Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

Ob-5250/11 , Stran 2542
Ob-5250/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje RS, na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11) in druge točke prvega odstavka 215. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011) ter Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB3, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje pilotnih projektov Ministrstvo za zdravje RS za leti 2012 in 2013
I. Predmet razpisa Pilotni projekti, ki obravnavajo nove tehnologije na področju zdravstva II. Pogoji za sodelovanje na razpisu – Da projekti ne izpolnjujejo kriterijev za financiranje iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, ker so informacije na takšni ravni, da ne omogočajo informirane odločitve o financiranju iz OZZ. – Iz zasnove projekta je razvidno, da je verjetnost, da bi predlagana zdravstvena tehnologija lahko bila klinično in stroškovno učinkovita, visoka. – Zdravstvena tehnologija je sprejemljiva, etična in varna za obravnavane III. Ostale zahteva: vloga za dodelitev sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije. IV. Metodologija in merila za ocenjevanje Merilo 1: Pomen za javno zdravje in prioritete programov zdravstvenega varstva (20%) Za oceno pomena posameznega zdravila z vidika javnega zdravja, prednostnih nalog izvajanja programa zdravstvenega varstva in prioritete programov zdravstvenega varstva, se upoštevajo prednostna področja preprečevanja in zdravljenja oseb in stanj, ki so: – opredeljena v resoluciji, ki se nanaša na nacionalni plan zdravstvenega varstva, – opredeljena v dokumentih Svetovne zdravstvene organizacije o prioritetnih programih zdravstvenega varstva v Evropi. Prav tako se pri oceni iz prejšnjega odstavka upošteva tudi pomen področij, ki niso posebej našteta, vendar imajo velik javno zdravstven pomen. Merilo 2: Pomen za posebne populacijske skupine ali bolezni (10%) – zdravstvena tehnologija je namenjena obravnavi otrok, šolske mladine, študentov, ki se redno šolajo, žensk v zvezi z načrtovanjem družine, kontracepcijo, nosečnostjo in porodom, otrokom in mladostnikom z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter otrok in mladostnikov z nezgodno poškodbo glave in okvaro možganov, – zdravstvena tehnologija je namenjena preprečevanju, presejanju in zgodnjemu odkrivanju bolezni, – zdravstvena tehnologija je namenjena preprečevanju, odkrivanju in zdravljenju nalezljivih bolezni, zdravljenju in rehabilitaciji malignih bolezni, mišičnih in živčno-mišičnih bolezni, paraplegije, tetraplegije, cerebralne paralize, epilepsije, hemofilije, duševnih bolezni, razvitih oblik sladkorne bolezni, multiple skleroze in psoriaze, celoviti obravnavi z zdravljenjem in rehabilitacijo slepote in slabovidnosti, popolne ali zelo težke okvare sluha, cistične fibroze in avtizma in oseb po nezgodni poškodbi glave in okvare možgan. Merilo 3: Vpliv na zdravje obravnavanih (30%) Točke se predlogu projekta pripišejo glede na vpliva, ki ga ima predlagana zdravstvena tehnologija na zdravje obravnavanih. Pri tem se upoštevajo naslednji faktorji: – zdravstvena tehnologija vpliva na podaljšanje preživetja, – zdravstvena tehnologija dvigne kakovost življenja, – zdravstvena tehnologija vpliva na zadovoljstvo obravnavanih. Merilo 4: Potencial, da se v okviru pilotnega projekta pridobi zadostno raven informacij, ki bi omogočale odločitev za umestitev v javno financiranje (20%) Namen pilotnega projekta je, da razreši ključna vprašanja in dileme, zaradi katerih se pilotni projekt v prvi vrsti ne more uvrstiti neposredno v sistem javnega financiranja. Po dokončanem pilotnem projektu bi morala zdravstvena tehnologija imeti jasno opredeljeno klinično in stroškovno učinkovitost v smislu, da se lahko pripravi vloga za financiranje iz javnih sredstev, ki bi jo lahko obravnaval Zdravstveni svet, kar pomeni, da bi o njeni uvrstitvi v sistem javnega financiranja lahko sprejeli informiramo odločitev. Merilo 5: Finančno ekonomsko utemeljitev potencialne stroškovne učinkovitosti (20%) Pri utemeljitvi stroškovne učinkovitosti se ne zahteva ekonomska analiza, ker le-ta ni mogoča, zaradi česar projekt tudi ne more kandidirati za uvrstitev v sistem javnega financiranja. Namesto analize se zato vrednoti: – ocena stroškov uvedbe zdravstvene tehnologije na nacionalno raven in vpliv na zdravstveno blagajno, – cenovna dostopnost zdravstvene tehnologije, – preliminarna ocena verjetnosti, da je zdravstvena tehnologija stroškovno učinkovita (navedbe o vplivu zdravstvenih tehnologij na znižanje stroškov: vpliv na izrabo časa zdravstvenega osebja, zmanjšanje hospitalizacij, vpliv na znižanje porabe zdravil, skrajšanje bolniškega staleža, vpliv na znižanje obolevnosti itd.). V. Popolnost vloge: prijavitelj mora izpolniti vse obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. VI. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev in obdobje za porabo dodeljenih sredstev Okvirna vrednost za izvedbo sofinanciranja v okviru tega razpisa je 1.100.000 EUR za vsako leto. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v tekočem proračunskem letu. VII. Način oddaje vloge, rok za oddajo vloge Rok za oddajo vlog je 30. 11. 2011. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, z oznako tega javnega razpisa. Vloga se predloži na naslov: Ministrstvo za zdravje RS, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, oziroma osebno v glavno pisarno na naslovu ministrstva za zdravje, vsak delovni dan, med 8. in 16. uro (petek do 14.30), do dneva, določenega kot rok za oddajo ponudb. VIII. Odpiranje vlog in obveščanje o izbiri Odpiranje prispelih vlog ne bo javno in bo izvedeno postopoma s pričetkom odpiranja, najkasneje v roku 3 delovnih dni, od poteka roka za oddajo vlog. Prispele vloge bodo pregledane in ovrednotene. Pregled prispelih vlog in poziv k dopolnitvi formalno nepopolnih vlog bo izveden v roku 8 dni od odpiranja vloge. Prijavitelji bodo lahko dopolnili vlogo v roku 15 dni od prejema zahtevka za dopolnitev. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v določenem roku, bodo zavržene, vloge, ki ne bodo skladno s predmetom razpisa in razpisni pogoji, bodo zavrnjene. O izboru in dodelitvi sredstev bo Ministrstvo za zdravje izdalo sklep. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljene na spletnem naslovu ministrstva (http://www.mz.gov.si). Prijavitelji bodo o rezultatih oziroma oceni njihove vloge obveščeni v roku 60 dni po preteku roka za oddajo vlog. IX. Dodatne informacije in obveščanje: vsa vprašanja v zvezi z objavljenim razpisom morajo biti posredovana v pisni obliki na spletni naslov Ministrstva za zdravje, v rubriki »vprašanja in odgovori«. Vprašanja je dopustno posredovati do 18. 11. 2011. X. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je objavljena na www.mz.gov.si.
Ministrstvo za zdravje RS

AAA Zlata odličnost