Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2011 z dne 28. 10. 2011

Kazalo

Št. 33000-86/2011/1 Ob-5228/11 , Stran 2493
Št. 33000-86/2011/1 Ob-5228/11
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MKGP), na podlagi: – Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 84/11 v nadaljnjem besedilu: Uredba), – Uredbe Komisije (ES) št. 1535/2007 z dne 20. decembra 2007 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomočeh de minimis v sektorju kmetijske proizvodnje (UL L št. 337, 21. 12. 2007, str. 35; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1535/07/ES) objavlja
javni razpis
za ukrep Podpora kmetijskim gospodarstvom zaradi degradiranosti okolja v letu 2011
l. Osnovni podatki o javnem razpisu Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! II. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev podpore kmetijskim gospodarstvom, ki so na območjih z degradiranim okoljem in opravljajo na njih svojo dejavnost ter imajo zaradi takega okolja znižan dohodek. Kmetijsko gospodarstvo mora biti na degradiranih območjih, ki ga je določila Vlada Republike Slovenije z Odlokom o območjih največje obremenjenosti okolja in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini (Uradni list RS, št. 119/07). Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za financiranje vlog prispelih na javni razpis za ukrep Podpora kmetijskim gospodarstvom zaradi degradiranosti okolja, znaša do 20.000 EUR. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 5538 Programi podpor za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje na MKGP. III. Vlagatelji: vlagatelji so kmetijska gospodarstva v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo in se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, navedenih v 2. točki 2. člena Uredbe 1535/07/ES, ter kandidirajo za pridobitev sredstev. IV. Pogoji za pridobitev sredstev 1. Vlagatelji morajo ob oddaji vloge izpolnjevati naslednje pogoje: – na dan oddaje vloge morajo biti vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imeti urejene podatke o GERKih v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev; – oddati morajo zbirno vlogo v koledarskem letu oddaje vloge za ukrep. Če v tekočem koledarskem letu zbirne vloge še ni bilo mogoče oddati, se upošteva zbirna vloga iz preteklega koledarskega leta; – so vključeni v kontrolo ekološke pridelave oziroma predelave in izpolnjujejo vse pogoje iz predpisa, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil; – so izgubili ali ne morejo pridobiti certifikata za ekološko kmetovanje, ker imajo del kmetijskih zemljišč na degradiranih območjih določenih z odlokom Vlade republike Slovenije iz II. poglavja tega razpisa, oziroma so pridobili potrdilo za preusmeritveno obdobje; – na dan vložitve vloge vlagatelj ni podjetje v težavah. V. Višina plačil in finančni pogoji dodeljevanja sredstev: 1. Plačila zaradi degradiranosti okolja se določijo za posamezno kmetijsko gospodarstvo glede na površino prijavljenih kmetijskih zemljišč v uporabi v registru kmetijskih gospodarstev. 2. Višina plačila za kmetijsko gospodarstvo zaradi degradiranosti okolja se določi glede na vrsto pridelave, tako da plačilo na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi znaša: – njive – poljščine: 200 EUR/ha, – vrtnine na prostem: 250 EUR/ha, – vrtnine v zavarovanih prostorih: 250 EUR/ha, – nasadi sadovnjakov z gostoto najmanj 100 dreves/ha pri orehu in kostanju ter najmanj 200 dreves/ha pri drugih sadnih vrstah: 300 EUR/ha, – travniški visokodebelni sadovnjaki z gostoto 50–200 dreves/ha: 250 EUR/ha, – vinogradi, hmeljišča in drevesnice: 300 EUR/ha, – travinje (trave in travno-deteljne mešanice na njivah in trajno travinje): 120 EUR/ha. 3. Ne glede na določbo prejšnje točke skupno plačilo za posamezno kmetijsko gospodarstvo iz naslova tega javnega razpisa znaša največ 2.500 EUR na leto. 4. Ukrep se izvaja kot pomoč v skladu z Uredbo 1535/07/ES. Skupna de minimis pomoč v kmetijstvu, odobrena kateremu koli upravičencu, ne sme presegati 7500 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Ta zgornja meja se uporablja ne glede na obliko pomoči de minimis v kmetijstvu ali zastavljene cilje. Poleg pomoči de minimis se v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšno seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Skupnosti. 5. Dodeljena sredstva se upravičencem nakažejo na transakcijski račun, odprt v Republiki Sloveniji, v enkratnem znesku. VI. Splošne določbe: upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije ter omogočiti kontrolo na kraju samem Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), revizijskemu organu in drugim nadzornim organom. VII. Omejitve: 1. Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki je za isti namen, kakršnega navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije. 2. Sredstva se ne dodelijo za izvajanje ukrepa zunaj Republike Slovenije. VIII. Vsebina vloge: 1. Vloga za dodelitev podpore po tem javnem razpisu se vlaga v pisni obliki na obrazcu iz razpisne dokumentacije, ki je dostopen na spletni strani ARSKTRP in MKGP (www.arsktrp.gov.si in www.mkgp.gov.si). Vloga, ki ni vložena v tej obliki, se zavrže. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti izdelana in predložena v skladu z zahtevami tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije za ta ukrep. Vlogi morajo biti priložene vse zahtevane priloge in dokazila. Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, označen s strani pošte, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja: »Javni razpis: Podpora kmetijskim gospodarstvom zaradi degradiranosti okolja«. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo ter se vrnejo vlagateljem v originalnih ovojnicah. 2. Informacije v zvezi z javnim razpisom je možno dobiti na ARSKTRP, tel. 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka od 8. do 15.30 in petek od 8. do 14.30. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti, na naslov: aktrp@gov.si. 3. Stroški izdelave vloge in manipulativni stroški bremenijo upravičenca. IX. Rok in način prijave: 1. Vlogo za javni razpis je potrebno poslati priporočeno po pošti, na naslov ARSKTRP, Dunajska 160, p.p. 189, 1001 Ljubljana ali jo oddati na vložišču ARSKTRP. Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva. 2. Sredstva se dodelijo v skladu z odprtim javnim razpisom. 3. Postopke za dodelitev in izplačila sredstev izvede ARSKTRP. X. Obravnava vlog in postopek odobritve: 1. Vlogo za javni razpis je potrebno vložiti v pisni obliki, na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani ARSKTRP. Sestavni deli vloge morajo biti speti v mapi, oštevilčeni po zaporedni številki od skupnega števila vloženih strani in priložen jim mora biti natančen seznam vstavljene dokumentacije, podpisan s strani vlagatelja. Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, označen s strani pošte, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo ter se vrnejo vlagateljem v originalnih ovojnicah. 2. ARSKTRP odpira in obravnava vloge ter zahteva odpravo njihovih pomanjkljivosti po vrstnem redu oddaje vlog, oziroma po vrstnem redu prejema popolnih vlog, ki izpolnjujejo predpisana merila, do porabe razpisanih sredstev za ta ukrep. V primeru, da je skupna višina zaprošenih sredstev popolnih vlog višja od razpisanih sredstev in da ima dvoje ali več vlog na ovojnici enako označbo datuma in časa (ura, minuta) oddaje vloge, ARSKTRP izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih popolnih vlog. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj vloge, ki je predmet žrebanja. O datumu in času žrebanja ARSKTRP obvesti vlagatelje vlog, ki so predmet žrebanja (vabljeni vlagatelji), pisno. Tričlansko komisijo, ki opravi žrebanje, in predsednika komisije, imenuje predstojnik ARSKTRP izmed oseb, zaposlenih na ARSKTRP. 3. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih ARSKTRP. Evidenčne številke vlog se izpišejo na prepognjene listke, ki se overijo z žigom ARSKTRP. Listki z evidenčnimi številkami vlog se zaprejo v škatlo, ki se takoj zapečati. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vabljenih vlagateljev in komisije. Žrebanje poteka tako, da predsednik komisije zaporedoma vleče listke iz škatle, in za vsak izžrebani listek glasno prebere evidenčno številko izžrebane vloge, ter jo pokaže na žrebanju prisotnim osebam. Navedeno ponavlja dokler ne izžreba vseh listkov. 4. Če je na ovojnici označen samo datum, ni pa označen čas (ura, minuta) oddaje, se za to vlogo smatra, da je bila oddana zadnjo minuto na označen datum (23 ura in 59 minut). 5. Sredstva se razdelijo največ do razpoložljivega zneska in po listi prejetih vlog. 6. O žrebanju se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo na žrebanju prisotne osebe. 7. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge obravnava ARSKTRP. 8. Po odprtju vloge se preveri njena popolnost. 9. Popolna vloga se po vrstenm redu uvrsti na konec liste popolnih vlog. 10. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka poziv k dopolnitvi vloge zaradi številk uradnih dokumentov ali evidenc ne vpliva na vrstni red prejetih vlog. 11. Preverjanje izpolnjevanja pogojev vloge se izvede po vrtsnem redu uvrstitve na listo prejetih vlog. 12. O izpolnjevanju pogojev odloči ARSKTRP z odločbo o pravici do sredstev. 13. Vloga, ki je popolna in izpolnjuje predpisane pogoje, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, se lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja. V nasprotnem primeru se vloga zavrne. 14. ARSKTRP mora še pred odobritvijo pomoči predhodno preveriti višino že dodeljene pomoči de minimis za posameznega upravičenca v centralni evidenci pomoči de minimis za kmetijstvo, ki jo vodi ministrstvo. 15. ARSKTRP mora v roku petnajst dni po dodelitvi pomoči de minimis poročati o izplačilu pomoči ministrstvu na obrazcu in na način, ki ga ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh. 16. Vloge oddane pred rokom za oddajo vlog se s sklepom zavržejo.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost