2011 (datum poštnega žiga). Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti, kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana. Vsaka vloga mora biti poslana posebej za vsak namen, v zaprti ovojnici in z navedbo razpisnega področja na sprednji strani ovojnice: – »Ne odpiraj – razpis Kmetijstvo – Program dela društva«, – »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo – Prireditev«, – »Ne odpiraj – razpis kmetijstvo – Ekopraznik v Ljubljani«, – »Ne odpiraj – razpis Kmetijstvo – Jesenska tržnica na Barju«. Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna: – pravilno izpolnjeni razpisni obrazci MOL – vloga, – priložen potrjen program dela društva za leto 2012, razen za vlagatelje prijave za izvedbo Ekopraznika v Ljubljani, – poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila razpisa. VII. Datum odpiranja vlog: odpiranje vlog za sofinanciranje programa dela lokalnega društva v letu 2012 in vlog za sofinanciranje strokovnega dela prireditev na podeželju v letu 2012 in Ekopraznika v Ljubljani, bo opravila strokovna komisija 24. 11. 2011. V primeru, da se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. Odpiranje vlog ne bo javno. VIII. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah po pooblastilu župana s sklepom odločil podžupan MOL, o pritožbi zoper sklep pa župan MOL. Zavržene vloge bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VI. točki besedila tega razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni namen in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). Zavrnjene bodo vloge: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni namen, – ki jih bo področna komisija na podlagi meril za ocenjevanje in vrednotenje ocenila kot neustrezne. MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa v roku 45 dni po zaključku odpiranja vlog. IX. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija za vsak razpisni namen obsega: – navodilo vlagateljem za prijavo na razpis, – razpisne obrazce – vloga, – merila za ocenjevanje vlog, – vzorec pogodbe. Tekst javnega razpisa in razpisna dokumentacija je vlagateljem, od dneva objave do zaključka javnega razpisa, na voljo na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/ ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak uradni dan, med 9. in 12. uro, na Odseku za razvoj podeželja in upravne zadeve, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Mestna občina Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana. X. Dodatne informacije v zvezi z razpisom Predstavitev razpisa za vse zainteresirane bo v torek, 8. novembra 2011, ob 9. uri, v veliki sejni dvorani na Magistratu, Mestni trg 1, Ljubljana. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani po telefonu, vsak uradni dan, od 9. do 12. ure, pri: Maruški Markovčič, tel: 01/306-43-09, e-pošta: maruska.markovcic@ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost