Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

Št. 575 Ob-5208/11 , Stran 2494
Št. 575 Ob-5208/11
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, uradno prečiščeno besedilo in Uradni list RS, 56/08, 4/10 in 20/11) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05), Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni ciljni razpis
za izbor organizatorja predstavitve Slovenije na 13. mednarodni razstavi arhitekture v Benetkah (oznaka JPR-AB-2012) (v nadaljevanju: ciljni razpis JPR-AB-2012)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. 1. Predmet javnega ciljnega razpisa Predmet razpisa je financiranje kulturnega projekta za predstavitev Slovenije na 13. mednarodni razstavi arhitekture v Benetkah (v nadaljevanju: projekt). Razstava bo na ogled v Slovenskem paviljonu (Galerija A+A, Calle Malipiero 3073, San Samuele, Venezia) v Benetkah, predvidoma od konca avgusta do sredine novembra 2012, v skladu s termini v obeh osrednjih razstavnih prostorih: Giardini della Biennale in Arsenale di Venezia. 2. Razpisno področje in cilj razpisa Likovna umetnost – arhitektura in oblikovanje: mednarodna predstavitev področij sodobne arhitekture in urbanizma. Razpis je namenjen projektom, ki arhitekturo pojmujejo kot kompleksno področje sodobne ustvarjalnosti, soodvisno s kulturnimi, demografskimi, ekološkimi in ekonomskimi spremembami v sodobni družbi ter v povezavi s trajnostnim razvojem. Cilj razpisa je spodbujanje, podpiranje ter mednarodno uveljavljanje sodobne slovenske arhitekture in urbanizma, ter umestitev slovenskih dosežkov v mednarodnem prostoru. Informacije so dostopne pri pristojni uslužbenki na Ministrstvu za kulturo ter na spletnih straneh Beneškega bienala: www.labiennale.org in Galerije A+A: www.aplusa.it. 3. Pogoji za sodelovanje na razpisu: 3.1 Splošni pogoji: Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da opravljajo dejavnosti v Republiki Sloveniji in so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin (obvezno dokazilo: podpisana izjava v prijavnem obrazcu 2). V primeru, da ministrstvo naknadno zahteva originalno potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku); – so v primeru, da so bili pogodbena stranka ministrstva v letih 2009, 2010 ali 2011, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do ministrstva (obvezno dokazilo: podpisana izjava v prijavnem obrazcu 2); – da ne prijavijo mednarodne predstavitve, ki je že bila izbrana na programskih ali projektnih razpisih oziroma pozivih Ministrstva v letih 2010 ali 2011 (obvezno dokazilo: podpisana izjava v prijavnem obrazcu 2); – da prijavljajo največ dva projekta (obvezno dokazilo: podpisana izjava v prijavnem obrazcu 2); – da prijavljajo projekt, izvedljiv do začetka 13. mednarodne razstave arhitekture (obvezno dokazilo: podpisana izjava v prijavnem obrazcu 2); – da zagotavljajo trajanje projekta od odprtja do zaključka 13. mednarodne razstave arhitekture, najmanj 6 dni v tednu (obvezno dokazilo: podpisana izjava v prijavnem obrazcu 2); – da prijavljajo projekt z uravnoteženo finančno zgradbo (odhodki = prihodki, zaprošena sredstva ne smejo biti višja od okvirne razpisne vrednosti in morajo biti izražena v EUR); – da je prijavljen projekt uresničljiv v okviru razpisane vrednosti (obvezno dokazilo: podpisana izjava v prijavnem obrazcu 2); – da pri načrtovanju predstavitve projekta upoštevajo prostorske zmožnosti Galerije A+A (glej prilogo!). Obvezno dokazilo: podpisana izjava v prijavnem obrazcu 2; – da pravočasno, tj. do 1. marca 2012, dostavijo tekstovni in slikovni material za katalog 13. mednarodne razstave arhitekture, ter promocijsko gradivo za novinarje vsaj 30 dni pred uradno otvoritvijo (obvezno dokazilo: podpisana izjava v prijavnem obrazcu 2); – da dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani Ministrstva, skladno z zakonom o dostopnosti informacij javnega značaja in zakona o varstvu osebnih podatkov (obvezno dokazilo: podpisana izjava v prijavnem obrazcu 2). 3.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed pristojnih uslužbencev imenuje minister za področje, ki je predmet razpisa. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavrženje vlog neupravičenih prijaviteljev ter nepopolnih in prepoznih vlog. Predlagatelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno pozvani na dopolnitev. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom. Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni Odločbi o izboru projekta spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija programa, dela programa ali projektov) v letu 2011 razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev. 4. Razpisni kriteriji Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * Društva, ki delujejo v javnem interesu, prejmejo pri tem kriteriju dodatno točko. 5. Uporaba kriterijev: Izbran bo tisti projekt, ki bo v postopku izbire ocenjen oziroma ovrednoten najvišje. Povzetek načina ocenjevanja: splošni in prednostni razpisni kriteriji so v sklopih ovrednoteni s točkami. Najvišje število prejetih točk za projekt je 100 točk, pri čemer je možno število točk za splošne razpisne kriterije 60 točk, za prednostne razpisne kriterije pa 40 točk. Izbran projekt mora prejeti skupno najmanj 91 točk. 6. Obvezne priloge Izpolnjenemu prijavnemu obrazcu 1 (identifikacijski obrazec) morajo biti priložene naslednje obvezne priloge: – izjave predlagatelja o izpolnjevanju pogojev, navedenih v točki 3.1 (prijavni obrazec 2-izjave); – vsebinska obrazložitev zasnove projekta, s katero predlagatelj utemelji ustrezanje kriterijem; – promocijski načrt projekta; – seznam referenc predlagatelja in izbranega avtorja/ev ali avtorske/ih skupin/e (mednarodno sodelovanje, nagrade, vabila na selekcionirane mednarodne razstave in druge predstavitve področja, odzivi ciljne publike, strokovne ocene in odmevi v javnosti, že realizirani projekti); – podrobnejši predračun in urnik projekta po posameznih fazah: 1. priprava, 2. postavitev, 3. končna izvedba; – pogodba/e, predpogodba/e ali izjava/e avtorja/ev ali avtorske/ih skupin/e za sodelovanje pri projektu, ki vključuje tudi možnost prenosa avtorskih pravic na prijavitelja za namen predstavitve na 13. mednarodni razstavi arhitekture v Benetkah; – v primeru soorganizacije originalno podpisana, datirana, žigosana in finančno ovrednotena ustrezna izjava soorganizatorja. 7. Okvirna vrednost: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev znaša 80.000,00 EUR. 8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2012 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2012. 10. Razpisni rok: razpis se prične 28. 10. 2011 in se zaključi 9. 12. 2011. 11. Razpisna dokumentacija: – Besedilo razpisa, – Prijavni obrazec 1 (identifikacijski obrazec), – Prijavni obrazec 2 (izjave o izpolnjevanju pogojev), – Tloris Galerije A+A. Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjen prijavni obrazec 1, – podpisan in žigosan obrazec 2, – vse zahtevane obvezne priloge, navedene v točki 6. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek, od 9. do 12. ure ter v sredo, od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure). Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva: http://www.kultura.gov.si/, kjer najdejo tudi vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnega ciljnega razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij …). Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisanega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 12. Oddaja in dostava predlogov Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem razpisnem obrazcu, vsebovati mora vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Izpolnjena vloga z vsemi zahtevanimi prilogami mora biti predložena v ovitku. Če predlagatelj prijavlja dva projekta, mora vsak projekt poslati v ločeni kuverti in za vsak projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo, sicer se vloga obravnava kot nepopolna. Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do vključno 9. 12. 2011 oziroma najkasneje do tega dne oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprtem ovitku, z oznako na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na javni ciljni razpis z oznako JPR-AB-2012: 13. Mednarodna razstava arhitekture v Benetkah. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež). Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 9. 12. 2011 oziroma tega dne ni bila predložena na vložišču ministrstva. Za nepopolno se šteje vloga: ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. Dopolnjevanje vloge je možno do zaključka razpisa, z nujno oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vloge: – ki jih ni vložila upravičena oseba, – prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog, – vloge, ki so nepopolne. 13. Pristojna uslužbenka za posredovanje informacij in pojasnil: Judita Krivec Dragan, e-mail: judita.krivec-dragan@gov.si, tel. 01/369-59-40. Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek, od 9. do 11. ure. Ministrstvo priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede razpisa obrnejo na pristojno uslužbenko ministrstva, v času od 28. 10. 2011 do 2. 12. 2011. 14. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe lahko vpogledajo v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno v točki 11. 15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: odpiranje vlog se prične 19. 12. 2011. Ministrstvo bo o predlogu strokovne komisije predlagatelje obvestilo najkasneje 30 dni po zaključku odpiranja vlog. Ministrstvo bo izbralo organizatorja po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti projekta, določene v razpisu.
Ministrstvo za kulturo

AAA Zlata odličnost