Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

3703. Odlok o opravljanju izbirne lokalne gospodarske javne službe – vzdrževanje javne razsvetljave v Občini Škocjan, stran 11254.

Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8), 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06) ter 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 40/97) je Občinski svet Občine Škocjan na 9. redni seji dne 18. 10. 2011 sprejel
O D L O K
o opravljanju izbirne lokalne gospodarske javne službe – vzdrževanje javne razsvetljave v Občini Škocjan
SPLOŠNI DEL
Splošne določbe
1. člen
(1) S tem odlokom se opredeljuje in določa način izvajanja izbirne gospodarske javne službe vzdrževanja objektov in naprav javne razsvetljave.
(2) Urejanje objektov in naprav javne razsvetljave po tem odloku obsega urejanje in vzdrževanje javne razsvetljave v naseljih na celotnem območju Občine Škocjan.
(3) Uporabnik storitev javne službe so vsi uporabniki javnih površin v občini. Uporaba javnih dobrin, ki jih zagotavlja javna služba je v skladu s tem odlokom zagotovljena vsakomur pod enakimi pogoji. Uporabnik ima pravico in dolžnost opozoriti izvajalca javne službe na kvaliteto opravljenih storitev javne službe ter na napake na napravah, objektih in omrežju in oblikovati predloge ter pobude za njeno boljše in učinkovitejše izvajanje. Izvajalec javne službe je dolžan uporabniku pisno odgovoriti v roku 20 dni in odgovor istočasno poslati v vednost Občini Škocjan.
Objekti in naprave javne razsvetljave
2. člen
Za javno razsvetljavo po tem odloku se štejejo vsi objekti in naprave, namenjeni javni razsvetljavi, zlasti pa (objekti in naprave, ki služijo osvetljevanju javnih površin in javnih cest):
– objekti in naprave za upravljanje sistema javne razsvetljave (elektro-omarice odjemnih mest, nadzorni center …),
– drogovi,
– svetilke,
– omrežje z razvodi in napeljavo javne razsvetljave,
– drugi pripadajoči elementi, ki so potrebni za nemoteno delovanje javne razsvetljave in niso v zasebni lasti ter so namenjeni razsvetljavi javnih površin v naseljih.
Vsi predmeti, naprave in drugi objekti, ki so namenjeni osvetljevanju, usmerjanju ali urejanju, vzdrževanju in varstvu javne razsvetljave, so deli javne razsvetljave.
Lastninska pravica
3. člen
Naprave javne razsvetljave in drugi objekti javne službe so objekti gospodarske javne infrastrukture, s statusom grajenega javnega dobra v lasti in upravljanju občine, v kolikor ni z zakonom ali tem odlokom drugače določeno.
IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
Dejavnosti, ki so predmet javne službe
4. člen
(1) Javna služba obsega vzdrževanje objektov, opreme in naprav ter omrežja javne razsvetljave in drugih objektov javne službe. Zajema tudi strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave in njegovo tekoče vzdrževanje, v interesu trajnega nemotenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave in s tem povezane druge obveznosti občine.
(2) Na javni razsvetljavi se redno opravlja vsa vzdrževalna dela in varstveni ukrepi za nemoteno delovanje le-te. Dela zlasti zajemajo:
– zamenjavo svetilk in sijalk;
– vzdrževanje in zamenjavo drogov javne razsvetljave, drugih naprav ter svetlobnih znakov;
– popravilo oziroma menjavo sestavnih delov naprav za javno razsvetljavo;
– redno pregledovanje delovanja objektov in naprav vsake 3 mesece;
– vzdrževalna dela in čiščenje drogov javne razsvetljave in drugih naprav ter svetlobnih znakov;
– intervencije na objektih in napravah javne razsvetljave;
– vodenje katastra in kontrolne knjige;
– pripravo predlogov letnih programov javne službe v skladu s programi občine, vključno s pripravo ukrepov za zmanjšanje porabe električne energije;
– priprava poročila o realizaciji letnega programa;
– izvedba dodatnih obremenitev na javni razsvetljavi;
– dajanje mnenj v zvezi z javno razsvetljavo;
– vodenje evidence o porabljeni energiji po posameznih odjemnih mestih;
– posredovanje podatkov o infrastrukturi pristojnim institucijam v skladu z zakonodajo;
– sodelovanje pri pripravi občinske prostorske dokumentacije;
– izvajanje obratovalnega monitoringa skladno s predpisi in posredovanje le tega pristojnim institucijam;
– druga vzdrževalna dela, ki so potrebno za pravilno in nemoteno delovanje javne razsvetljave.
(3) Vsebino javne službe obsegajo tudi druge storitve, ki jih določajo zakoni ali drugi podzakonski predpisi.
(4) Kot vzdrževanje naprav, objektov in omrežja javne razsvetljave in drugih objektov se v smislu javne službe šteje redno vzdrževanje, s tem, da se obseg vzdrževanja v posameznem letu določi z letnim programom javne službe.
Način izvajanja
5. člen
Izbirna gospodarska javna služba urejanja objektov in naprav javne razsvetljave (v nadaljnjem besedilu: javna služba) se zagotavlja s podeljevanjem koncesije, ki jo podeli Občina Škocjan (v nadaljevanju: koncedent) in jo izvaja izvajalec javne službe (v nadaljevanju: koncesionar) na podlagi tega odloka in koncesijske pogodbe.
Izvajalec
6. člen
(1) Izvajanje javne službe na območju Občine Škocjan se zagotovi s podelitvijo koncesije fizični ali pravni osebi (v nadaljevanju koncesionar oziroma izvajalec).
(2) Javno službo opravlja en koncesionar, ki ima na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe na celotnem območju občine:
– izključno pravico izvajati javno službo;
– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje javne službe, ki bo skladna s tem odlokom in drugimi predpisi, ki urejajo javno službo.
(3) Koncesionar je pristojen pri izvajanju predmetne javne službe izdajati dovoljenja in druge akte, ki so predpisani z zakonom ali drugimi predpisi.
Razmerja do podizvajalcev
7. člen
Koncesionar mora tudi v primeru delnega izvajanja javne službe preko pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do koncedenta in uporabnikov ter tretjih oseb v zvezi s tem, nastopati v svojem imenu in za svoj račun.
Pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta in uporabnikov
8. člen
(1) Razmerja koncesionarja do uporabnikov in koncedenta tvorijo pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta in uporabnikov.
(2) Pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta in uporabnikov v zvezi z javno službo, so določene s tem predpisom in koncesijskim aktom.
Pravice in obveznosti izvajalca
9. člen
(1) Izvajalec javne službe ima zlasti naslednje pravice in obveznosti:
– izvajati javno službo s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z zakoni, drugimi predpisi, tem odlokom in koncesijsko pogodbo ter zagotavljati uporabniku kontinuirano in kvalitetno opravljanje javne službe, v skladu s predpisi in v javnem interesu;
– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem javne službe;
– kot dober gospodar uporabljati in vzdrževati objekte, naprave in druga sredstva, namenjena izvajanju dejavnosti;
– skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem javne službe;
– voditi evidence in kataster v zvezi z javno službo;
– poročati koncedentu o izvajanju koncesije;
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe;
– obveščati pristojne organe o kršitvah.
(2) Posamezne storitve iz 4. člena je potrebno opravljati v rokih, na način, pod pogoji in ob upoštevanju standardov, določenih s tem odlokom in drugimi veljavnimi predpisi, ki urejajo to dejavnost.
Interventno izvajanje javne službe
10. člen
(1) Koncesionar je dolžan zagotavljati interventno izvajanje javne službe ter zagotoviti odpravo pomembnih okvar, napak oziroma poškodb v roku 24 ur po ugotovitvi napake oziroma po obvestilu uporabnikov. Za pomembne okvare, napake oziroma poškodbe naprav javne razsvetljave se šteje predvsem celodnevno delovanje/nedelovanje naprav ter takšne okvare, napake in poškodbe, ki ogrožajo javno varnost.
(2) Koncesionar je dolžan napake in okvare celotne veje javne razsvetljave odpraviti v roku 3 delovnih dni, manj pomembne okvare posameznih naprav pa v roku 14 dni od ugotovitve oziroma od obvestila uporabnikov.
Odgovornost izvajalca
11. člen
(1) Za izvajanje javne službe je, ne glede na določbe prejšnjih členov, odgovoren izvajalec javne službe.
(2) Izvajalec javne službe je v skladu z zakonom odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z upravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci Občini Škocjan, uporabnikom ali tretjim osebam.
(3) Koncesionar je pred sklenitvijo koncesijske pogodbe dolžan, iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z razširitvijo na druge nevarnostne vire), z zavarovalnico skleniti zavarovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino enote zavarovalne vsote, določeno s sklepom o javnem razpisu – zavarovanje dejavnosti (za škodo, ki jo povzroči Občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe, za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali tretjim osebam). Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine Škocjan.
Dolžnost koncendenta
12. člen
Dolžnosti koncedenta so zlasti:
– da zagotavlja izvajanje vseh storitev predpisanih z zakonom, koncesijskim aktom in s tem odlokom ter v skladu s pogoji, ki so navedeni v tem odloku;
– da zagotavlja takšno višino plačil, da je ob normalnem gospodarnem poslovanju možno zagotoviti ustrezen obseg in kakovost storitev;
– pisno obveščanje koncesionarja o morebitnih ugovorih oziroma pritožbah uporabnikov;
Financiranje
13. člen
(1) Javna služba se financira iz:
– proračuna,
– drugih virov.
(2) Plačila koncedenta morajo biti vsebinsko vezana na izvajanje dejavnosti oziroma odvisna od količine in kakovosti storitev.
KATASTER IN KONTROLNA KNJIGA
14. člen
(Vodenje katastra javna službe)
(1) S tem odlokom se podeli koncesionarju javno pooblastilo za vodenje katastra javne službe.
(2) Kataster mora biti voden ažurno, kar pomeni, da se vse spremembe na objektih in napravah v kataster vnesejo najkasneje v 30 dneh po njihovem nastanku. Koncesionar, ki pridobi koncesijo na podlagi tega odloka, mora vzpostaviti kataster skladno z veljavno zakonodajo v roku 3 mesecev po podpisu koncesijske pogodbe.
(3) Za vzpostavitev katastra mora prvi koncesionar aktivno sodelovati s koncedentom.
Vsebina katastra
15. člen
(1) Kataster vsebuje baze podatkov o objektih javne razsvetljave (prižigališča, jaški, oporišča, svetilke, signalni in krmilni vodi …) njihovi lokaciji in tehničnih lastnostih ter stanju objektov.
(2) Kataster z vsemi zbirkami podatkov je last Občine Škocjan. Vodi se tekstualno in grafično v obliki računalniškega zapisa, skladno s predpisi in usklajeno s standardi občinskega geografskega informacijskega sistema.
(3) Kopijo ažuriranih podatkov izroča koncesionar koncendentu periodično, vendar najmanj štirikrat letno, ob prenehanju veljavnosti koncesijske pogodbe pa mu jih brezplačno izroči v celoti v last in posest.
(4) Koncesionar je dolžan s katastrom ravnati kot s podatki, za katere velja poslovna tajnost in jih sme dajati na vpogled samo koncedentu oziroma od njega pooblaščenim nadzornim organom in pristojnim inšpektorjem.
Kontrolna knjiga
16. člen
(1) Izvedena dela vodi koncesionar v kontrolni knjigi, ki vsebuje podatke, ki jih določa državni predpis ter podatke o vseh izvedenih in neizvedenih storitvah po programu izvajanja javne službe, najmanj pa naslednje:
– naprava, na kateri je bilo delo opravljeno (po podatkih iz katastra);
– opis dela;
– popis porabljenega materiala z navedeno nabavno ceno;
– porabljen čas za opravljeno delo in skupna cena za opravljeno delo;
– podatke o opravljenih rednih pregledih delovanja objektov in naprav skupaj z ugotovitvami in predlaganimi ukrepi.
(2) Kontrolno knjigo koncesionar posreduje v potrditev koncedentu do petega dne v mesecu za pretekli mesec.
Letni program izvajanja javne službe in poročilo o njegovi izvedbi
17. člen
(1) Javna služba se izvaja na podlagi letnega programa izvajanja javne službe. Izvajalec je dolžan vsako leto pripraviti predlog letnega programa javne službe za prihodnje leto in ga skupaj z devetmesečnim poročilom o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe, najkasneje do 1. 11. vsakega tekočega leta predložiti pristojnemu organu. Letni program sprejme občinski svet.
(2) Izvajalec je dolžan najkasneje do 31. 3. vsakega naslednjega leta pristojnemu organu predložiti poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe v preteklem letu, ki mora v celoti vsebovati podatke o realizaciji letnega programa.
(3) Program izvajanja javne službe mora vsebovati:
– obseg predvidenega vzdrževanja z natančno navedbo posameznih objektov javne razsvetljave, stroškovno oceno, cenikom in pričakovanimi rezultati na področju zmanjšanja porabe električne energije;
– obseg predvidenega rednega vzdrževanja s stroškovno oceno in cenikom.
Prepovedana ravnanja
18. člen
Prepovedano je:
– nameščanje dodatnih svetilk;
– nameščanje kakršnih koli obvestilnih sredstev in oglaševanje na objektih in napravah javne razsvetljave brez dovoljenja koncedenta;
– namerno poškodovanje objektov in naprav javne razsvetljave;
– kakršno koli poseganje v javno razsvetljavo brez dovoljenja koncedenta;
– kakršno koli poseganje v javno razsvetljavo brez nadzora koncesionarja;
– opustiti obveščanje koncesionarja o povzročitvi škode na objektih in napravah javne razsvetljave s prometno nesrečo;
– sajenje drevja in grmičevja v neposredni bližini objektov in naprav javne razsvetljave brez dovoljenja koncedenta;
– onemogočiti dostop do objektov in naprav javne razsvetljave;
– graditi oziroma postaviti pomožne in začasne druge objekte na objektih in napravah javne razsvetljave ali v njihovi neposredni bližini brez dovoljenja koncedenta;
– opravljanje dejanj, ki bi kakor koli ogrozila delovanje javne razsvetljave.
Poseganje v objekte in naprave javne razsvetljave
19. člen
Poseganje v javno razsvetljavo je dovoljeno samo z dovoljenjem koncedenta in nadzorom koncesionarja.
KONCESIJSKI AKT
Postopek javnega razpisa
20. člen
(1) Koncedent z javnim razpisom določi pogoje, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj, in način dokazovanja teh pogojev.
(2) Oblika in postopek javnega razpisa:
– koncedent pridobi koncesionarja na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu RS;
– postopek podelitve koncesije za opravljanje javne službe se začne s sklepom župana, ki vsebuje predmet koncesije, predvideno vrednost razpisa, ki predstavlja strošek koncedenta za izvajanje predmeta koncesije, okvirni datum, v katerem morajo biti opravljene posamezne faze postopka, opredelitev postavke v proračunu Občine Škocjan za strošek predmeta koncesije;
– vsebina javnega razpisa, oblikovanje tehničnih specifikacij, merila za izbiro najugodnejšega kandidata, strokovna komisija in izbira izvajalca ter drugi postopki se določijo oziroma izvedejo skladno z Zakonom o gospodarskih javnih službah.
(3) Organ, ki opravi izbor koncesionarja z upravno odločbo po postopku iz tega odloka, je direktor Občinske uprave Občine Škocjan ali njegov pooblaščenec.
(4) Koncesijsko pogodbo sklene župan.
Vsebina koncesijskega akta
21. člen
S tem odlokom kot koncesijskim aktom Občina Škocjan kot koncedent določa:
– predmet in območje javne službe;
– merila za izbor koncesionarja;
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar;
– pooblastila in obveznosti koncesionarju;
– splošne pogoje za izvajanje javne službe za uporabo javnih dobrin, ki se zagotavljajo z javno službo;
– začetek in čas trajanja koncesije;
– vire financiranja javne službe;
– nadzor nad izvajanjem javne službe;
– prenehanje koncesijskega razmerja;
– postopek izbire koncesionarja;
– organ, ki opravi izbor koncesionarja;
– organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe.
Predmet in območje izvajanja javne službe
22. člen
(1) Predmet javne službe je koncesija za urejanje javne razsvetljave v Občini Škocjan.
(2) Koncesija se izvaja na območju Občine Škocjan.
Merila za izbor koncesionarja
23. člen
Pri odločanju o izbiri koncesionarja se kot merila upoštevajo predvsem naslednji kriteriji:
– ponudbena cena urejanja javne razsvetljave;
– strokovna, organizacijska in finančna usposobljenost ponudnika;
– dosedanje izkušnje ponudnika.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar
24. člen
Koncesionar mora za opravljanje javne službe izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, kadar z zakonom ni določeno drugače;
– da zagotovi strokovno, organizacijsko in kadrovsko sposobnost izvajanja gospodarske javne službe urejanja javne razsvetljave skladno s tem odlokom in področno zakonodajo;
– da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije;
– da razpolaga z zadostnimi in primernimi delovnimi sredstvi in napravami za izvajanje dejavnosti, ki so predmet koncesije;
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije;
– da izpolnjuje vse dodatne pogoje iz razpisne dokumentacije.
Pooblastila in obveznosti koncesionarja
25. člen
(1) Koncesionar ima naslednje obveznosti:
– izvajati javno službo s skrbnostjo strokovnjaka v skladu z zakoni, drugimi predpisi, tem odlokom, koncesijskim aktom in koncesijsko pogodbo in zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje javne službe v skladu s predpisi in v javnem interesu;
– podaja pripombe in predloge pri izgradnji javne razsvetljave;
– pridobiva dokumentacijo, ki je potrebna za nemoteno izvajanje gospodarske javne službe, kar obsega tudi pridobivanje dokumentacije za novozgrajeno javno razsvetljavo;
– je prisoten pri tehničnem prevzemu zgrajene javne razsvetljave;
– izdajanje tehničnih pogojev v zvezi z izdajo soglasij;
– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem javne službe;
– predlagati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in svetlobnega onesnaževanja ter povečanja varnosti;
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe, ki pa ne sme ovirati normalnega izvajanja javne službe;
– kot dober gospodar in strokovnjak uporabljati in vzdrževati objekte, opremo in naprave ter druga sredstva, namenjena izvajanju dejavnosti;
– skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem javne službe;
– voditi evidence po tem odloku in kataster infrastrukture ter ažurno in strokovno voditi poslovne knjige;
– dolžan je omogočiti namestitev in vzdrževanje nastavkov ter dostopnost zaradi izobešanja zastav, izobešanja oglaševalske opreme in novoletne okrasitve na drogovih javne razsvetljave vsakokratnemu izvajalcu teh storitev;
– poročati koncendentu o izvajanju koncesije, predvsem o pritožbah uporabnikov;
– obveščati pristojne organe o kršitvah.
Obveznosti se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
(2) Posamezne storitve iz tega člena je potrebno opravljati v rokih, na način, pod pogoji in ob upoštevanju standardov, določenih s tem odlokom in drugimi veljavnimi predpisi, ki urejajo to dejavnost.
Pogoji, pod katerimi koncesionar izvaja svojo dejavnost
26. člen
Koncesionar izvaja svojo dejavnost pod pogoji, da:
– opravlja koncesijo v svojem imenu in za svoj račun na podlagi določil tega odloka in koncesijske pogodbe;
– zagotavlja uporabnikom stalno in kvalitetno izvajanje javne službe;
– opravlja storitve v skladu s potrjenim letnim planom;
– na zahtevo koncedenta oziroma pristojne inšpekcije omogoči strokovni in finančni nadzor nad zakonitostjo dela;
– zagotavlja koncedentu strokovno pomoč pri načrtovanju oziroma oblikovanju programov razvoja javne službe.
Zavarovanje odgovornosti
27. člen
(1) Koncesionar mora v roku 30 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti:
– za škodo, ki jo povzroči koncedentu z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe;
– za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam.
(2) Pogodba o zavarovanju mora vsebovati klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist koncedenta.
Odgovornost koncesionarja
28. člen
(1) Za izvajanje javne službe je ne glede na določbe prejšnjih členov odgovoren koncesionar javne službe.
(2) Koncesionar javne službe je v skladu z zakonom odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z upravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci koncedentu, uporabnikom oziroma tretjim osebam, na stvareh, osebah oziroma premoženju.
(3) Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist koncedenta.
Izvajanje koncesije v primeru višje sile
29. člen
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. V teh primerih ima koncesionar ob dokazanih razlogih pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja koncesije v nepredvidljivih okoliščinah. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata koncedent in koncesionar medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesije v pogojih nastale višje sile.
Začetek in trajanje koncesije
30. člen
(1) Koncesija se podeli za obdobje najmanj treh let z možnostjo podaljšanja do pet let.
(2) Koncesijska pogodba se sklene po dokončnosti odločbe o izbiri koncesionarja. Koncesijsko razmerje začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
Vir financiranja koncesije
31. člen
(1) Sredstva za izvajanje koncesije se zagotavljajo v proračunu koncedenta.
(2) Osnova za določitev vrednosti opravljenega dela je letni plan vzdrževanja, ki ga predlaga koncesionar, potrdi pa ga strokovna služba koncedenta.
(3) Del izvedbenega programa, ki se nanaša na redno vzdrževanje, pripravi koncesionar in ga predloži v potrditev koncedentu.
(4) Način plačila koncesionarju se določi s koncesijsko pogodbo.
(5) Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za podeljeno koncesijo ločeno od računovodstva za svojo ostalo dejavnost v skladu s predpisi.
Nadzor nad izvajanjem koncesije
32. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja strokovna služba koncedenta, pristojna za komunalne zadeve. Koncesionar mora pristojni strokovni službi kadarkoli posredovati informacije o poslovanju in omogočiti delavcem strokovne službe vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.
(2) Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesije in tretjih oseb, izvajati pa se mora praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in predstavnik koncedenta.
(3) Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno tajnost.
(4) Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
Prenehanje koncesijskega razmerja
33. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe;
– z odvzemom koncesije;
– z odkupom koncesije;
– s prevzemom koncesijske javne službe v režijo;
– v drugih primerih, določenih z zakonom in s koncesijsko pogodbo.
Odvzem koncesije
34. člen
(1) Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju ne glede na določila pogodbe:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v za to določenem roku;
– v primeru če koncesionar krši določbe tega odloka;
– v primeru stečaja ali likvidacije koncesionarja;
– v primeru nespoštovanja veljavnih tehničnih, stroškovnih, organizacijskih, vzdrževalnih in drugih standardov in normativov.
(2) Pogoji in načini prenehanja koncesije se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
Postopek izbire koncesionarja
35. člen
Koncesionarja za izvajanje koncesije koncedent izbere na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah.
Vsebina povabila
36. člen
Povabilo za predložitev ponudb mora vsebovati vsaj navedbe o:
– navedbo, da gre za koncesijo za opravljanje gospodarske javne službe urejanja javne razsvetljave;
– ime oziroma firmo in sedež koncedenta;
– podatke o objavi odločitve o koncesiji in odloka o koncesiji;
– predmet, naravo ter obseg in območje koncesije;
– začetek in predvideni čas trajanja razmerja koncesije;
– pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar;
– postopek izbire izvajalca koncesije;
– kraj in čas za dvig razpisne dokumentacije;
– obveznih sestavinah predložene ponudbe;
– pogoje, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, in dokazila o njihovem izpolnjevanju;
– strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti ponudnika;
– roku in načinu predložitve ponudbe;
– merila za izbiro najugodnejšega kandidata;
– naslov, prostor, datum in uro odpiranja vlog;
– rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa;
– klavzuli, da tudi najugodnejša ponudba koncedenta ne zavezuje k izboru koncesinarja in da lahko koncedent v vsakem trenutku brez kakršnega koli povračila morebitnih stroškov ponudnikov razveljavi postopek in ne odda koncesije oziroma jo odda v ponovljenem postopku.
(2) Koncedent lahko v javnem razpisu poleg podatkov iz prejšnjega odstavka objavi tudi druge podatke, skladne s področno zakonodajo.
Uspešnost postopka zbiranja ponudb
37. člen
(1) Izbira koncesionarja se lahko opravi, če je koncedentu predložena vsaj ena veljavna tudi ustrezna ponudba.
(2) Postopek oddaje koncesije je neuspešen, če do poteka razpisanega roka za predložitev ponudb ni predložena nobena veljavna ponudba oziroma nobena ponudba, ki izpolnjuje vse pogoje iz tega odloka ali če do roka, predvidenega za izbor koncesionarja, nobena od predloženih ponudb po izvedenem postopku dodatnih usklajevanj in pogajanj koncedentu ne ustreza. Ponudba je neveljavna, če ne vsebuje vseh obveznih sestavin ali če ni prispela v razpisanem roku.
(3) Če postopek oddaje koncesije ni uspel, se lahko ponovi.
Predlog za izbiro in izbor koncesionarja
38. člen
(1) Komisija po pregledu in ocenjevanju ponudb pripravi predlog za izbiro najugodnejšega interesenta.
(2) O izbiri koncesionarja odloči direktor občinske uprave z upravno odločbo.
Prepoved prenosa koncesije
39. člen
Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije na nobeno drugo pravno ali fizično osebo.
Sklenitev koncesijske pogodbe
40. člen
(1) Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe, s katero se podrobneje uredi medsebojno razmerje med koncedentom in koncesionarjem.
(2) Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan.
Nadzor nad izvajanjem odloka
41. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja Občinska uprava Občine Škocjan. Koncedent lahko po potrebi za nadzor pooblasti tudi druge fizične ali pravne osebe.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Podelitev koncesije
42. člen
Koncesija se podeli najkasneje v roku dveh let od uveljavitve odloka.
Začetek veljavnosti
43. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2011
Škocjan, dne 18. oktobra 2011
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

AAA Zlata odličnost