Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

3684. Pravilnik o oddajanju zemljišč v lasti Občine Mokronog - Trebelno v najem, stran 11214.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10 in 84/10) in 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB1) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 7. redni seji dne 19. 10. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o oddajanju zemljišč v lasti Občine Mokronog - Trebelno v najem
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo način, pogoji, postopek in merila za oddajo zemljišč v lasti Občine Mokronog - Trebelno (v nadaljnjem besedilu: občina) v najem.
2. člen
Zemljišča, ki so v lasti občine in jih občina začasno ne potrebuje, se lahko oddajo v najem za določen čas, največ pet let.
Najemno razmerje se lahko po poteku petih let izjemoma podaljša za nadaljnjih pet let, če se s tem zasleduje načelo gospodarnosti ravnanja s stvarnim premoženjem občine in je tako zagotovljena optimalna ekonomska izkoriščenost tega premoženja.
V najem za določen čas največ enega leta se lahko oddajo tudi zemljišča, ki so zajeta v veljavnem načrtu razpolaganja, pa postopek javne dražbe, javnega zbiranja ponudb oziroma sklenitve neposredne pogodbe ni bil uspešno končan.
POSTOPEK ODDAJE ZEMLJIŠČA V NAJEM
3. člen
Zemljišče v lasti občine se odda v najem na podlagi metode javne dražbe, javnega zbiranja ponudb in neposredne pogodbe.
Zemljišče se lahko odda v najem na podlagi neposredne pogodbe v naslednjih primerih:
– če je občina manj kot 50-odstotna solastnica zemljišča,
– če je predviden letni prihodek od oddaje zemljišč v najem nižji od 10.000 EUR,
– če oddaja zemljišča v najem po metodi javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb ni uspela, v dveh mesecih po neuspeli javni dražbi ali javnem zbiranju ponudb,
– v drugih primerih, ki jih določa zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
V primeru, da je za najem istega zemljišča zainteresiranih več prosilcev, se ne glede na prejšnji odstavek tega člena zemljišče odda v najem po metodi javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb.
4. člen
Namera o oddaji v najem zemljišča se objavi na spletni strani občine najmanj 15 dni pred javno dražbo, javnim zbiranjem ponudb oziroma sklenitvijo neposredne pogodbe in mora biti objavljena najmanj 15 dni.
NAJEMNO RAZMERJE
5. člen
Zemljišče se odda v najem s sklenitvijo najemne pogodbe, ki mora vsebovati naslednje obvezne sestavine:
– predmet najemnega razmerja (zemljiškoknjižni in katastrski podatki zemljišča),
– namen, za katerega se bo zemljišče uporabljalo,
– višina najemnine, način plačevanja in roke plačevanja,
– čas trajanja najemnega razmerja,
– odpovedne razloge,
– druge medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.
6. člen
Najemnik ne sme oddati v najem vzetega zemljišča v podnajem.
7. člen
Najemno razmerje preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena najemna pogodba,
– s sporazumnim prenehanjem najemne pogodbe,
– z odpovedjo najemne pogodbe.
Kadar odpoveduje pogodbo za najem zemljišča za kmetijsko rabo najemodajalec, mora biti odpovedni rok takšen, da najemnik lahko pospravi pridelke v roku, običajnem v kraju sklenitve najemne pogodbe. Kadar odpoveduje pogodbo za najem kmetijskega zemljišča najemnik, se odpoved, dana v tekočem letu, upošteva šele za naslednje leto.
V primerih oddaje zemljišča za nekmetijsko rabo lahko vsaka pogodbena stranka odpove pogodbo s šestmesečnim odpovednim rokom.
8. člen
Najemodajalec lahko kadarkoli, brez odpovednega roka, odpove najemno pogodbo v naslednjih primerih:
– če najemnik odda zemljišče v podnajem,
– če najemnik ne uporablja zemljišča v skladu z namenom, za katerega je bila sklenjena najemna pogodba,
– če najemnik na najetem zemljišču izvršuje posege brez soglasja najemodajalca,
– če najemnik ne plača letne najemnine v 15 dneh po prejetem opominu.
Najemnik mora zemljišče izročiti najemodajalcu v roku 30 dni po prenehanju najemne pogodbe. Ob izročitvi zemljišča mora najemnik poravnati tudi vse obveznosti do najemodajalca oziroma morebitno nastalo škodo iz najema na podlagi cenilnega zapisnika oziroma dogovora o višini škode.
OSNOVE IN MERILA ZA DOLOČANJE VIŠINE NAJEMNINE
9. člen
Za določanje višine najemnine se za zemljišča za kmetijsko rabo in za nekmetijsko rabo uporablja veljavni cenik Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.
V skladu s cenikom iz prejšnjega odstavka tega člena se pri izračunu najemnine za zemljišča za kmetijsko rabo upoštevajo faktorji »ugodne prometne lege« in faktorji »kmetijsko ogroženih območij«.
Podlaga za določanje najemnine za zemljišča za kmetijsko rabo so podatki iz zemljiškega katastra. V primeru, da je ugotovljena drugačna raba zemljišča kot je navedena v katastru, se višina najemnine lahko določi na podlagi dejanskega stanja.
10. člen
Najemnina za posamezno pogodbo ne more biti nižja od 50,00 EUR. Izjemoma lahko župan odobri znižanje najemnine še za največ 50%, če gre za oddajo kmetijskih zemljišč, ki po površini merijo manj kot 100 m2. O znižani najemnini župan obvesti občinski svet.
Višina najemnine se letno usklajuje z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin. V najemnino ni vključen davek na dodano vrednost, ki se po zakonu o davku na dodano vrednost pri najemu ne obračunava. V primeru, da nastopi obveznost plačila davka na dodano vrednost, ga je dolžan plačati najemnik.
Letna najemnina se zaračuna najkasneje do 30. 6. za tekoče leto oziroma v roku 15 dni od podpisa najemne pogodbe.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Vse obstoječe najemne pogodbe ostanejo v veljavi do izteka pogodbenega roka.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se na območju Občine Mokronog - Trebelno preneha uporabljati Pravilnik o načinu oddajanja zemljišč last Občine Trebnje v najem (Uradni list RS, št. 18/05).
13. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2011
Mokronog, dne 19. oktobra 2011
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

AAA Zlata odličnost