Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

Št. 7113-0001/2007-01/03-4 Ob-5135/11 , Stran 2561
Št. 7113-0001/2007-01/03-4 Ob-5135/11
Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, Dolenjske Toplice, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 14/07), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 30/11 in 53/11) in sklepa Občinskega sveta Občine Dolenjske Toplice, št. 478-1439/2010-01/03 z dne 8. julij 2010 in št. 032-12/2011(0103)-5 z dne 26. maja 2011, objavlja
obvestilo
o javnem zbiranju ponudb za prodajo zemljišč
1. Organizator zbiranja ponudb in upravljavca je Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice. 2. Predmet prodaje je: – stavbno zemljišče parc. št. 2707/9, k.o. Podturn, pašnik, v izmeri 275 m2 in gospodarsko poslopje, v izmeri 7 m2, – stavbno zemljišče parc. št. 2707/10, k.o. Podturn, pašnik, v izmeri 372 m2 in gospodarsko poslopje, v izmeri 21 m2, – stavbno zemljišče parc. št. 506/2, k.o. Toplice, pašnik, v izmeri 716 m2, – stavbno zemljišče parc. št. 506/3, k.o. Toplice, pašnik, v izmeri 1.127 m2, – stavbno zemljišče parc. št. 506/4, k.o. Toplice, pašnik, v izmeri 628 m2, – stavbno zemljišče parc. št. 506/5, k.o. Toplice, pašnik, v izmeri 631 m2. 3. Izklicna cena je za: – stavbno zemljišče parc. št. 2707/9, k.o. Podturn, pašnik, v izmeri 275 m2 in gospodarsko poslopje, v izmeri 7 m2: 5.011,14 EUR, – stavbno zemljišče parc. št. 2707/10, k.o. Podturn, pašnik, v izmeri 372 m2 in gospodarsko poslopje, v izmeri 21 m2: 6.983,61 EUR, – stavbno zemljišče parc. št. 506/2, k.o. Toplice: 33.079,20 EUR, – stavbno zemljišče parc. št. 506/3, k.o. Toplice: 52.067,40 EUR, – stavbno zemljišče parc. št. 506/4, k.o. Toplice: 29.013,60 EUR, – stavbno zemljišče parc. št. 506/5, k.o. Toplice: 29.152,20 EUR. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih davščin in prispevkov. DDV ter vse druge dajatve in stroške povezane s prenosom lastništva plača kupec. 4. Prodaja poteka po načelu »videno-kupljeno«, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmetnih nepremičnin. 5. Ponudnik je vezan na ponudbo 30 dni po poteku roka za oddajo ponudbe. 6. Najugodnejši ponudnik-kupec je dolžan skleniti kupoprodajno pogodbo v 15 delovnih dneh po prejemu sklepa o ugotovitvi najugodnejšega ponudnika. Če izbrani najugodnejši ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe v prej navedenem roku se šteje, da je odstopil od sklenitve pravnega posla in vplačana varščina zapade v korist Občine Dolenjske Toplice. Notarska potrditev kupoprodajne pogodbe mora biti opravljena najkasneje v desetih dneh po podpisu kupoprodajne pogodbe. 7. Najugodnejši ponudnik mora celotno kupnino plačati v roku 8 dni po sklenitvi kupoprodajne pogodbe oziroma po izstavitvi računa na transakcijski račun Občine Dolenjske Toplice, številka 01357-0100015780, pri čemer se položena varščina všteje v kupnino. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. 8. Lastninska pravica za konkretno nepremičnino bo prenesena na kupca z dnem popolnega plačila kupnine, določene v kupoprodajni pogodbi. 9. Pri prodaji nepremičnin na podlagi javnega zbiranja pisnih ponudb lahko sodelujejo fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% od izhodiščne cene. 10. Ponudnik mora ponuditi kupnino enako ali višjo od izhodiščne cene. 11. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv kupca in njegov točen naslov; navedbo zemljišča za katerega daje ponudbo (parc. št. in k.o.) ter ponujeno ceno v EUR brez DDV. Ponudnik mora ponudbi priložiti: – potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene na transakcijski račun Občine Dolenjske Toplice, št. 01357-0100015780. Priložiti je potrebno tudi celotno številko transakcijskega računa, ime banke in številko banke ponudnika za primer vračila plačane varščine; – fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta za fizične osebe; – fotokopijo izpisek iz registra pravnih oseb ter pooblastilo za zastopanje pravne osebe; – davčno številko, matično številko, telefonsko številko; – podpisano izjavo, da v celoti sprejema pogoje tega javnega zbiranja pisnih ponudb; – podpisano izjavo, da sprejema odškodninsko odgovornost v primeru, če ne bi kot najugodnejši ponudnik sklenil kupoprodajne pogodbe ali če bi odstopil od že sklenjene kupoprodajne pogodbe; – podpisano izjavo, da je veljavnost ponudbe najmanj 30 dni po poteku roka za odpiranje. 12. Upoštevali bomo podpisane pisne ponudbe, ki bodo prispele v zaprti kuverti in pravilno označeni kuverti do vključno 16. oktobra 2011 do 10. ure na naslov: Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice. Ponudba mora biti v zaprti kuverti in opremljena z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za prodajo nepremičnine – stavbno zemljišče«. 13. Odpiranje zbranih ponudb bo dne 16. novembra 2011, z začetkom ob 10.30, na sedežu Občine Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, Dolenjske Toplice. 14. Ponudnik lahko ponudbo za nakup umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina vrne. 15. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le pravočasno prispele ponudbe in ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in ostale navedene pogoje. 16. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 8 dneh od odpiranja ponudb. O najugodnejšem ponudniku bo odločil župan s sklepom. Odločitev župana je dokončna. 17. Varščina bo neuspelim ponudnikom brez obresti vrnjena najkasneje v 10 dneh po odpiranju ponudb oziroma obvestilu o izbiri najugodnejšega ponudnika. 18. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno ob izpolnjevanju vseh pogojev javnega zbiranja pisnih ponudb. V primeru da bodo prispeli dve ali več enakovrednih ponudb, bo prodajalec ponudnike, ki bodo podali enakovredne ponudbe pozval k dopolnitvi ponudbe in bo nato med pridobljenimi dopolnjenimi ponudbami izbral najugodnejšega ponudnika. 19. Občina Dolenjske Toplice lahko ustavi postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 20. Podrobnejše informacije o predmetu prodaje za namen oblikovanje ponudbe za nakup lahko ponudniki dobijo na Občini Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, Dolenjske Toplice ali po tel. 07/38-45-184, vsak dan od 10. do 12. ure, kontaktna oseba je Goran Udovč. Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Dolenjske Toplice

AAA Zlata odličnost